BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w SłupcyBURMISTRZ MIASTA SŁUPCY
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. wykształcenie wyższe magisterskie
c. co najmniej 5-letni staż pracy,
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie.
2. Wymagania dodatkowe:
a. znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o sporcie, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych i ustawy o imprezach masowych,
b. umiejętności organizacyjno-menedżerskie,
c. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i kierowania zespołami ludzkimi,
d. umiejętność planowania wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej,
e. doświadczenie w inicjowaniu przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych,
f. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
g. znajomość obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych,
h. odpowiedzialność, sumienność, kreatywność i dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1. Kierowanie całokształtem działalności MOSiR w Słupcy i reprezentowanie go na zewnątrz.
2. Wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w MOSiR w Słupcy.
3. Organizowanie pracy w Ośrodku i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań.
4. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.
5. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami oraz ich efektywna eksploatacja dla potrzeb sportu.
6. Propagowanie i realizacja wszelkich usług z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej i turystyki przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu.
7. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność statutową Ośrodka, w tym środków unijnych.

III. Warunki pracy:
1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych.
2. Praca na pełen etat.
3. Lokalizacja stanowiska pracy: pomieszczenia biurowe i teren obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy.
4. Praca wymaga przemieszczania się między obiektami wchodzącymi w skład MOSiR w Słupcy.

IV. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny.
2. Opracowana w formie pisemnej koncepcja funkcjonowania i rozwoju MOSiR w Słupcy.
3. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.
4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
5. Opinie, referencje.
6. Oświadczenie o niekaralności (w przypadku wygrania naboru zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
7. Oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
8. Kwestionariusz osobowy.

V. Dodatkowe informacje:
1. Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenia o niekaralności jest dostępny w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 lub pocztą na adres: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy" w terminie do dnia
15 grudnia 2014r. do godz. 15.30. Wszelkich informacji udziela inspektor ds. kadr tel. 63 277-27-27 wew. 224.
3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
4. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
5. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.
6. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w sposób wskazany w pkt 4.
7. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
8. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
9. Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1202 z późn. zm.)".


Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk

Słupca, dnia 05.12.2014r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko:
DYREKTORA
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI w SŁUPCY
ul. Kopernika 13 62-400 Słupca


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani:

Lp.1.
Imię: Beata
Nazwisko: Nadgrodkiewicz
Miejsce zamieszkania: Słupca

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie warunki formalne, ponadto posiada duże doświadczenie zawodowe, a w rozmowie rekrutacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień wynikających z zakresu statutowych zadań MOSiR-u w Słupcy, jak również podstawowych zagadnień z przepisów prawa pracy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o sporcie, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o imprezach masowych. Zaprezentowała spójną koncepcję funkcjonowania i rozwoju MOSiR w Słupcy, która pozwala sądzić, iż kandydatka w pełni wywiąże się z powierzonych jej obowiązków i będzie kierować powierzoną jednostką w sposób kompetentny.

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk

Słupca, dnia 23.12.2014r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Kwestionariusz osobowy
05‑12‑2014 14:43:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  05‑12‑2014 14:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  05‑12‑2014 14:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑12‑2014 14:39:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie