Ogłoszenia


Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców.

09‑11‑2017 12:33:33

Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców.

Na podstawie art. 78a ust.3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz.1829 ze zm.), zwanej dalej usdg, podaje się do publicznej wiadomości ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Zasady prowadzenia kontroli przedsiębiorcy są zawarte są w Rozdziale 5 „Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy” usdg.

I. Zgodnie z art. 77 usdg:

1. Upoważniony organ prowadzi kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorców na zasadach określonych w usdg, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają bezpośrednio z przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo z ratyfikowanych umów międzynarodowych. 
2. Zakres przedmiotowy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz organy upoważnione do jej przeprowadzenia określają odrębne ustawy. 
3. Przedsiębiorca, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, ma prawo do odszkodowania. Dochodzenie roszczenia następuje na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach. 
4. Dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowodu w żadnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karno-skarbowym dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy.

II. Planowanie i wszczęcie kontroli.
1. Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny. 
2. Zapis pkt 1 nie ma zastosowania w przypadku, kiedy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia, popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku w wyniku wykonywania tej działalności.
3. Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli.
Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się w przypadku, kiedy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego, jak również w przypadku gdy przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.
4. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dnia od dnia doręczenia zawiadomienia.
5. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:
• Oznaczenie organu;
• Datę i miejsce wystawienia;
• Oznaczenie przedsiębiorcy;
• Wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
• Podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

III. Czynności kontrolne.
1. Czynności kontrolne należy przeprowadzać w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego przedsiębiorcy. Jeśli przedsiębiorca wskaże na piśmie, że przeprowadzane czynności zakłócają w sposób istotny działalność gospodarczą przedsiębiorcy, konieczność podjęcia takich czynności powinna być uzasadniona w protokole kontroli.
2. Czynności kontrolne wykonują pracownicy organów kontroli po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania czynności kontrolnych oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, chyba że przepisy szczególne przewidują możliwość podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji. W takim przypadku upoważnienie doręcza się przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej w terminie określonym w tych przepisach, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli. 
Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez osoby, które nie są pracownikami organu kontroli, jeżeli stanowią o tym przepisy odrębnych ustaw.
3. Podjęcie czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej, na podstawie przepisów szczególnych, może dotyczyć jedynie przypadków, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, a także gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.
4. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera co najmniej: wskazanie podstawy prawnej, oznaczenie organu kontroli, datę i miejsce wystawienia, imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej, oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą, określenie zakresu przedmiotowego kontroli, wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli, podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji, pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.
5. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.
6. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.
7. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego. Kontrola, za zgodą kontrolowanego, może być przeprowadzona również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.
8. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły z kontroli. Książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów. Książka kontroli służy przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności. Książka kontroli może być prowadzona także w formie elektronicznej. Książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli.
9. W przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli prowadzoną w postaci papierowej – poprzez udostępnienie jej oryginału albo kopii odpowiednich jej fragmentów albo elektronicznej – przez zapewnienie dostępu przy użyciu urządzenia pozwalającego na zapoznanie się z jej treścią i dokonanie wpisu albo wykonanie wydruków z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczonych przez przedsiębiorcę za zgodność z wpisem w książce kontroli.
10. Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; przedsiębiorca wyraził zgodę na równoczesne podjęcie i prowadzenie więcej niż jednej kontroli; przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.
11. Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego organu, organ kontroli odstąpi od podjęcia czynności kontrolnych oraz może ustalić z przedsiębiorcą inny termin przeprowadzenia kontroli.
12. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać: 
• w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;
• w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;
• w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;
• w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.
13. Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe jedynie z przyczyn niezależnych od organu kontroli i wymaga uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie doręcza się przedsiębiorcy i wpisuje do książki kontroli przed podjęciem dalszych czynności kontrolnych. Przedłużenie czasu trwania kontroli nie może naruszać podanych wyżej terminów.
14. Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę, można w danym roku kalendarzowym przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym, a czas jej trwania nie może przekraczać 7 dni, których nie wlicza się do czasu, o którym mowa wyżej.
15. Z czynności kontrolnych organ kontroli sporządza protokół, którego kopię przekazuje przedsiębiorcy.
 
Uprawnienia przedsiębiorcy
1. Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów usdg określonych w art. 79 -79b, art. 80 ust. 1 i 2, art.82 ust. 1 oraz art. 83ust. 1 i 2. Wniesienie sprzeciwu jest niedopuszczalne w przypadku kontroli, która jest niezbędna dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia oraz kontroli prowadzonej w zakresie określonym w art. 84a usdg. 
2. Sprzeciw wnosi się na piśmie, w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli. Przedsiębiorca musi uzasadnić wniesienie sprzeciwu. 
3. Organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu, rozpatruje sprzeciw oraz wydaje postanowienie o:
• Odstąpieniu od czynności kontrolnych;
• Kontynuowaniu czynności kontrolnych.
Na postanowienie przysługuje zażalenie. 
4. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne w skutkach z wydaniem przez właściwy organ, postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych. 
5. Nierozstrzygnięcie zażalenia w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne w skutkach z wydaniem przez właściwy organ postanowienia uznającego słuszność wniesionego zażalenia. 
6. W razie przewlekłości czynności kontrolnych, po wydaniu postanowienia w przedmiocie zażalenia, przedsiębiorca może wnieść do sądu administracyjnego skargę na przewlekłe prowadzenie kontroli. Wniesienie skargi nie wstrzymuje czynności kontrolnych. 
7. Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne, jeśli organ przeprowadza kontrolę, która: 
• jest niezbędna dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
• prowadzona jest w zakresie określonym w art. 84a usdg.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wynik konsultacji Projektu „Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

07‑11‑2017 11:43:05

Słupca, 26 października 2017r.

Wynik konsultacji
Projektu „Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

W terminie od dnia 5 października 2017 roku do dnia 16 października 2017 roku trwały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem „Programu o współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” zamieszczone było w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Słupcy.
Opinie na temat programu można było składać w formie elektronicznej na adres e-mail: ngo@miasto.slupca.pl lub w formie papierowej bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Pułaskiego 21.
W dniu 16 października 2017 r. o godz. 11.00 w Sali Narad, Urzędu Miasta w Słupcy odbyło się bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 
W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
Stanowisko Burmistrza Miasta Słupcy
Stanowisko Burmistrza Miasta Słupcy w sprawie przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
Na podstawie uchwały Nr LII/295/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w terminie od dnia 5 października 2017 roku do dnia 16 października 2017 roku przeprowadzono konsultacje 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Na tej podstawie Burmistrz Miasta Słupcy informuje, że projekt „Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” został pozytywnie zaopiniowany przez organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Słupcy. 

Burmistrz Miasta Słupcy
/-/ Michał Pyrzyk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 2 października 2017 r. przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami.

02‑10‑2017 11:10:51

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 2 października 2017 r.

Na podstawie §3 ust. 1 uchwały nr LII/295/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 28.10.2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu współpracy z tymi organizacjami.

1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii nad projektem programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Przedmiotem konsultacji jest w szczególności projekt programu współpracy miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

3.  Konsultacje rozpoczynają się od dnia 5 października 2017 roku i trwają do dnia 16 października 2017 roku.

4.  Konsultacje odbywać się będą poprzez:
- podanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Słupcy projektu programu o współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
- spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 16 października 2017 o godz. 11.00 w Sali Narad, Urzędu Miasta w Słupcy.

5. Opinie należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: ngo@miasto.slupca.pl lub w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Słupcy ul. Pułaskiego 21.
 

 

 

Projekt

z dnia  2 października 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SŁUPCY
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźń. zm.) 1)  oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 2)   Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Program współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948 z 2017 r. poz. 730, poz. 935
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogloszone w Dz. U. z 2016 poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz 573

 

 

Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Słupcy
z dnia 26 października 2017 r.


PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA SŁUPCY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018

Rozdział 1.
Wstęp
Priorytetowym zadaniem władz samorządowych Miasta Słupcy jest rozwój miasta oraz jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem gminy. Dla bieżącej pracy organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń jak również współpraca z organami samorządu terytorialnego. 

Rozdział 2.
Postanowienia ogólne
1. Program określa formy, zasady oraz zakres współpracy organów samorządowych Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność statutową w zakresie odpowiadającym zadaniom ustawowym samorządu gminnego.
2. Ilekroć w programie jest mowa o:
a) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 239)
b) podmiotach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) zadaniach publicznych - rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ust. 1 ustawy,
d) programie - rozumie się przez to Program Współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Rozdział 3.
Cel główny i cele szczegółowe
1. Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2. Celami szczegółowymi programu są:
a) prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Miasta Słupca,
b) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
c) aktywizacja lokalnej społeczności,
d) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w realizacji zadań publicznych,
e) integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań publicznych,
f) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
g) realizacja zapisów Strategii Rozwoju Miasta Słupca oraz innych dokumentów planistycznych i analitycznych,
h) wykorzystanie wiedzy na temat potrzeb mieszkańców zidentyfikowanych podczas bezpośrednich spotkań oraz innych form konsultacji społecznych.

Rozdział 4.
Zasady współpracy
Współpraca Miasta Słupca z podmiotami odbywa się na zasadach: 
a) pomocniczości - oznacza to wspieranie przez Miasto podmiotów oraz umożliwienie im realizacji zadań publicznych, a podmioty zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
b) suwerenności stron - oznacza to, że zarówno Miasto jak i podmioty zachowują wzajemną autonomię i niezależność względem siebie,
c) partnerstwa - oznacza to uczestnictwo podmiotów w rozeznawaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązania oraz osiąganiu razem wytyczonych celów,
d) efektywności - oznacza to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych,
e) uczciwej konkurencji i jawności - oznacza to równe traktowanie podmiotów oraz wzajemne udostępnianie niezbędnych informacji służących realizacji określonych zadań publicznych.

Rozdział 5.
Zakres przedmiotowy
Obszar współpracy samorządu Miasta Słupcy z podmiotami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. 

Rozdział 6.
Formy współpracy
1. Współpraca Miasta Słupcy z podmiotami odbywa się w szczególności w formach określonych w art 5 ust. 2 i 4 ustawy.
2. Inne formy współpracy Miasta Słupcy z podmiotami mogą obejmować:
a) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych niż budżet Miasta Słupcy źródeł finansowania, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej,
b) udział w miarę możliwości podmiotów w działaniach programowych samorządu Miasta Słupca,
c) promocję działalności podmiotów w mediach,
d) pomoc i wsparcie w nawiązaniu kontaktów z partnerami o podobnej działalności w gminach partnerskich Miasta Słupcy,
e) udzielanie wsparcia poprzez oddanie na preferencyjnych warunkach w użyczenie, najem lub dzierżawę lokali, budynków lub obiektów komunalnych na spotkania związane z działalnością statutową podmiotów oraz użyczenie do tych celów samochodów służbowych,
f) organizowanie konsultacji i szkoleń tematycznych oraz doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej, a także wymiana informacji i dobrych praktyk,
g) pomoc w nawiązaniu kontaktów i działaniach na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy między społeczeństwami,
h) udzielanie rekomendacji podmiotom współpracującym z Miastem Słupca, które ubiegają się o dofinansowanie realizowanych projektów z innych źródeł.

Rozdział 7.
Priorytetowe zadania publiczne
1. Ustala się następujące zadania jako priorytetowe realizowane w ramach programu:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5) działalności charytatywnej;
6) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
7) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
8) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
9) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
10) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
11) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
12) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
13) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
14) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
15) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
16) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
17) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
18) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
19) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
20) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
21) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
22) turystyki i krajoznawstwa;
23) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
24) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
25) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
26) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
27) ratownictwa i ochrony ludności;
28) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
29) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
30) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
31) promocji i organizacji wolontariatu;
32) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
33) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
34) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych
35) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
36) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
37) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
38) rewitalizacji;

Rozdział 8.
Okres realizacji Programu
Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

Rozdział 9.
Sposób realizacji Programu
1. Program dotyczy podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Słupcy lub dla jej mieszkańców (bez względu na siedzibę podmiotu).
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
3. Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć formę:
a) powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
b) wsparcia takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji
4. Dotacje, o których mowa w ust. 3 nie mogą być wykorzystane na:
a) budowę i zakup budynków, zakup gruntów oraz działalność gospodarczą,
b) pokrycie kosztów prowadzenia biura podmiotów, w tym także wydatków na wynagrodzenia pracowników - poza zakresem realizacji zadania publicznego,
c) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
d) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym oraz prawnym,
e) działalność polityczną i religijną
5. Konkursy dotyczące realizacji zadań ogłasza Burmistrz Miasta Słupcy na podstawie rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek podmiotów,
6. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o konkursie.
7. Ogłoszenia o konkursach ofert jak również o ich wynikach z podaniem nazwy oferenta, nazwy zadania publicznego oraz wysokości przyznanych środków publicznych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.miasto.slupca.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Słupca.
8. Na wniosek podmiotu Burmistrz Miasta z pominięciem otwartego konkursu może zlecić realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację uzasadnionychi określonych w trybie art. 19 a ustawy.
9. W sytuacjach wyjątkowych i losowych określonych w art. 11a ustawy realizacja zadania publicznego może nastąpić z pominięciem otwartego konkursu ofert.
10. Podmioty realizujące zlecone przez Miasto Słupca zadania publiczne są zobowiązane do:
a) informowania z wyprzedzeniem Urząd Miasta w Słupcy odnośnie organizacji przedsięwzięć odbywających się w ramach realizacji zadania,
b) informowania społeczeństwa stosownie do charakteru zadania (wydane publikacje, materiały informacyjne, tablica lub baner) o fakcie finansowania lub dofinansowania jego realizacji przez Miasto Słupca,
c) przekazywania informacji o przebiegu imprez wraz z materiałami zdjęciowymi Sekretarzowi Miasta Słupcy.

Rozdział 10.
Wysokość środków planowanych na realizację programu
Wysokość środków finansowych planowanych na realizację przez podmioty zadań publicznych w 2018 roku objętych niniejszym programem wyniesie ................ zł. Powyższa kwota może ulec zmianie po przyjęciu budżetu Miasta Słupcy na 2018 r. Zmiana wysokości środków finansowych planowanychna realizację, o której mowa wyżej, będąca wynikiem przyjęcia w budżecie Miasta Słupcy na 2018 r. innej kwoty, nie powoduje konieczności dokonania zmian w niniejszym programie. 

Rozdział 11.
Sposób oceny realizacji Programu
1. W imieniu Burmistrza Miasta Słupcy kontrolę merytoryczną i finansową oraz ocenę realizacji przez podmioty zleconych zadań publicznych stosownie do art. 17 ustawy przeprowadzają odpowiednio Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego, stanowisko ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Referat Finansowo - Księgowy Urzędu Miasta w Słupcy.
2. Prawo do kontroli przysługuje każdemu upoważnionemu pracownikowi Urzędu Miasta w Słupcy zarówno w siedzibach podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych jak w miejscach realizacji zadań.
3. Uwagi, opinie, wnioski i propozycje dotyczące realizacji programu mogą być zgłaszane Burmistrzowi Miasta Słupcy celem wykorzystania ich dla usprawnienia bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
4. Do corocznej oceny realizacji programu będą przyjęte następujące wskaźniki;
a) liczba podmiotów wyrażających wolę podjęcia współpracy z Miastem Słupca realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności,
b) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
c) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
d) liczba zawartych umów na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych,
e) liczba umów zerwanych lub unieważnionych,
f) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta Słupcy na realizację przez podmioty zadań publicznych,
g) inne dane ilościowe pozwalające ocenić stopień realizacji programu.
5. Burmistrz Miasta Słupca złoży Radzie Miasta Słupca sprawozdanie z realizacji programu w terminie do dnia 31 maja 2019 roku oraz zamieści je w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział 12.
Sposób tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji
1. Roczny Program współpracy Gminy Miejskiej Słupca z organizacjami został opracowany po konsultacjach prowadzonych w sposób określony w Uchwale Nr LII/295/10 w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
2. Projekt Programu celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji, został umieszczony na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Słupca, z możliwością wyrażenia pisemnej opinii w tej kwestii.
3. Po przeprowadzeniu konsultacji Burmistrz Miasta przedłożył projekt programu Radzie Miasta.

Rozdział 13.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
1. W celu opiniowania złożonych przez podmioty ofert Burmistrz Miasta Słupca powołuje komisję konkursową.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą pracownicy referatów Urzędu Miasta w Słupcy. Dopuszcza się również udział z głosem doradczym osób posiadających specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, w której ogłoszono konkurs.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.
4. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.
5. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert w terminie i według kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
6. Z przeprowadzonej oceny ofert komisja konkursowa sporządza protokół i przekazuje Burmistrzowi Miasta Słupcy.
7. Decyzję o wynikach otwartego konkursu ofert podejmuje Burmistrz Miasta Słupcy po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .....................
Rady Miasta Słupcy 
z dnia 26 października 2017 r. 


w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 

    
Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, gminy zobowiązane są do uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakres programu i przewidziane w nim zasady zgodne są z celami powołanej w uchwale ustawy. 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy

29‑06‑2017 15:04:05

ZARZĄDZENIE NR 58/2017
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)1)   oraz art. 41e, 41f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)2)  §2 Uchwały Nr XXIV/164/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy, zarządzam co następuje:

§ 1. Tworzy się Gminną Radę Dzialalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy w składzie:
a) Przedstawiciele Rady Miasta Słupcy:
- Barbara Biskupska - Sobolewska
- Robert Święcicki
b) Przedstawiciele Burmistrza Miasta Słupcy:
- Joanna Kazibut
- Artur Lubański
c) Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
- Marcin Pietrzykowski
- Jacek Smuszkiewicz
- Teresa Więckowska
- Rafał Piwowarczyk

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 poz. 730, poz. 935
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej w ustawy ogłoszonej w Dz. U. z 2016 poz. 1948, z 2017 poz 573

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki wyborów kandydatów z organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy.

29‑06‑2017 14:52:40

Wyniki wyborów kandydatów z organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy.

W głosowaniu korespondencyjnym wzięło udział 10 organizacji, po otwarciu kopert komisja stwierdziła:
Liczba kart ważnych: 10
Liczba kart nieważnych: 0
Liczba głosów ważnych: 25
Liczba głosów nieważnych: 0


(Lista kandydatów według kolejności zgłoszeń)


Lp. 1.     
Imię i nazwisko kandydata: Krzysztof Filipiak
Organizacja zgłaszająca: Słupeckie Towarzystwo Koszykówki GROM Ul. Traugutta 10A/11, 62-400 Słupca    
Liczba głosów: 2

Lp. 2.    
Imię i nazwisko kandydata: Marcin Pietrzykowski
Organizacja zgłaszająca: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej ANMAR ul. Powstańców Wlkp. 28, 62-400 Słupca    
Liczba głosów: 6

Lp. 3.
Imię i nazwisko kandydata: Jacek Smuszkiewicz
Organizacja zgłaszająca: Stowarzyszenie „Z Wiatrem i Pod Wiatr” Słomczyce 8c, 62-420 Strzałkowo    
Liczba głosów: 6

Lp. 4.
Imię i nazwisko kandydata: Teresa Więckowska
Organizacja zgłaszająca: Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ul. Warszawska 53    
Liczba głosów: 4
 
Lp. 5.
Imię i nazwisko kandydata: Rafał Piwowarczyk
Organizacja zgłaszająca: Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Słupca Pl. Szkolny 1/LO 62-400 Słupca    
Liczba głosów: 6

Lp. 6.    
Imię i nazwisko kandydata: Tomasz Wiśniewski
Organizacja zgłaszająca: Stowarzyszenie Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca, ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca    
Liczba głosów: 1

Do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy jako przedstawiciele organizacji pozarządowych wybrani zostali:

- Marcin Pietrzykowski        
- Teresa Więckowska
- Jacek Smuszkiewicz        
- Rafał Piwowarczyk
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 54/2017 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie rozdziału środków z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca.

19‑06‑2017 14:56:27

ZARZĄDZENIE NR 54/2017
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie rozdziału środków z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca.


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) orazUchwały Nr XIV/94/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca (Dz. Urz. Woj. Wlkp.  z 2016r. poz. 1527 z dnia 23 lutego 2016r.) i zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej, Burmistrz Miasta Słupcy zarządza, co następuje: 
§ 1. Przyznać wsparcie finansowe z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca na rok 2016 następującym klubom sportowym:
1) Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu w Słupcy, ul. Powstańców Wlkp. 22b, 62-400 Słupca  dotację w wysokości 3 000 zł,
2) Słupeckiemu Towarzystwu Koszyków GROM w Słupcy, ul. Traugutta 10A/11, 62-400 Słupca dotację w wysokości 12 000 zł,
3) Słupeckiemu Klubowi Piłkarskiemu Słupca, ul. Gajowa 4, 62-400 Słupca dotację w wysokości 18 000 zł,
4) Klubowi Sportowemu Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki w Słupcy, ul. Plac Szkolny 1/LO, 62-400 Słupca dotację w wysokości 22 000 zł.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. sportu. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy www.miasto.slupca.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY ZGODNIE Z §8. UCHWAŁY NR XXIV/164/17 RADY MIASTA SŁUPCY Z DNIA 30 MARCA 2017 R. W SPRAWIE POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA SŁUPCY OGŁASZA WYBORY KANDYDATÓW Z ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA SŁUPCY

14‑06‑2017 23:37:10

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY ZGODNIE Z §8. UCHWAŁY NR XXIV/164/17 RADY MIASTA SŁUPCY Z DNIA 30 MARCA 2017 R. W SPRAWIE POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA SŁUPCY OGŁASZA WYBORY KANDYDATÓW Z ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA SŁUPCY

I. INFORMACJE PODSTAWOWE
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy jest organem konsultacyjnym w sprawach dotyczących sfery zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1. Celem Rady jest wypracowanie kierunków merytorycznych będących podstawą do tworzenia praktycznej współpracy pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym.
2. Rada pełni funkcję doradczą i inicjatywną oraz realizuje swój cel poprzez zadania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
4. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów dojazdu.
5. Kadencja Rady trwa 3 lata.
II. PODMIOTY UPRAWNIONE DO GŁOSOWANIA
Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, póz. 1817 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Miasta Słupcy może głosować maksymalnie na czterech kandydatów.
III. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Karta do głosowania na kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Załącznik nr 2).
IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA GŁOSÓW
1. Głosy przyjmowane będą od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 26.06.2017 roku. 
2. Karty do głosowania można wysyłać w zamkniętych kopertach drogą pocztową na adres Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21 z dopiskiem „Gminna Rada Pożytku Publicznego - wybory” lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy w godzinach urzędowania.
3. O przyjęciu karty decydować będzie data wpływu do Urzędu Miasta w Słupcy.
4. Druki niezbędne do głosowania na kandydatów oraz lista pozytywnie zweryfikowanych kandydatów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Słupcy www.bip.slupca.pl, na stronie internetowej Miasta Słupcy http://www.miasto.slupca.pl  
V. INFORMACJE DODATKOWE
1. Po upływie terminu głosowania nastąpi sprawdzenie kompletności i poprawności kart pod względem wymogów określonych w ogłoszeniu.
2. Wyniki głosowania ustala powołana przez Burmistrza komisja.
3. Glosowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/164/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i  trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy. 
VI. Dodatkowe informacje nie znajdujące się na stronach www.bip.slupca.pl oraz na   www.miasto.slupca.pl można uzyskać w Urzędzie Miasta w Słupcy pod numerem telefonu (63) 277 27 27 wew. 233
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
2. Uchwała Nr XXIV/164/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy.

Załączniki:
1. Lista pozytywnie zweryfikowanych kandydatów
2. Karta do głosowania


Słupca, dnia 14.06.2017 r.

AL

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie

29‑05‑2017 15:04:39
z realizacji Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami porzarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY Z UWAGI NA BRAK ODPOWIEDNIEJ LICZBY KANDYDATÓW OGŁASZA PONOWNY NABÓR KANDYDATÓW  Z ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA SŁUPCY

24‑05‑2017 19:25:16

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY Z UWAGI NA BRAK ODPOWIEDNIEJ LICZBY KANDYDATÓW OGŁASZA PONOWNY NABÓR KANDYDATÓW 
Z ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA SŁUPCY

I. INFORMACJE PODSTAWOWE
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy jest organem konsultacyjnym w sprawach dotyczących sfery zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1. Celem Rady jest wypracowanie kierunków merytorycznych będących podstawą do tworzenia praktycznej współpracy pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym.
2. Rada pełni funkcję doradczą i inicjatywną oraz realizuje swój cel poprzez zadania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
4. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów dojazdu.
5. Kadencja Rady trwa 3 lata.


II. PODMIOTY UPRAWNIONE I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, póz. 1817 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Miasta Słupcy może zgłosić jednego kandydata.


III. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Karta zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Załącznik nr 1).
2. Oświadczenia kandydata na członka Rady (Załącznik nr 2) o:
- wyrażeniu zgody na kandydowanie
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne.
3. Oświadczenie podmiotu uprawnionego do zgłaszania kandydatów o prowadzeniu działalności na terenie Miasta Słupca (Załącznik nr 3).

IV. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA ZGŁOSZEŃ
1. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do  8 czerwca 2017 roku. 
2. Zgłoszenie można wysłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21 z dopiskiem „Gminna Rada Pożytku Publicznego” lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy w godzinach urzędowania.
3. O przyjęciu zgłoszenia decydować będzie data wpływu do Urzędu Miasta w Słupcy.
4. Druki niezbędne do zgłaszania kandydatów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Słupcy www.bip.slupca.pl, na stronie internetowej Miasta Słupcy http://www.miasto.slupca.pl  

V. INFORMACJE DODATKOWE
1. Po upływie terminu składania zgłoszeń nastąpi sprawdzenie kompletności i poprawności względem wymogów określonych w ogłoszeniu.
2. Lista pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń kandydatów wraz z nazwą organizacji zgłaszającej, opisem ich doświadczeń i umiejętności zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy.
3. Glosowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/164/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i  trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy. 
4. Kandydaci zgłoszeni prawidłowo w poprzednim naborze będą uwzględnieni przy ustalaniu składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy.

VI. Dodatkowe informacje nie znajdujące się na stronach www.bip.slupca.pl oraz na    www.miasto.slupca.pl można uzyskać w Urzędzie Miasta w Słupcy pod numerem telefonu (63) 277 27 27 wew. 233
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
2. Uchwała Nr XXIV/164/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy.


Słupca, dnia 24.05.2017 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku dotyczącego rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2017 rok

26‑04‑2017 13:34:27

ZARZĄDZENIE NR 31/2017
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku dotyczącego rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)1) oraz art. 11 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)2) art 221, ust. 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.)3) oraz uchwały Nr XX/123/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, zarządzam co następuje: 
§ 1. W Zarządzeniu nr 21/2017 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 7 kwietnia 2017 roku zmienia się §2 pkt. 1 i otrzymuje on brzmienie:
1. Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu w Słupcy - MOS, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wlkp. 22b, dotację w wysokości 4 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Obóz sportowo-wypoczynkowy w Darłówku"
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej w ustawy ogłoszonej w Dz. U. z 2016 poz. 1948, z 2017 poz 573
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 poz 191

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 69 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  09‑09‑2007 18:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  09‑09‑2007 18:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑11‑2017 12:34:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie