Burmistrz Miasta Słupcy ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów

Burmistrz Miasta Słupcy ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: - Przedszkola nr 1 w Słupcy - Przedszkola nr 2 „Miś” w Słupcy - Przedszkola nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy - Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy

Burmistrz Miasta Słupcy

ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów:- Przedszkola nr 1 w Słupcy

- Przedszkola nr 2 "Miś" w Słupcy

- Przedszkola nr 4 "Jarzębinka" w Słupcy

- Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy
I. Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać przewidziane prawem wymagania kwalifikacyjne, określone w rozporządzeniu MENiS z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003r. nr 89, poz. 826, nr 189, poz. 1854).II. Oferta kandydata powinna zawierać:

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z własną koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub przedszkola.

2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego.

3. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem.

4. Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia, przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

5. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

6. Ocenę pracy, o której mowa w §1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.

7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

10.Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

11.Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.Kandydaci składają oryginały dokumentów o których mowa w pkt. 3-6 lub urzędowo poświadczone kopie tych dokumentów.Wzór oświadczenia dotyczącego pkt. 8-11 można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Słupcy www.bip.slupca.pl lub z pok. 210 Urzędu Miasta w Słupcy.III. Oferty w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora …. ( należy podać nazwę szkoły lub przedszkola) należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 lub przesłać zgodnie z podanym adresem w terminie do dnia 29 maja 2007r.IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Słupcy. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

-/Burmistrz Miasta Słupcy/-

-/Michał Pyrzyk/-


Plik pdf Oświadczenie dr
14‑05‑2007 12:25:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  05‑06‑2007 12:13:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  05‑06‑2007 12:13:23
Data ostatniej aktualizacji:
05‑06‑2007 12:13:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie