Oferty Pracy


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: KASJER

04‑05‑2020 15:07:54

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko:

Kasjer
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupcy  ul. Kopernika 13  62-400 Słupca

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani:

Lp. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania
1 Angelina Grobelna Słupca
2 Emilia Musiałowska Słupca
3 Katarzyna Sikorska Słupca
4 Natalia Frątczak Słupca
5 Paulina Samul  Słupca
6 Małgorzata Rosiak Cienin Zaborny

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja rekrutacyjna wyłoniła kandydaturę Pani: Angelina Grobelna, Emilia Musiałowska, Katarzyna Sikorska, Natalia Frątczak, Paulina Samul, Małgorzata Rosiak. Wiedza kandydatek  ze znajomości  ustawy określonej w ogłoszeniu, jaką wykazały się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak również ich doświadczenia zawodowe, między innymi w pracy o podobnej specyfice pozwoli znacznie zmniejszyć czas z wprowadzeniem pracownika w zakres spraw prowadzonych na aplikowanym stanowisku. 

Słupca, dnia 27.04.2020r. 
 

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

20‑04‑2020 09:48:31

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko:

Referent ds. sportu i rekreacji
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupcy 
ul. Kopernika 13  62-400 Słupca

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan:

Lp.  Imię Nazwisko  Miejsce zamieszkania
1.   Krystian Rybarczyk Słupca
2. Patryk Krawiec  Słupca

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja rekrutacyjna wyłoniła kandydaturę Pana Krystian Rybarczyk i Patryk Krawiec. Wiedza kandydatów  ze znajomości  ustawy określonej w ogłoszeniu, jaką wykazali się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak również ich doświadczenia związane z organizacją imprez sportowych pozwoli znacznie zmniejszyć czas z wprowadzeniem pracownika w zakres spraw prowadzonych na aplikowanym stanowisku. 

Słupca, dnia 17.02.2020r. 


 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU  i REKREACJI W SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. sportu i rekreacji (2 osoby, 3/4 etatu)

25‑03‑2020 14:35:45


DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU 
i REKREACJI W SŁUPCY
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. sportu i rekreacji
(2 osoby, 3/4 etatu)

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. wykształcenie średnie ,
c. co najmniej 2-letni staż pracy,
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:
a. znajomość podstawowych zagadnień z zakresu  ustawy o sporcie i ustawy o imprezach masowych
b. doświadczenie w obsłudze urządzeń biurowych
c. biegła obsługa komputera
d. samodzielność, umiejętności organizacyjne , komunikatywność, rzetelność
e. mile widziane doświadczenie związane z organizacją imprez sportowych, w tym dla dzieci i młodzieży
f. kurs animatora sportu.
                                                                                       
II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
a. obsługa oraz organizowanie imprez sportowych 
b. opracowywanie terminarzy imprez i czuwanie nad ich realizacją
c. działania informacyjno – promocyjne (relacje z mediami, prasą i działaczami)
d. praca administracyjna ( prowadzenie dziennika zajęć, sprawozdań, prowadzenie kronik, korespondencji)
e. animacja pracy dzieci i młodzieży, współpraca z klubami sportowymi
f. prowadzenie harmonogramów wynajmów podległych obiektów
g. dbanie o właściwy stan sprzętu  sportowego 
h. wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego

III. Warunki pracy:
1. Praca  biurowo-terenowa
2. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu )
3. Przewidywany termin zatrudnienia – maj 2020 r

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny.
2. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata
3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, również w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
4. Oświadczenie o niekaralności.
5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

VI. Dodatkowe informacje:
1. Druk kwestionariusza osobowego, druki oświadczeń oraz klauzula informacyjna są  dostępne  w  BIP  Urzędu  Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl) oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Słupcy (www.mosirslupca.pl/category/aktualnosci/)   
2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w  Miejskim  Ośrodku  Sportu   i Rekreacji   w Słupcy ul. Kopernika 13  lub pocztą na adres: MOSiR w Słupcy, ul. Kopernika 13 , 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem  „Dotyczy  naboru  na  stanowisko : referent ds sportu i rekreacji”  w terminie  do  dnia 16.04.2020 r do godz. 15.00. Wszelkich informacji udziela Beata Nadgrodkiewicz tel. 501106188
3. Aplikacje, które wpłyną do MOSiR w Słupcy po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.
5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej MOSiR w Słupcy oraz w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl) oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy (www.mosirslupca.pl/category/aktualnosci )
6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
7. Dyrektor MOSiR w Słupcy zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

Dyrektor MOSiR w Słupcy
Beata Nadgrodkiewicz
Słupca, dnia 25.03.2020 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU  i REKREACJI W SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze – KASJER

06‑03‑2020 11:10:48

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU 
i REKREACJI W SŁUPCY
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze – KASJER

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. wykształcenie średnie,
c. co najmniej 3-letni staż pracy,
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie.
2. Wymagania dodatkowe:
a. znajomość zagadnień ustawy o rachunkowości w zakresie gospodarki kasowej oraz ochronie wartości pieniężnych, ustawy o finansach publicznych,
b. doświadczenie w obsłudze urządzeń biurowych,
c. biegła obsługa komputera,
d. samodzielność, umiejętność organizacji własnej pracy, komunikatywność, rzetelność.
     
II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1. Sprzedaż biletów, karnetów zgodnie z obowiązującym cennikiem.
2. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
3. Wystawianie faktur VAT za dostępne usługi.
4. Systematyczne sporządzanie raportów kasowych – zestawień, rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych sprzedaży.
5. Sporządzanie raportów z zakresu wykorzystania obiektu.
6. Sporządzanie rozliczeń kosztów dla grup korzystających z pływalni.
7. Miesięczne rozliczenia kosztów dla szkół pływania.
8. Odpowiadanie za ład i porządek na głównym holu pływalni.
9. Wydawanie klientom i zbieranie pasków z elektronicznym czytnikiem.
10. Odpowiadanie za stan faktyczny w/w pasków, zapisywanie stanu ilościowego w dzienniku pracy.

III. Warunki pracy:
1. Praca z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych.
2. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 lub 1/2 etatu).
3. Przewidywany termin zatrudnienia – maj 2020r.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny.
2. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata
3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, również w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
4. Oświadczenie o niekaralności.
5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

VI. Dodatkowe informacje:
1. Druk kwestionariusza osobowego, druki oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl) oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Słupcy (www.mosirslupca.pl/category/aktualnosci/) 
2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupcy ul. Kopernika 13 lub pocztą na adres: MOSiR w Słupcy, ul. Kopernika 13 , 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: kasjer” w terminie do dnia 19.03.2020r. do godz. 15.00. Wszelkich informacji udziela Beata Nadgrodkiewicz tel. 501 106 188.
3. Aplikacje, które wpłyną do MOSiR w Słupcy po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.
5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej MOSiR w Słupcy oraz w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl) oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy (www.mosirslupca.pl/category/aktualnosci )
6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
7. Dyrektor MOSiR w Słupcy zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

Dyrektor MOSiR w Słupcy
Beata Nadgrodkiewicz

Słupca, dnia 06.03.2020r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: specjalisty ds. kadr i płac

21‑02‑2020 13:39:52

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko:
specjalisty ds. kadr i płac
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupcy
ul. Kopernika 13  62-400 Słupca


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wy-brana Pani:  

Lp. 1.
Imię: Iwona
Nazwisko: Nowacka
Miejsce zamieszkania: Słupca


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja rekrutacyjna wyłoniła kandydaturę Pani Iwony Nowackiej. Wiedza kandydatki ze znajomości przepisów prawa z zakresu określone-go w ogłoszeniu, jaką wykazała się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak również jej do-świadczenie zawodowe, między innymi w pracy o podobnej specyfice pozwoli znacznie zmniejszyć czas z wprowadzeniem pracownika w zakres spraw prowadzonych na aplikowa-nym stanowisku. 


Dyrektor MOSiR w Słupcy
Beata Nadgrodkiewicz


Słupca, dnia  21.02.2020r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko: ZASTĘPCY DYREKTORA 

21‑02‑2020 13:36:58

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko:
ZASTĘPCY DYREKTORA 
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI w SŁUPCY
ul. Kopernika 13  62-400 Słupca


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan:  

Lp. 1.
Imię: Jacek
Nazwisko: Mikołajczyk
Miejsce zamieszkania: Słupca


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Jacek Mikołajczyk spełnił wszystkie warunki formalne, ponadto posiada duże doświadczenie zawodowe, w szczególności w zakresie zarządzania pracownikami. W rozmowie rekrutacyjnej dał się poznać jako osoba opanowana, konkretna, cechująca się swobodą i lekkością wypowiedzi. Wykazał się dobrą znajomością zagadnień wynikających z zakresu zadań statutowych MOSiR-u w Słupcy, jak również podstawowych zagadnień z przepisów prawa pracy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o sporcie, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o imprezach masowych.  Pan Jacek Mikołajczyk zaprezentował spójną koncepcję funkcjonowania i rozwoju MOSiR w Słupcy, ze szczególnym uwzględnieniem krytej pływalni w Słupcy. Przedstawiona koncepcja pozwala sądzić, iż kandydat w pełni wywiąże się z powierzonych obowiązków i będzie je wykonywać w sposób kompetentny i odpowiedzialny.

Dyrektor MOSiR w Słupcy
Beata Nadgrodkiewicz


Słupca, dnia  21.02.2020r.
 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU  i REKREACJI W SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na stanowisko zastępcy dyrektora MOSiR w Słupcy

24‑01‑2020 12:18:32

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU 
i REKREACJI W SŁUPCY
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko zastępcy dyrektora MOSiR w Słupcy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. wykształcenie wyższe,
c. co najmniej 5-letni staż pracy, przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczym stanowisku urzędniczym wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na aplikowanym stanowisku,
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie.
2. Wymagania dodatkowe:
a. znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o sporcie, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych i ustawy o imprezach masowych,
b. umiejętności organizacyjno-menedżerskie,
c. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i kierowania zespołami ludzkimi,
d. umiejętność planowania wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej,
e. doświadczenie w inicjowaniu przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych,  
f. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
g. znajomość obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych,
h. odpowiedzialność, sumienność, kreatywność i dyspozycyjność, 
i.  mile widziane osoby, które przepracowały co najmniej  rok na stanowisku kierowniczym.

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1. Zarządzanie pływalnią.
2. Realizacja zadań wynikających ze statutu, regulaminów  oraz zarządzeń obowiązujących w Ośrodku.
Zastępca kieruje pracą Ośrodka w czasie nieobecności Dyrektora i wykonuje czynności związane z:
- rganizowaniem bieżącej pracy Ośrodka,
- reprezentowaniem Ośrodka w czasie uroczystości, spotkań oficjalnych, roboczych kontaktów zewnętrznych, w prowadzeniu negocjacji,
- sprawowaniem nadzoru i kontroli  nad wykonywaniem zadań przez pracowników Ośrodka,
- zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
- udostępnianiem bazy sportowej i rekreacyjnej,
- dysponowaniem środkami finansowymi w ramach planu finansowego Ośrodka.
3. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.

III. Warunki pracy:
1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych.
2. Praca na pełen etat.
3. Przewidywany termin zatrudnienia – marzec 2020r.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. 

V. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny. 
2. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.
3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, również w przypadku pozosta-wania w stosunku pracy.
4. Oświadczenie o niekaralności.
5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

VI. Dodatkowe informacje:
1. Druk kwestionariusza osobowego, druki oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl) oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy (www.mosirslupca.pl/category/aktualnosci/ ).
2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupcy ul. Kopernika 13 lub pocztą na adres: MOSiR w Słupcy, ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko zastępcy dyrektora MOSiR w Słupcy” w terminie do dnia 06.02.2020r. do godz. 15.00. 
Wszelkich informacji udziela Pani Beata Nadgrodkiewicz tel. 501 106 188.
3. Aplikacje, które wpłyną do MOSiR w Słupcy po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania spraw-dzającego.
5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej MOSiR w Słupcy, w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl) oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy (www.mosirslupca.pl/category/aktualnosci/ ).  
6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
7. Dyrektor MOSiR w Słupcy zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.


Dyrektor MOSiR w Słupcy
 Beata Nadgrodkiewicz

Słupca, dnia 24.01.2020r.
 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI W SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze – SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

24‑01‑2020 12:10:05

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI W SŁUPCY OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko urzędnicze – SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC


I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. wykształcenie wyższe ,
c. co najmniej 3-letni staż pracy,
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie.
2. Wymagania dodatkowe:
a. znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach   publicznych,  znajomość  przepisów  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  Socjalnych,
b. doświadczenie w obsłudze kadrowej i płacowej,
c. biegła obsługa komputera i programu kadrowo – płacowego,
d. samodzielność, umiejętność organizacji własnej pracy, komunikatywność, rzetelność.

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej pracowników Ośrodka.
2. Sporządzanie listy płac, dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS, sporządzania dokumentów stanowiących podstawę wykonania przelewów składek ZUS, zaliczek na PDOF oraz innych potrąceń z list płac.
3. Przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania zobowiązany jest pracodawca przepisami prawa.
4. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
5. Archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw.
6. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich.
7. Prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej (zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin).
8. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika.
9. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń BHP pracowników oraz kontrola ich aktualności.
10. Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
11. Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami.

III. Warunki pracy:
1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych.
2. Praca na pełen etat.
3. Przewidywany termin zatrudnienia – marzec  2020r.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny.
2. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.
3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, również w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
4. Oświadczenie o niekaralności.
5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
VI. Dodatkowe informacje:
1. Druk kwestionariusza osobowego, druki oświadczeń oraz klauzula informacyjna są  dostępne  w  BIP  Urzędu  Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl) oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy (www.mosirslupca.pl/category/aktualnosci/ ).
2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupcy ul.  Kopernika 13  lub pocztą na adres: MOSiR w Słupcy, ul. Kopernika 13 , 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem  „Dotyczy  naboru  na  stanowisko: specjalista ds. kadr i płac”  w terminie  do  dnia 06.02.2020r. do godz. 15.00. Wszelkich informacji udziela Pani Beata Nadgrodkiewicz tel. 501 106 188.
3. Aplikacje, które wpłyną do MOSiR w Słupcy po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.
5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej MOSiR w Słupcy, w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl) oraz stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy (www.mosirslupca.pl/category/aktualnosci/ ).
6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
7. Dyrektor MOSiR w Słupcy zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.


Dyrektor MOSiR w Słupcy
Beata Nadgrodkiewicz


Słupca, dnia 24.01.2020r.
 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  24‑01‑2020 12:08:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  24‑01‑2020 12:08:45
Data ostatniej aktualizacji:
04‑05‑2020 15:13:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie