Ogłoszenia


ZARZĄDZENIE NR 7/2019 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2019 rok

28‑01‑2019 09:43:02

ZARZĄDZENIE NR 7/2019
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)1)   oraz art. 11 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)2)  art 221, ust. 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) )   oraz uchwały Nr XL/279/18 z dnia 08.11.2018 r. Rady Miasta Słupcy w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, zarządzam co następuje: 

§ 1. Na wsparcie realizacji zadania: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w ramach: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży poprzez:
a) szkolenia sportowe,
b) prowadzenie zajęć sportowych,
c) udział zawodników w zawodach sportowych, oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez: organizację imprez sportowych, w tym rozgrywek sportowych, turniejów mistrzowskich, rozgrywek w sportach indywidualnych i grach zespołowych i inne, przyznaje się:

1. Stowarzyszeniu Przyjaciół Siatkówki, 62-400 Słupca, ul. Plac Szkolny 1, dotację w wysokości: 36 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Utrzymanie struktur siatkarskich w Słupcy”

2. Słupeckiemu Towarzystwu Tenisowemu, 62-400 Słupca, ul. Gajowa 4, dotację w wysokości: 7 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: 
a) „Upowszechnianie tenisa ziemnego w Słupcy”
- kwota dotacji: 6 000 zł
b) "Turniej z okazji 30-lecia Słupeckiego Towarzystwa Tenisowego w Słupcy"
- kwota dotacji: 1 000 zł

3. Lidze Obrony Kraju, 61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1 (Zarząd Powiatowy w Słupcy,  62-400 Słupca, ul. Poznańska 18), dotację w wysokości: 7 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie strzelectwa sportowego w Słupcy”

4. Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Z wiatrem za pan brat”

5. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu KOPERNIK, 62-400 Słupca, ul. Armii Krajowej 27, dotację w wysokości: 37 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
a) „Szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w dyscyplinach ogólnorozwojowych i pozostałych sekcjach UKS Kopernik wraz z udziałem w zawodach i turniejach.”
- kwota dotacji: 2 000 zł
b) „Organizacja wyjazdów dzieci i młodzieży szkolnej na basen połączona z nauką pływania”
- kwota dotacji: 25 000 zł
c) „Szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie badmintona wraz z udziałem w meczach i turniejach”
- kwota dotacji: 10 000 zł

6. Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej - Słupecki Klub Piłkarski "SKP Słupca", 62-400 Słupca, ul. Gajowa 4, dotację w wysokości: 92 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży poprzez szkolenie sportowe, prowadzenie zajęć sportowych oraz udział zawodników w zawodach sportowych.”

7. Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 22b, dotację w wysokości: 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wychowujemy sportowców”

8. Słupeckiej Organizacji Strzeleckiej „FORT", 62-400 Słupca, ul. Poznańska 18, dotację w wysokości: 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „ASG z Słupecką Organizacją Strzelecką FORT”

9. Słupeckiemu Towarzystwu Koszykówki „GROM”, 62-400 Słupca ul. Traugutta 10A/11, dotację w wysokości: 16 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: ”Rozwój koszykówki w mieście Słupca„

10. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 28, dotację w wysokości: 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Grand Prix Miasta Słupcy 2019”

11. Stowarzyszeniu Grupa Biegowa - Kimkolwiek Jesteś Biegnij Ze Mną, 62-400 Słupca, ul. Warszawska 33, dotację w wysokości: 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Festiwal Biegowy w Słupcy”

12. Fundacji Piotra Reissa, 60-642 Poznań, ul. Źródlana 19/1, dotacje w wysokości: 2 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: 
a) "Treningi Piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko - Lubuskiej dla dzieci i młodzieży ze Słupcy"  - kwota dotacji: 1 000 zł
b) "Igrzyska Przedszkolaków - turniej piłki nożnej dla najmłodszych"  - kwota dotacji: 1 000 zł


§ 2. Na wsparcie realizacji zadania: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w ramach: Ochrony i konserwacji zabytków w mieście Słupca. Wspierania zadań z szeroko pojętej animacji kulturowej i społecznej poprzez organizację szeregu działań m.in. konkursów, warsztatów, koncertów, spektakli wystaw i innych, przyznaje się:

1. Słupeckiej Organizacji Turystycznej, 62-400 Słupca, ul. Poznańska 18,dotację w wysokości: 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku”

2. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 28, dotację w wysokości: 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: 
a) „Konkurs rzeźbiarski „Sculptura 2019”
- kwota dotacji: 2 500 zł
b) "Muzyczne Lato - Słupca 2019"
- kwota dotacji: 500 zł

3. Słupeckiemu Towarzystwu Społeczno - Kulturalnemu, 62-400 Słupca, ul. Warszawska 53, dotację w wysokości: 3 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: 
a) „Ochrona i konserwacja zabytków w mieście Słupca”
- kwota dotacji: 2 000 zł
b) „Zorganizowanie warsztatów malarskich i wystawy poplenerowej”
- kwota dotacji: 1 500 zł

4. Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Ratajczaka 1, dotację w wysokości: 8 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: ”Animacja życia kulturalnego mieszkańców Słupcy„

5. Stowarzyszeniu "Gumowe Szekle", 62-400 Słupca, Kotunia 48A, dotację w wysokości: 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przegląd Konkursowy Szantogranie 2019”

6. Stowarzyszeniu im. Apolinarego Szeluty, 62-400 Słupca, ul. Pułaskiego 21, dotację w wysokości: 8 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Magia Muzyki"


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018 poz. 650, poz. 723, poz. 1365
3) Zmiany teksty jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 2354, poz. 2500

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA W ROKU 2019

21‑12‑2018 13:37:22

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA W ROKU 2019

I. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Słupca w dziedzinach określonych w „Programie współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".

II. Zadania: 

1. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
1) Planowana w roku 2019 kwota dotacji wynosi 217 000 zł.
Wydatki poniesione w roku 2018  wynosiły 191 000 zł. 
2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży poprzez:
a) szkolenia sportowe,
b) prowadzenie zajęć sportowych,
c) udział zawodników w zawodach sportowych,
3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
organizację imprez sportowych, w tym rozgrywek sportowych, turniejów mistrzowskich, rozgrywek w sportach indywidualnych i grach zespołowych i inne.

2. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1) Planowana w roku 2019 kwota dotacji wynosi 28 000 zł.
Wydatki poniesione w roku 2018  wynosiły  28 000 zł.
2) Ochrona i konserwacja zabytków w mieście Słupca.
3) Wspieranie zadań z szeroko pojętej animacji kulturowej i społecznej poprzez organizację szeregu działań m.in. konkursów, warsztatów, koncertów, spektakli wystaw i innych.

III. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT
1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem oraz prowadzące działalność na terenie Miasta Słupcy:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
2. W/w podmioty nie mogą zalegać z opłacaniem należności publiczno - prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym, oraz powinny posiadać własne konto bankowe.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.
2. Ponieważ dotacja przeznaczona jest na wsparcie realizacji zadania, może być przyznana tylko wtedy, gdy podmiot uprawniony do składania oferty zadeklaruje finansowy wkład własny.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Jeżeli kwota przyznanej dotacji będzie niższa, podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
4. Dotację na wsparcie realizacji zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.
5. Przewidywana dotacja nie może zostać przeznaczona na:
a/ wynagrodzenia pracowników organizacji poza zakresem realizacji zadania, 
b/ wydatki majątkowe w tym zakupy inwestycyjne.

V. TERMINY SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w terminie do 14.01.2019 roku do godz. 15.30
Oferty przyjmowane będą od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu. O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Urzędu Miasta w Słupcy.
2. Adres pod którym należy składać oferty: Urząd Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca (Biuro Obsługi Klienta).
3. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem.
4. Druki ofert dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Słupcy.
www.bip.slupca.pl

VI. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ
1. Zadania powinny być zrealizowane do końca 2019 roku.
2. Wsparcie realizacji zadania zleconego następuje po zawarciu umowy.
3. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu oraz sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana.
4. Zleceniobiorca, realizując zadanie jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych (takich jak plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe itp.) poprzez media, poprzez widoczną w miejscu realizacji zadania tablicę o fakcie dofinansowania zadania przez Gminę Miejską Słupca.
5. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

VII. TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty z opisem projektu, który ma zostać dofinansowany i preliminarzem wydatków na formularzu ofert, zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
2. Do oferty należy dołączyć: 
1)  obowiązujący statut organizacji lub inny akt regulujący status podmiotu. 
2) dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, rejestracji organizacji, zawierający aktualne dane ze wskazaniem osób do składania w imieniu organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji).
3. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników (statut, aktualny wypis, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie merytoryczne, aktualne oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu należności publiczno - prawnych i inne).
4. Burmistrz Miasta Słupcy w ciągu 10 dni roboczych od ostatniego dnia przyjmowania ofert podejmie decyzję w formie zarządzenia o wyborze oferty i udzieleniu dotacji.
5. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisje Konkursową powołaną zarządzeniem przez Burmistrza Miasta Słupcy.
6. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy: www.miasto.slupca.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy. 
7. Wybór ofert odbędzie się wg następujących kryteriów:
a) zgodność celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Miasta Słupcy uchwałą Nr XL/279/18 z dnia 08.11.2018 r. Rady Miasta Słupcy w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
b) oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację, 
c) oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
d) oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne,
e) udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
f) uwzględnienia planowanego przez organizację wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
g) oceny realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały organizacje, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

VII. Dodatkowe informacje nie znajdujące się na stronach www.bip.slupca.pl oraz na www.miasto.slupca.pl można uzyskać w Urzędzie Miasta w Słupcy pod numerem telefonu (63) 277 27 27 wew. 233
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwała Nr XL/279/18 z dnia 08.11.2018 r. Rady Miasta Słupca w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Słupca, dnia 21.12.2018 r. 

AL
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór Partnera

20‑12‑2018 14:59:47

Słupca, 20.12.2018 r.

Gmina Miejska Słupca działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475), ogłosiła otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, którego wnioskodawcą będzie Gmina Miejską Słupca.

Nabór Partnera odbywał się w terminie od 26.11.2018 r. do 18.12.2018 r. W terminie naboru wpłynęła 1 oferta.

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej na Partnera wybrano firmę:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”
ul. Powstańców Wielkopolskich 28
62-400 Słupca
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

26‑11‑2018 18:42:21

Otwarty nabór partnera
w celu wspólnej realizacji projektu w ramach
Poddziałania 7.2.2
Usługi społeczne i zdrowotne

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Gmina Miejska Słupca, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

I. Cel projektu:
Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych, w tym usług opiekuńczych i asystenckich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:
Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i/lub asystenckich oraz zdrowotnych skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze chronionym/wspomaganym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tworzone miejsca świadczenia usług mogą być miejscami stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego, stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego.
Wspieranie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych np. usługi opieki wytchnieniowej, szkolenia, kursy, grupy samopomocowe, poradnictwo psychologiczne itd.
Tworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego, usługi dowożenia posiłków oraz wdrożenie systemu teleopieki - wyłącznie jako dodatkowy element projektu.
Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
Wsparcie tworzenia Dziennych domów opieki medycznej - wyłącznie jako dodatkowy element projektu

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gmina Miejska Słupca  przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza i udział w promowaniu projektu.

IV. Wymagania wobec partnera:
Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie. 
Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej lub posiadać status organizacji pozarządowej.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:
Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.
Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)
Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.
Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących. 
Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).
Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera
Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)
Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 30 pkt
Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.
Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert
Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 18.12. 2018 roku, do godziny 9:00 na adres e-mail: um@miasto.slupca.pl

 

FORMULARZ 
Nazwa instytucji/organizacji:

Adres:

Numer KRS:

tel.:

e-mail:

Osoba wyznaczona do kontaktu: (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail):

Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.

Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a) ogłoszenia o naborze partnera.

Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.

Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.

Data :
Podpis i pieczęć:
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY - inwentaryzacji mienia komunalnego.

28‑05‑2018 18:22:25

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA
MIASTA SŁUPCY


Na podstawie uchwały Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (MP Nr 30, poz. 235) podaję do publicznej wiadomości, że w okresie od 25 maja do 25 czerwca 2018r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, pok. 302-303 godzinach urzędowania spis inwentaryzacyjny mienia podlagającego komunalizacji z mocy prawa, nieruchomości położonej w Słupcy w rejonie ulicy Poznańskiej.
W okresie wyłożenia upoważniony członek Komisji Inwentaryzacyjnej udzielać będzie zainteresowanym osobą niezbędnych informacji i zbierać zgłoszone zastrzeżenia i uwagi.
Zgłoszone zastrzeżenia rozpatrzy Komisja Inwentaryzacyjna i w razie ich uwzględnienia zmieni ustalenia w spisie.


Słupca, 24 maja 2018r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 32 /2018 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2

17‑04‑2018 09:10:23

ZARZĄDZENIE NR 32 /2018
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 17 kwietnia 2018 r.
w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r.o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zm.)  i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) oraz Uchwały Nr XXIX/203/2017 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. Na wsparcie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, przyznaje się Słupeckiemu Stowarzyszeniu „Centrum”, ul. Traugutta 10A, 62-400 Słupca, dotację w wysokości: 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród uzależnionych i współuzależnionych”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2018 rok

17‑04‑2018 09:07:11

ZARZĄDZENIE NR 31/2018
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 17 kwietnia 2018 r.
w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) )  oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) ) , art. 221 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) ) oraz Uchwały Nr XXIX/205/17 z dnia 26.10.2017 r. Rady Miasta Słupca w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, zarządzam co następuje:
§ 1. Na wsparcie realizacji zadania: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM w ramach: Organizacji wypoczynku wakacyjnego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, przyznaje się:
1) Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: "Lato pod Żaglami",
2) Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 28, dotację w wysokości: 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wesołe wakacje z przygodą – na Mazury ruszaj bracie!".
§ 2. Na wsparcie realizacji zadania: WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY w ramach: Organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, na wypoczynek letni:
1) Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wlkp. 22b, dotację w wysokości 6000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Obóz sportowo-wypoczynkowy w Rewalu",
2) Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 2 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Żeglarskie wakacje”,
3) Stowarzyszeniu „Słupecki Klub Mam” 62-400 Słupca, ul. Tuwima 12, dotację w wysokości 1000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: "Wakacje w mieście",
4) Stowarzyszeniu „Słupeckie Towarzystwo Tenisowe”, 62-400 Słupca, ul. Gajowa 4, dotację w wysokości: 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Sportowe półkolonie",
5) Stowarzyszeniu Przyjaciół Siatkówki Słupca, Pl. Szkolny 1, 62-400 Słupca, dotację w wysokości: 2000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Obóz sportowy młodych siatkarzy”.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 20.03.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

21‑03‑2018 08:37:22

Zarządzenie Nr 23/2018
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 20.03.2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zm.)1 i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492), Uchwały Nr XXIX/203/2017 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok zarządza się co następuje:

§1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji  psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi
2. Treść ogłoszenia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy.

§3

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia  Nr 23/2018 
Burmistrza Miasta Słupcy
z  dnia 20.03.2018 roku           


    
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji  psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Burmistrz Miasta Słupcy, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492), ogłasza konkurs ofert na realizację zadania  w formie powierzenia z zakresu zdrowia publicznego pn.:

I. Rodzaj zadania: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.
II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w  2018  r.

 

Lp. Wyszczególnienie zadań Kwota planowanej dotacji w  2018 r.
1. Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród osób uzależnionych i współuzależnionych. 10 000,00zł

 

II: TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Zadania  powinny być zrealizowane do końca 2018 roku.
2. Realizacja  zadania zleconego następuje po zawarciu umowy.
3. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest dokonanie przez oferenta korekty preliminarza całkowitych kosztów realizacji zadania oraz sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru  załączonego do niniejszego ogłoszenia. Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie i zawartej umowie.
5. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach  prasowych, wykazach sponsorów itp.) poprzez media, jak również stosownie do  charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Miejską Słupca.
6. Realizator zadania, z którym zostanie zawarta umowa jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych z tych środków wydatków.
7. Warunki jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:
- prowadzić działalność na terenie Miasta Słupca
- nie posiadać zobowiązań publiczno -prawnych,
- posiadać własne konto bankowe,
- warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
8. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba, że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie podzlecenia. W przypadku planowanego podzlecenia części zadania należy w ofercie określić podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy, który współrealizuje cześć zadania poprzez sprzedaż usług, których zakup dokonany zostanie za pośrednictwem środków pochodzących z dotacji. 

III. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym  podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Oświadczenie potwierdzające , że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych.
3.  Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenie tych środków pod względem finansowym i rzeczowym.
5. Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
W przypadku złożenia kserokopii załączników osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna  potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.  

IV. KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY.

1. Cel realizacji zadania.
2. Możliwość realizacji zadania publicznego, doświadczenie organizatora.
3. Zakładane rezultaty zadania.
4. Rodzaj i celowość planowanych kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
5. Uwzględnienia planowanego przez organizację wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
6. Kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie.
7. Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych dotychczas dotacji.
8. Oceny realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały organizacje, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

V. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT

Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817  z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT

1. Wybór oferty nastąpi w terminie do 10 dni po upływie terminu składania ofert.
2. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Słupcy  oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
3. Oferta wraz z załącznikami złożona na niewłaściwych drukach, złożona po terminie, zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
4. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia oferty na wyłączne wezwanie organu sprawdzającego prawidłowość złożonych dokumentów.
5. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Słupcy.
6. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną 
w aktach Urzędu Miasta nie będą odsyłane oferentowi.
7. Burmistrz Miasta Słupcy w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert podejmie decyzję w formie zarządzenia o wyborze oferty i udzieleniu dotacji. 
8. Oferent może złożyć pisemnie umotywowane odwołanie do Burmistrza Miasta Słupcy 
w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
9. Burmistrz Miasta Słupcy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ogłoszeniu,     
w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych lub terminu rozstrzygnięcia     konkursu,  z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem oferentów, chyba, że konieczność ich wprowadzania wynika ze zmiany przepisów powszechnie obowiązującego.

VII. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Oferty należy składać w terminie do 12 kwietnia 2018 roku do godz. 15.30
Oferty przyjmowane będą od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu. O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Urzędu Miasta w Słupcy.
2. Adres pod którym należy składać oferty: Urząd Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca (Biuro Obsługi Klienta).
3. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA W ROKU 2018

21‑03‑2018 08:19:54

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA W ROKU 2018

I. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Słupca w dziedzinach określonych w „Programie współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".

II. Zadanie: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
Planowana w roku 2018 kwota dotacji wynosi 15 000 zł.
Wydatki poniesione w roku 2017 wynosiły - 25 000 zł.
Organizacja wypoczynku wakacyjnego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień – kwota dotacji wynosi 15 000 zł.

III. Zadanie: WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
Planowana w roku 2018 kwota dotacji wynosi 15 000 zł.
Wydatki poniesione w roku 2017 wynosiły 9 500 zł.
Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
a) wypoczynek letni    
b) wypoczynek zimowy

IV.PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT
1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące działalność statutową 
w dziedzinie objętej konkursem oraz prowadzące działalność na terenie Miasta Słupcy:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
2. W/w podmioty nie mogą zalegać z opłacaniem należności publiczno - prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.
3. Posiadać własne konto bankowe.

V.ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 
1. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.
2. Ponieważ dotacja przeznaczona jest na wsparcie realizacji zadania, może być przyznana tylko wtedy, gdy podmiot uprawniony do składania oferty zadeklaruje finansowy wkład własny.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Jeżeli kwota przyznanej dotacji będzie niższa, podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
4. Dotację na wsparcie realizacji zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.
5. Dotacja dotyczy współfinansowania zadań publicznych i dlatego wymagane jest przeznaczenie przez wnioskodawców własnych środków finansowych na realizację zadania.
6. Przewidywana dotacja nie może zostać przeznaczona na:
a) wynagrodzenia pracowników organizacji poza zakresem realizacji zadania, 
b) wydatki majątkowe w tym zakupy inwestycyjne.

VI. TERMINY SKŁADANIA OFERT
1.Oferty należy składać w terminie do 12.04.2018 r. do godz. 15.30
Oferty przyjmowane będą od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu. O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Urzędu Miasta w Słupcy.
2. Adres pod którym należy składać oferty: Urząd Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca (Biuro Obsługi Klienta).
3. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem.
4. Ofertę należy wypełnić drukiem.
5. Druki ofert dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Słupcy.
www.bip.slupca.pl

VII. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ
1. Zadania powinny być zrealizowane do końca 2018 roku.
2. Realizacja zadania zleconego następuje po zawarciu umowy.
3. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu oraz sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana.
4. Zleceniobiorca, realizując zadanie jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych (takich jak plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe itp.) poprzez media, poprzez widoczną 
w miejscu realizacji zadania tablicę o fakcie dofinansowania zadania przez Gminę Miejską Słupca.
5. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

VIII. TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty z opisem projektu, który ma zostać dofinansowany i preliminarzem wydatków na formularzu ofert, zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów wzorów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
2. Do oferty należy dołączyć: 
1) obowiązujący statut organizacji lub inny akt regulujący status podmiotu. 
2) dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, rejestracji organizacji, zawierający aktualne dane ze wskazaniem osób do składania w imieniu organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji).
3) sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
4) oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu należności publiczno - prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek o charakterze publicznym.
3. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników (statut, aktualny wypis, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie merytoryczne, aktualne oświadczenie o niezaleganiu 
w opłacaniu należności publiczno - prawnych i inne).
4. Burmistrz Miasta Słupcy w ciągu 10 dni roboczych od ostatniego dnia przyjmowania ofert podejmie decyzję w formie zarządzenia o wyborze oferty i udzieleniu dotacji.
5. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisje Konkursową powołaną zarządzeniem przez Burmistrza Miasta Słupcy.
6. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy: www.miasto.slupca.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy. 
7. Wybór ofert odbędzie się wg następujących kryteriów:
a) zgodność celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Miasta Słupcy uchwałą  Nr XXIX/205/17 z dnia 26.10.2017 r. Rady Miasta Słupcy w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
b) oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację, 
c) oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
d) oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne,
e) udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
f) uwzględnienia planowanego przez organizację wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
g) oceny realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały organizacje, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

IX. Dodatkowe informacje nie znajdujące się na stronach www.bip.slupca.pl oraz na www.miasto.slupca.pl można uzyskać w Urzędzie Miasta w Słupcy pod numerem telefonu (63) 277 27 27 wew. 233.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwała Nr XXIX/205/17 z dnia 26.10.2017 r. Rady Miasta Słupcy w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Słupca, dnia 14.03.2018 r. 

AL

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 8/2018 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2018 rok

30‑01‑2018 08:54:46

ZARZĄDZENIE NR 8/2018
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) )  art 221, ust. 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) oraz uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, zarządzam co następuje: 

§ 1. Na wsparcie realizacji zadania: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w ramach: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży poprzez:
a) szkolenia sportowe,
b) prowadzenie zajęć sportowych,
c) udział zawodników w zawodach sportowych, oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez: organizację imprez sportowych, w tym rozgrywek sportowych, turniejów mistrzowskich, rozgrywek w sportach indywidualnych i grach zespołowych i inne, przyznaje się:
1. Stowarzyszeniu Przyjaciół Siatkówki, 62-400 Słupca, ul.Plac Szkolny 1, dotację w wysokości: 31 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Utrzymanie struktur siatkarskich w Słupcy”
2. Słupeckiemu Towarzystwu Tenisowemu, 62-400 Słupca, ul. Gajowa 4, dotację w wysokości: 6 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Upowszechnianie tenisa ziemnego w Słupcy”
3. Lidze Obrony Kraju, 61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1 (Zarząd Powiatowy w Słupcy,62-400 Slupca, ul. Poznańska 18), dotację w wysokości: 8 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie strzelectwa sportowego w Słupcy”
4. Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 9 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Z wiatrem za pan brat”
5. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu KOPERNIK, 62-400 Słupca, ul. Armii Krajowej 27, dotację w wysokości: 33 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
a) „Szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w dyscyplinach ogólnorozwojowych i pozostałych sekcjach UKS Kopernik wraz z udziałem w zawodach i turniejach.” - kwota dotacji: 2 000 zł
b) „Organizacja wyjazdów dzieci i młodzieży szkolnej na basen połączona z nauką pływania” - kowota dotacji: 22 000 zł
c) „Szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie badmintona wraz z udziałem w meczach i turniejach” - kwota dotacji: 9 000 zł
6. Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej -Słupecki Klub Piłkarski "SKP Słupca", 62-400 Słupca, ul. Gajowa 4,dotację w wysokości: 82 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży poprzez szkolenie sportowe, prowadzenie zajęć sportowych oraz udział zawodników w zawodach sportowych.”
7. Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 22b, dotację w wysokości: 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wychowujemy sportowców”
8. Słupeckiemu Klubowi Tenisa Stołowego, 62-400 Słupca, ul. Podbipięty 7, dotację w wysokości: 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym”
9. Słupeckiemu Towarzystwu Koszykówki „GROM”, 62-400 Słupca ul.Traugutta 10A/11, dotację w wysokości: 12 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: ”Rozwój koszykówki w mieście Słupca„
10. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 28,dotację w wysokości: 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Grand Prix Miasta Słupcy”
11. Stowarzyszeniu SGR Racing Team, 62-400 Słupca, ul. Kopernika 21, dotację w wysokości: 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: "Pompuj jak szef - szkolenie z techniki jazdy na Pumptracku„
12. Słupeckiemu Klubowi Mam, 62-400 Słupca, ul. Tuwima 12, dotację w wysokości: 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Bieg Mam”
13. Fundacji Piotra Reissa, 60-642 Poznań, ul. Źródlana 19/1, dotacje w wysokości: 2 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: 
a) "Treningi Piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko - Lubuskiej dla dzieci i młodzieży ze Słupcy"  - kwota dotacji: 1 000 zł
b) "Reiss Cup - turniej piłki nożnej" - kwota dotacji: 1 000 zł

§ 2. Na wsparcie realizacji zadania: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w ramach: Ochrony i konserwacji zabytków w mieście Słupca. Wspierania zadań z szeroko pojętej animacji kulturowej i społecznej poprzez organizację szeregu działań m.in. konkursów, warsztatów, koncertów, spektakli wystaw i innych, przyznaje się:
1. Słupeckiej Organizacji Turystycznej, 62-400 Słupca, ul. Poznańska 18,dotację w wysokości: 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku”
2. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 28,dotację w wysokości: 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Konkurs rzeźbiarski Sculptura 2018”
3. Słupeckiemu Towarzystwu Społeczno - Kulturalnemu, 62-400 Słupca, ul. Warszawska 53,dotację w wysokości: 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Renowacja obiektow sepuklarnych na terenie cmentarza św. Krzyża w Słupcy - Zorganizowanie warsztatów malarskich.
4. Stowarzyszeniu Klub Motocyklowy Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca, 62-400 Słupca, ul. Poznańska 18, dotację w wysokości: 5000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Festiwal Motocykli Zabytkowych i Współczesnych w 100 rocznicę odzyskania niepodległości w ramach obchodów jubileuszu 15 lecia WFM"”
5. Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Ratajczaka 1, dotację w wysokości: 8 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: ”Cudze chwalicie, swego nie znacie" - czyli jubileusz 125 - lecia Orkiestry Dętej OSP w Słupcy.
6. Stowarzyszeniu Klub Biegacza "Wartko" 62-590 Golina, ul. Plac Kazimierza Wielkiego , dotację w wysokości: 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „ZNAM ZABYTKI MOJEGO MIASTA - KOŚCIÓŁ ŚW. LEONARDA W SŁUPCY - warsztaty zabytkowej architektury dla dzieci”
7. Stowarzyszeniu im. Apolinarego Szeluty, 62-400 Słupca, ul. Pułaskiego 21, dotację w wysokości: 8 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Szeluto Redivivus w 100 lecie Odzyskania Niepodległości Polski"
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 82 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  09‑09‑2007 18:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  09‑09‑2007 18:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑01‑2019 09:44:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie