Ogłoszenia


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY - inwentaryzacji mienia komunalnego.

28‑05‑2018 18:22:25

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA
MIASTA SŁUPCY


Na podstawie uchwały Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (MP Nr 30, poz. 235) podaję do publicznej wiadomości, że w okresie od 25 maja do 25 czerwca 2018r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, pok. 302-303 godzinach urzędowania spis inwentaryzacyjny mienia podlagającego komunalizacji z mocy prawa, nieruchomości położonej w Słupcy w rejonie ulicy Poznańskiej.
W okresie wyłożenia upoważniony członek Komisji Inwentaryzacyjnej udzielać będzie zainteresowanym osobą niezbędnych informacji i zbierać zgłoszone zastrzeżenia i uwagi.
Zgłoszone zastrzeżenia rozpatrzy Komisja Inwentaryzacyjna i w razie ich uwzględnienia zmieni ustalenia w spisie.


Słupca, 24 maja 2018r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 32 /2018 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2

17‑04‑2018 09:10:23

ZARZĄDZENIE NR 32 /2018
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 17 kwietnia 2018 r.
w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r.o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zm.)  i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) oraz Uchwały Nr XXIX/203/2017 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. Na wsparcie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, przyznaje się Słupeckiemu Stowarzyszeniu „Centrum”, ul. Traugutta 10A, 62-400 Słupca, dotację w wysokości: 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród uzależnionych i współuzależnionych”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2018 rok

17‑04‑2018 09:07:11

ZARZĄDZENIE NR 31/2018
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 17 kwietnia 2018 r.
w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) )  oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) ) , art. 221 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) ) oraz Uchwały Nr XXIX/205/17 z dnia 26.10.2017 r. Rady Miasta Słupca w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, zarządzam co następuje:
§ 1. Na wsparcie realizacji zadania: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM w ramach: Organizacji wypoczynku wakacyjnego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, przyznaje się:
1) Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: "Lato pod Żaglami",
2) Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 28, dotację w wysokości: 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wesołe wakacje z przygodą – na Mazury ruszaj bracie!".
§ 2. Na wsparcie realizacji zadania: WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY w ramach: Organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, na wypoczynek letni:
1) Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wlkp. 22b, dotację w wysokości 6000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Obóz sportowo-wypoczynkowy w Rewalu",
2) Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 2 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Żeglarskie wakacje”,
3) Stowarzyszeniu „Słupecki Klub Mam” 62-400 Słupca, ul. Tuwima 12, dotację w wysokości 1000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: "Wakacje w mieście",
4) Stowarzyszeniu „Słupeckie Towarzystwo Tenisowe”, 62-400 Słupca, ul. Gajowa 4, dotację w wysokości: 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Sportowe półkolonie",
5) Stowarzyszeniu Przyjaciół Siatkówki Słupca, Pl. Szkolny 1, 62-400 Słupca, dotację w wysokości: 2000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Obóz sportowy młodych siatkarzy”.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 20.03.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

21‑03‑2018 08:37:22

Zarządzenie Nr 23/2018
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 20.03.2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zm.)1 i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492), Uchwały Nr XXIX/203/2017 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok zarządza się co następuje:

§1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji  psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi
2. Treść ogłoszenia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy.

§3

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia  Nr 23/2018 
Burmistrza Miasta Słupcy
z  dnia 20.03.2018 roku           


    
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji  psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Burmistrz Miasta Słupcy, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492), ogłasza konkurs ofert na realizację zadania  w formie powierzenia z zakresu zdrowia publicznego pn.:

I. Rodzaj zadania: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.
II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w  2018  r.

 

Lp. Wyszczególnienie zadań Kwota planowanej dotacji w  2018 r.
1. Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród osób uzależnionych i współuzależnionych. 10 000,00zł

 

II: TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Zadania  powinny być zrealizowane do końca 2018 roku.
2. Realizacja  zadania zleconego następuje po zawarciu umowy.
3. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest dokonanie przez oferenta korekty preliminarza całkowitych kosztów realizacji zadania oraz sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru  załączonego do niniejszego ogłoszenia. Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie i zawartej umowie.
5. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach  prasowych, wykazach sponsorów itp.) poprzez media, jak również stosownie do  charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Miejską Słupca.
6. Realizator zadania, z którym zostanie zawarta umowa jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych z tych środków wydatków.
7. Warunki jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:
- prowadzić działalność na terenie Miasta Słupca
- nie posiadać zobowiązań publiczno -prawnych,
- posiadać własne konto bankowe,
- warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
8. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba, że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie podzlecenia. W przypadku planowanego podzlecenia części zadania należy w ofercie określić podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy, który współrealizuje cześć zadania poprzez sprzedaż usług, których zakup dokonany zostanie za pośrednictwem środków pochodzących z dotacji. 

III. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym  podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Oświadczenie potwierdzające , że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych.
3.  Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenie tych środków pod względem finansowym i rzeczowym.
5. Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
W przypadku złożenia kserokopii załączników osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna  potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.  

IV. KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY.

1. Cel realizacji zadania.
2. Możliwość realizacji zadania publicznego, doświadczenie organizatora.
3. Zakładane rezultaty zadania.
4. Rodzaj i celowość planowanych kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
5. Uwzględnienia planowanego przez organizację wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
6. Kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie.
7. Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych dotychczas dotacji.
8. Oceny realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały organizacje, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

V. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT

Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie: oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817  z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT

1. Wybór oferty nastąpi w terminie do 10 dni po upływie terminu składania ofert.
2. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Słupcy  oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
3. Oferta wraz z załącznikami złożona na niewłaściwych drukach, złożona po terminie, zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
4. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia oferty na wyłączne wezwanie organu sprawdzającego prawidłowość złożonych dokumentów.
5. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Słupcy.
6. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną 
w aktach Urzędu Miasta nie będą odsyłane oferentowi.
7. Burmistrz Miasta Słupcy w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert podejmie decyzję w formie zarządzenia o wyborze oferty i udzieleniu dotacji. 
8. Oferent może złożyć pisemnie umotywowane odwołanie do Burmistrza Miasta Słupcy 
w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
9. Burmistrz Miasta Słupcy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ogłoszeniu,     
w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych lub terminu rozstrzygnięcia     konkursu,  z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem oferentów, chyba, że konieczność ich wprowadzania wynika ze zmiany przepisów powszechnie obowiązującego.

VII. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Oferty należy składać w terminie do 12 kwietnia 2018 roku do godz. 15.30
Oferty przyjmowane będą od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu. O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Urzędu Miasta w Słupcy.
2. Adres pod którym należy składać oferty: Urząd Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca (Biuro Obsługi Klienta).
3. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA W ROKU 2018

21‑03‑2018 08:19:54

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA W ROKU 2018

I. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Słupca w dziedzinach określonych w „Programie współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".

II. Zadanie: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
Planowana w roku 2018 kwota dotacji wynosi 15 000 zł.
Wydatki poniesione w roku 2017 wynosiły - 25 000 zł.
Organizacja wypoczynku wakacyjnego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień – kwota dotacji wynosi 15 000 zł.

III. Zadanie: WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
Planowana w roku 2018 kwota dotacji wynosi 15 000 zł.
Wydatki poniesione w roku 2017 wynosiły 9 500 zł.
Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
a) wypoczynek letni    
b) wypoczynek zimowy

IV.PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT
1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące działalność statutową 
w dziedzinie objętej konkursem oraz prowadzące działalność na terenie Miasta Słupcy:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
2. W/w podmioty nie mogą zalegać z opłacaniem należności publiczno - prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.
3. Posiadać własne konto bankowe.

V.ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 
1. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.
2. Ponieważ dotacja przeznaczona jest na wsparcie realizacji zadania, może być przyznana tylko wtedy, gdy podmiot uprawniony do składania oferty zadeklaruje finansowy wkład własny.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Jeżeli kwota przyznanej dotacji będzie niższa, podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
4. Dotację na wsparcie realizacji zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.
5. Dotacja dotyczy współfinansowania zadań publicznych i dlatego wymagane jest przeznaczenie przez wnioskodawców własnych środków finansowych na realizację zadania.
6. Przewidywana dotacja nie może zostać przeznaczona na:
a) wynagrodzenia pracowników organizacji poza zakresem realizacji zadania, 
b) wydatki majątkowe w tym zakupy inwestycyjne.

VI. TERMINY SKŁADANIA OFERT
1.Oferty należy składać w terminie do 12.04.2018 r. do godz. 15.30
Oferty przyjmowane będą od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu. O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Urzędu Miasta w Słupcy.
2. Adres pod którym należy składać oferty: Urząd Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca (Biuro Obsługi Klienta).
3. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem.
4. Ofertę należy wypełnić drukiem.
5. Druki ofert dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Słupcy.
www.bip.slupca.pl

VII. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ
1. Zadania powinny być zrealizowane do końca 2018 roku.
2. Realizacja zadania zleconego następuje po zawarciu umowy.
3. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu oraz sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana.
4. Zleceniobiorca, realizując zadanie jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych (takich jak plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe itp.) poprzez media, poprzez widoczną 
w miejscu realizacji zadania tablicę o fakcie dofinansowania zadania przez Gminę Miejską Słupca.
5. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

VIII. TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty z opisem projektu, który ma zostać dofinansowany i preliminarzem wydatków na formularzu ofert, zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów wzorów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
2. Do oferty należy dołączyć: 
1) obowiązujący statut organizacji lub inny akt regulujący status podmiotu. 
2) dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, rejestracji organizacji, zawierający aktualne dane ze wskazaniem osób do składania w imieniu organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji).
3) sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
4) oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu należności publiczno - prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek o charakterze publicznym.
3. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników (statut, aktualny wypis, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie merytoryczne, aktualne oświadczenie o niezaleganiu 
w opłacaniu należności publiczno - prawnych i inne).
4. Burmistrz Miasta Słupcy w ciągu 10 dni roboczych od ostatniego dnia przyjmowania ofert podejmie decyzję w formie zarządzenia o wyborze oferty i udzieleniu dotacji.
5. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisje Konkursową powołaną zarządzeniem przez Burmistrza Miasta Słupcy.
6. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy: www.miasto.slupca.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy. 
7. Wybór ofert odbędzie się wg następujących kryteriów:
a) zgodność celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Miasta Słupcy uchwałą  Nr XXIX/205/17 z dnia 26.10.2017 r. Rady Miasta Słupcy w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
b) oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację, 
c) oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
d) oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne,
e) udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
f) uwzględnienia planowanego przez organizację wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
g) oceny realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały organizacje, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

IX. Dodatkowe informacje nie znajdujące się na stronach www.bip.slupca.pl oraz na www.miasto.slupca.pl można uzyskać w Urzędzie Miasta w Słupcy pod numerem telefonu (63) 277 27 27 wew. 233.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwała Nr XXIX/205/17 z dnia 26.10.2017 r. Rady Miasta Słupcy w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Słupca, dnia 14.03.2018 r. 

AL

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 8/2018 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2018 rok

30‑01‑2018 08:54:46

ZARZĄDZENIE NR 8/2018
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) )  art 221, ust. 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) oraz uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, zarządzam co następuje: 

§ 1. Na wsparcie realizacji zadania: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w ramach: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży poprzez:
a) szkolenia sportowe,
b) prowadzenie zajęć sportowych,
c) udział zawodników w zawodach sportowych, oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez: organizację imprez sportowych, w tym rozgrywek sportowych, turniejów mistrzowskich, rozgrywek w sportach indywidualnych i grach zespołowych i inne, przyznaje się:
1. Stowarzyszeniu Przyjaciół Siatkówki, 62-400 Słupca, ul.Plac Szkolny 1, dotację w wysokości: 31 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Utrzymanie struktur siatkarskich w Słupcy”
2. Słupeckiemu Towarzystwu Tenisowemu, 62-400 Słupca, ul. Gajowa 4, dotację w wysokości: 6 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Upowszechnianie tenisa ziemnego w Słupcy”
3. Lidze Obrony Kraju, 61-894 Poznań, ul. Niezłomnych 1 (Zarząd Powiatowy w Słupcy,62-400 Slupca, ul. Poznańska 18), dotację w wysokości: 8 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie strzelectwa sportowego w Słupcy”
4. Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 9 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Z wiatrem za pan brat”
5. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu KOPERNIK, 62-400 Słupca, ul. Armii Krajowej 27, dotację w wysokości: 33 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
a) „Szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w dyscyplinach ogólnorozwojowych i pozostałych sekcjach UKS Kopernik wraz z udziałem w zawodach i turniejach.” - kwota dotacji: 2 000 zł
b) „Organizacja wyjazdów dzieci i młodzieży szkolnej na basen połączona z nauką pływania” - kowota dotacji: 22 000 zł
c) „Szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie badmintona wraz z udziałem w meczach i turniejach” - kwota dotacji: 9 000 zł
6. Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej -Słupecki Klub Piłkarski "SKP Słupca", 62-400 Słupca, ul. Gajowa 4,dotację w wysokości: 82 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży poprzez szkolenie sportowe, prowadzenie zajęć sportowych oraz udział zawodników w zawodach sportowych.”
7. Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 22b, dotację w wysokości: 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wychowujemy sportowców”
8. Słupeckiemu Klubowi Tenisa Stołowego, 62-400 Słupca, ul. Podbipięty 7, dotację w wysokości: 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym”
9. Słupeckiemu Towarzystwu Koszykówki „GROM”, 62-400 Słupca ul.Traugutta 10A/11, dotację w wysokości: 12 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: ”Rozwój koszykówki w mieście Słupca„
10. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 28,dotację w wysokości: 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Grand Prix Miasta Słupcy”
11. Stowarzyszeniu SGR Racing Team, 62-400 Słupca, ul. Kopernika 21, dotację w wysokości: 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: "Pompuj jak szef - szkolenie z techniki jazdy na Pumptracku„
12. Słupeckiemu Klubowi Mam, 62-400 Słupca, ul. Tuwima 12, dotację w wysokości: 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Bieg Mam”
13. Fundacji Piotra Reissa, 60-642 Poznań, ul. Źródlana 19/1, dotacje w wysokości: 2 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: 
a) "Treningi Piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko - Lubuskiej dla dzieci i młodzieży ze Słupcy"  - kwota dotacji: 1 000 zł
b) "Reiss Cup - turniej piłki nożnej" - kwota dotacji: 1 000 zł

§ 2. Na wsparcie realizacji zadania: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w ramach: Ochrony i konserwacji zabytków w mieście Słupca. Wspierania zadań z szeroko pojętej animacji kulturowej i społecznej poprzez organizację szeregu działań m.in. konkursów, warsztatów, koncertów, spektakli wystaw i innych, przyznaje się:
1. Słupeckiej Organizacji Turystycznej, 62-400 Słupca, ul. Poznańska 18,dotację w wysokości: 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku”
2. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 28,dotację w wysokości: 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Konkurs rzeźbiarski Sculptura 2018”
3. Słupeckiemu Towarzystwu Społeczno - Kulturalnemu, 62-400 Słupca, ul. Warszawska 53,dotację w wysokości: 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Renowacja obiektow sepuklarnych na terenie cmentarza św. Krzyża w Słupcy - Zorganizowanie warsztatów malarskich.
4. Stowarzyszeniu Klub Motocyklowy Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca, 62-400 Słupca, ul. Poznańska 18, dotację w wysokości: 5000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Festiwal Motocykli Zabytkowych i Współczesnych w 100 rocznicę odzyskania niepodległości w ramach obchodów jubileuszu 15 lecia WFM"”
5. Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Ratajczaka 1, dotację w wysokości: 8 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: ”Cudze chwalicie, swego nie znacie" - czyli jubileusz 125 - lecia Orkiestry Dętej OSP w Słupcy.
6. Stowarzyszeniu Klub Biegacza "Wartko" 62-590 Golina, ul. Plac Kazimierza Wielkiego , dotację w wysokości: 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „ZNAM ZABYTKI MOJEGO MIASTA - KOŚCIÓŁ ŚW. LEONARDA W SŁUPCY - warsztaty zabytkowej architektury dla dzieci”
7. Stowarzyszeniu im. Apolinarego Szeluty, 62-400 Słupca, ul. Pułaskiego 21, dotację w wysokości: 8 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Szeluto Redivivus w 100 lecie Odzyskania Niepodległości Polski"
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie rozdziału środków z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca

22‑01‑2018 14:01:05

ZARZĄDZENIE NR 4/2018
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie rozdziału środków z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz § 3ust.7Uchwały Nr XIV/94/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca (Dz. Urz. Woj. Wlkp.  z 2016r. poz. 1527 i poz. 2197) i zapoznaniu się z protokołem Komisji d. s. rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych na realizację zadań z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca, Burmistrz Miasta Słupcy zarządza, co następuje: 

§ 1. Przyznać środki finansowe na wspieranie sportu w Gminie Miejskiej Słupca na rok 2018 następującym klubom sportowym:
1) Słupeckiemu Towarzystwu Tenisowemu Korty Tenisowe w Słupcy, ul. Gajowa 4, 62-400 Słupca dotację w wysokości 5 000 zł,
2) Słupeckiemu Klubowi Piłkarskiemu Słupca, ul. Gajowa 4, 62-400 Słupca dotację w wysokości 19 000 zł,
4) Klubowi Sportowemu Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki w Słupcy, ul. Plac Szkolny 1/LO, 62-400 Słupca dotację w wysokości 16 000 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. sportu i zdrowia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy www.miasto.slupca.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

03‑01‑2018 11:44:24

ZARZĄDZENIE NR 125/2017
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)1) oraz art. 11 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)2) oraz uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych organizowanych w 2018 roku z zakresu zadań publicznych określonych w rozdziale VII uchwały XXIX/205/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, w następującym składzie:
1. Tomasz Garsztka - Przewodniczący Komisji
2. Beata Wyderkiewicz – Członek Komisji
3. Mirosława Koziorowska – Członek Komisji
4. Katarzyna Hoffmann – Członek Komisji
5. Arleta Kolska - Hypka - Członek Komisji
6. Anita Kubicka – Członek Komisji - przedstawiciel organizacji pozarządowych.

§ 2. Zasady pracy Komisji określa Regulamin pracy Komisji konkursowej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, z 2017 poz. 60, poz 573, poz. 1909.
 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 125/2017
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 28 grudnia 2017 r.


Regulamin działania Komisji konkursowej
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert


§ 1. 1. Zadaniem Komisji Konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Słupca w roku 2018.
2. Komisja konkursowa zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
3. Burmistrz powołując Komisję, wskazuje jej przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.
4. Prace Komisji mogą być prowadzone jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków w tym Przewodniczący Komisji.
5. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.
§ 2. 1. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego -dotyczące wyłączenia pracownika.
2. Każdy członek Komisji podpisuje oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
§ 3. 1. W pierwszym etapie Komisja dokonuje otwarcia ofert, które wpłynęły w terminie ustalonym w ogłoszeniu otwartego konkursu i dokonuje oceny formalnej. Wzór karty oceny formalnej stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych oferty podlegają odrzuceniu.
§ 4. W drugim etapie konkursu Komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonych ofert uwzględniając kryteria zawarte w ogłoszeniu otwartego konkursu. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie oferty posiadające zgodność celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Miasta Słupcy uchwałą XXIX/205/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Każdy z członków Komisji (biorących udział w posiedzeniu) dokonuje indywidualnej oceny punktowej według wzoru karty oceny merytorycznej stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu. Liczba przyznanych punktów dla danej oferty stanowi średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez członków Komisji.
§ 5. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
§ 6. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Słupcy.
§ 7. Informacje o wynikach rozstrzygnięcia konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy.

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu pracy Komisji konkursowej 

…...................................................                     …...............,dnia..................... 
(imię i nazwisko) 

OŚWIADCZENIE 


Oświadczam że biorąc udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych, nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert. Jednocześnie oświadczam, że nie podlegam wyłączeniu określonemu w art. 24 kodeksu postępowania administracyjnego. 


........................................... 
(Podpis składającego oświadczenie) 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy Komisji konkursowej 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ 

1. 

Nazwa zadania: 
 

 

2. 

Nazwa oferenta: 
 

 

3. 

Numer oferty: 
 

 

4. 

Tytuł oferty: 
 

 

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ 
 

TAK/NIE 

UWAGI 

5. 

Oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu o konkursie. 
 

 

 

6. 

Oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru. 
 

 

 

7. 

Oferta posiada wypełnione wszystkie punkty formularza. 
 

 

 

8. 

Oferta zawiera wymagane załączniki. 
 

 

 

9. 

Podmiot składający ofertę prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem. 
 

 

 

10. 

Oferta jest podpisana przez osoby do tego upoważnione. 
 

 

 

11. 

Termin zakończenia zadania jest określony do 31.12.2018 r. 
 

 

 

UWAGI DOTYCZĄCE OCENY FORMALNEJ 


 

Oferta jest dopuszczona do oceny merytorycznej (wpisać TAK lub NIE) 

 

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI OCENIAJĄCEJ OFERTĘ 


 

PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI 


 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu pracy Komisji konkursowej 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 

1. 

Nazwa zadania: 
 

 

2. 

Nazwa oferenta: 
 

 

3. 

Numer oferty: 
 

 

4. 

Tytuł oferty: 
 

 

 

TAK/NIE 

UWAGI 

5. 
 

Zgodność celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Miasta Słupcy uchwałą XXIX/205/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

 

 

OCENA MERYTORYCZNA 
 

OCENA 
 

Max ilość punktów 

Ilość otrzymanych punktów 

6. 
 

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta - rzetelność przedstawionego opisu i harmonogramu zadania. 
 

0-10 pkt. 
 

 

7. 
 

Rzetelność i poprawność przedstawionej kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego. 
 

0-20 pkt. 
 

 

8. 
 

Proponowana jakość wykonania zadania: 
- atrakcyjność proponowanych działań, 
- czy realizacja zadania odpowiada celom programu i potrzebom ogłaszającego konkurs 
- opis rekrutacji uczestników (czy sposób rekrutacji jest odpowiedni do zakładanych celów zadania), 
- zakładane rezultaty. 
 

0-20 pkt. 
 

 

9. 
 

Finansowy wkład własny lub środków pochodzących z innych źródeł w realizację zadania w porównaniu z wnioskowaną kwotą dotacji. 

 

0-5 pkt. 
 

 

10. 
 

Pozafinansowy wkład własny w realizację zadania wkład -rzeczowy, osobowy(kwalifikacje osób przy których realizowane będzie zadanie) w tym wolontariuszy i praca społeczna członków. 
 

0-20 pkt 
 

 

11. 
 

Dotychczasowa współpraca oferenta z Gminą Miejską Słupca - rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (dotyczy organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadanie). 
 

0-3 pkt. 
 

 

UWAGI DOTYCZĄCE OCENY MERYTORYCZNEJ 


 

Oferta przeszła pozytywnie ocenę merytoryczną (wpisać TAK lub NIE) 
 

 

Proponowana kwota dotacji 
 

 

PODPIS CZŁONKA KOMISJI OCENIAJĄCEJ OFERTĘ  

PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI  

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA W ROKU 2018

28‑12‑2017 13:05:28

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA W ROKU 2018

I. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Słupca w dziedzinach określonych w „Programie współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".

II. Zadania: 1. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
1) Planowana w roku 2018 kwota dotacji wynosi 192 000 zł.
Wydatki poniesione w roku 2017  wynosiły 171 000 zł.
2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży poprzez:
a) szkolenia sportowe,
b) prowadzenie zajęć sportowych,
c) udział zawodników w zawodach sportowych,
3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
organizację imprez sportowych, w tym rozgrywek sportowych, turniejów mistrzowskich, rozgrywek w sportach indywidualnych i grach zespołowych i inne.
2. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1) Planowana w roku 2018 kwota dotacji wynosi 28 000 zł.
Wydatki poniesione w roku 2017  wynosiły  8 000 zł.
2) Ochrona i konserwacja zabytków w mieście Słupca.
3) Wspieranie zadań z szeroko pojętej animacji kulturowej i społecznej poprzez organizację szeregu działań m.in. konkursów, warsztatów, koncertów, spektakli wystaw i innych.

III. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT
1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem oraz prowadzące działalność na terenie Miasta Słupcy:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
2. W/w podmioty nie mogą zalegać z opłacaniem należności publiczno - prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym, oraz powinny posiadać własne konto bankowe.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.
2. Ponieważ dotacja przeznaczona jest na wsparcie realizacji zadania, może być przyznana tylko wtedy, gdy podmiot uprawniony do składania oferty zadeklaruje finansowy wkład własny.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Jeżeli kwota przyznanej dotacji będzie niższa, podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
4. Dotację na wsparcie realizacji zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym.
5. Przewidywana dotacja nie może zostać przeznaczona na:
a/ wynagrodzenia pracowników organizacji poza zakresem realizacji zadania, 
b/ wydatki majątkowe w tym zakupy inwestycyjne.

V. TERMINY SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w terminie do 19.01.2018 roku do godz. 15.30
 Oferty przyjmowane będą od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w godzinach pracy Urzędu. O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Urzędu Miasta w Słupcy.
2. Adres pod którym należy składać oferty: Urząd Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca (Biuro Obsługi Klienta).
3. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem.
4. Druki ofert dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Słupcy.
www.bip.slupca.pl

VI. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ
1. Zadania powinny być zrealizowane do końca 2018 roku.
2. Realizacja zadania zleconego następuje po zawarciu umowy.
3. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu oraz sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana.
4. Zleceniobiorca, realizując zadanie jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych (takich jak plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe itp.) poprzez media, poprzez widoczną w miejscu realizacji zadania tablicę o fakcie dofinansowania zadania przez Gminę Miejską Słupca.
5. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

VII. TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty z opisem projektu, który ma zostać dofinansowany i preliminarzem wydatków na formularzu ofert, zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów wzorów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
2. Do oferty należy dołączyć: 
1) obowiązujący statut organizacji lub inny akt regulujący status podmiotu. 
2) dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, rejestracji organizacji, zawierający aktualne dane ze wskazaniem osób do składania w imieniu organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji).
3) sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
4) oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu należności publiczno - prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek o charakterze publicznym.
3. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników (statut, aktualny wypis, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie merytoryczne, aktualne oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu należności publiczno - prawnych i inne).
4. Burmistrz Miasta Słupcy w ciągu 10 dni roboczych od ostatniego dnia przyjmowania ofert podejmie decyzję w formie zarządzenia o wyborze oferty i udzieleniu dotacji.
5. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisje Konkursową powołaną zarządzeniem przez Burmistrza Miasta Słupcy.
6. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy: www.miasto.slupca.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy. 
7. Wybór ofert odbędzie się wg następujących kryteriów:
a) zgodność celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Miasta Słupcy uchwałą Nr XXIX/205/17 z dnia 26.10.2017 r. Rady Miasta Słupcy w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
b) oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację, 
c) oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
d) oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne,
e) udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
f) uwzględnienia planowanego przez organizację wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
g) oceny realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały organizacje, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

VIII. Dodatkowe informacje nie znajdujące się na stronach www.bip.slupca.pl oraz na www.miasto.slupca.pl można uzyskać w Urzędzie Miasta w Słupcy pod numerem telefonu (63) 277 27 27 wew. 233
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwała Nr XXIX/205/17 z dnia 26.10.2017 r. Rady Miasta Słupca w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Słupca, dnia 28.12.2017 r. 

AL

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców.

09‑11‑2017 12:33:33

Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców.

Na podstawie art. 78a ust.3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz.1829 ze zm.), zwanej dalej usdg, podaje się do publicznej wiadomości ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Zasady prowadzenia kontroli przedsiębiorcy są zawarte są w Rozdziale 5 „Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy” usdg.

I. Zgodnie z art. 77 usdg:

1. Upoważniony organ prowadzi kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorców na zasadach określonych w usdg, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają bezpośrednio z przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo z ratyfikowanych umów międzynarodowych. 
2. Zakres przedmiotowy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz organy upoważnione do jej przeprowadzenia określają odrębne ustawy. 
3. Przedsiębiorca, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, ma prawo do odszkodowania. Dochodzenie roszczenia następuje na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach. 
4. Dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowodu w żadnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karno-skarbowym dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy.

II. Planowanie i wszczęcie kontroli.
1. Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny. 
2. Zapis pkt 1 nie ma zastosowania w przypadku, kiedy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia, popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku w wyniku wykonywania tej działalności.
3. Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli.
Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się w przypadku, kiedy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego, jak również w przypadku gdy przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.
4. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dnia od dnia doręczenia zawiadomienia.
5. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:
• Oznaczenie organu;
• Datę i miejsce wystawienia;
• Oznaczenie przedsiębiorcy;
• Wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
• Podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

III. Czynności kontrolne.
1. Czynności kontrolne należy przeprowadzać w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego przedsiębiorcy. Jeśli przedsiębiorca wskaże na piśmie, że przeprowadzane czynności zakłócają w sposób istotny działalność gospodarczą przedsiębiorcy, konieczność podjęcia takich czynności powinna być uzasadniona w protokole kontroli.
2. Czynności kontrolne wykonują pracownicy organów kontroli po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania czynności kontrolnych oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, chyba że przepisy szczególne przewidują możliwość podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji. W takim przypadku upoważnienie doręcza się przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej w terminie określonym w tych przepisach, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli. 
Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez osoby, które nie są pracownikami organu kontroli, jeżeli stanowią o tym przepisy odrębnych ustaw.
3. Podjęcie czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej, na podstawie przepisów szczególnych, może dotyczyć jedynie przypadków, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, a także gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.
4. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera co najmniej: wskazanie podstawy prawnej, oznaczenie organu kontroli, datę i miejsce wystawienia, imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej, oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą, określenie zakresu przedmiotowego kontroli, wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli, podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji, pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.
5. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.
6. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.
7. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego. Kontrola, za zgodą kontrolowanego, może być przeprowadzona również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.
8. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły z kontroli. Książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów. Książka kontroli służy przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności. Książka kontroli może być prowadzona także w formie elektronicznej. Książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli.
9. W przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli prowadzoną w postaci papierowej – poprzez udostępnienie jej oryginału albo kopii odpowiednich jej fragmentów albo elektronicznej – przez zapewnienie dostępu przy użyciu urządzenia pozwalającego na zapoznanie się z jej treścią i dokonanie wpisu albo wykonanie wydruków z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczonych przez przedsiębiorcę za zgodność z wpisem w książce kontroli.
10. Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; przedsiębiorca wyraził zgodę na równoczesne podjęcie i prowadzenie więcej niż jednej kontroli; przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.
11. Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego organu, organ kontroli odstąpi od podjęcia czynności kontrolnych oraz może ustalić z przedsiębiorcą inny termin przeprowadzenia kontroli.
12. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać: 
• w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;
• w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;
• w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;
• w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.
13. Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe jedynie z przyczyn niezależnych od organu kontroli i wymaga uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie doręcza się przedsiębiorcy i wpisuje do książki kontroli przed podjęciem dalszych czynności kontrolnych. Przedłużenie czasu trwania kontroli nie może naruszać podanych wyżej terminów.
14. Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę, można w danym roku kalendarzowym przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym, a czas jej trwania nie może przekraczać 7 dni, których nie wlicza się do czasu, o którym mowa wyżej.
15. Z czynności kontrolnych organ kontroli sporządza protokół, którego kopię przekazuje przedsiębiorcy.
 
Uprawnienia przedsiębiorcy
1. Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów usdg określonych w art. 79 -79b, art. 80 ust. 1 i 2, art.82 ust. 1 oraz art. 83ust. 1 i 2. Wniesienie sprzeciwu jest niedopuszczalne w przypadku kontroli, która jest niezbędna dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia oraz kontroli prowadzonej w zakresie określonym w art. 84a usdg. 
2. Sprzeciw wnosi się na piśmie, w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli. Przedsiębiorca musi uzasadnić wniesienie sprzeciwu. 
3. Organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu, rozpatruje sprzeciw oraz wydaje postanowienie o:
• Odstąpieniu od czynności kontrolnych;
• Kontynuowaniu czynności kontrolnych.
Na postanowienie przysługuje zażalenie. 
4. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne w skutkach z wydaniem przez właściwy organ, postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych. 
5. Nierozstrzygnięcie zażalenia w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne w skutkach z wydaniem przez właściwy organ postanowienia uznającego słuszność wniesionego zażalenia. 
6. W razie przewlekłości czynności kontrolnych, po wydaniu postanowienia w przedmiocie zażalenia, przedsiębiorca może wnieść do sądu administracyjnego skargę na przewlekłe prowadzenie kontroli. Wniesienie skargi nie wstrzymuje czynności kontrolnych. 
7. Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne, jeśli organ przeprowadza kontrolę, która: 
• jest niezbędna dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
• prowadzona jest w zakresie określonym w art. 84a usdg.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 78 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  09‑09‑2007 18:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  09‑09‑2007 18:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑05‑2018 18:24:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie