Petycje


Petycje:
Sposób składania i rozpatrywania petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach
Kto może złożyć petycje
Petycje mogą składać: osoby fizyczne, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów.
Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
Co może być przedmiotem petycji
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
O tym, czy pismo jest petycją decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
Forma wniesienia petycji
Petycje składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Sposoby wniesienia petycji
Osobiście:
Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy
ul. Pułaskiego 21
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 730 – 1630
od wtorku do piątku: 730 – 1530
Pocztą:
Urząd Miasta w Słupcy
ul. Pułaskiego 21
62-400 Słupca
Drogą elektroniczną:
e-mail:um@miasto.slupca.pl
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /UMSLUPCA/SkrytkaESP

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Co powinna zawierać petycja
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
3) oznaczenie adresata petycji,
4) wskazanie przedmiotu petycji
Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania.
Składający petycję może wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję swojego imienia i nazwiska/nazwy lub imienia i nazwiska/nazwy reprezentowanego podmiotu/podmiotów.

 

Plik rtf Wzór formularza
20‑01‑2016 09:39:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/rtf
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  20‑01‑2016 09:28:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  20‑01‑2016 09:28:54
Data ostatniej aktualizacji:
20‑01‑2016 09:53:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie