Ogłoszenia


ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy

29‑06‑2017 15:04:05

ZARZĄDZENIE NR 58/2017
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)1)   oraz art. 41e, 41f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)2)  §2 Uchwały Nr XXIV/164/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy, zarządzam co następuje:

§ 1. Tworzy się Gminną Radę Dzialalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy w składzie:
a) Przedstawiciele Rady Miasta Słupcy:
- Barbara Biskupska - Sobolewska
- Robert Święcicki
b) Przedstawiciele Burmistrza Miasta Słupcy:
- Joanna Kazibut
- Artur Lubański
c) Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
- Marcin Pietrzykowski
- Jacek Smuszkiewicz
- Teresa Więckowska
- Rafał Piwowarczyk

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 poz. 730, poz. 935
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej w ustawy ogłoszonej w Dz. U. z 2016 poz. 1948, z 2017 poz 573

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki wyborów kandydatów z organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy.

29‑06‑2017 14:52:40

Wyniki wyborów kandydatów z organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy.

W głosowaniu korespondencyjnym wzięło udział 10 organizacji, po otwarciu kopert komisja stwierdziła:
Liczba kart ważnych: 10
Liczba kart nieważnych: 0
Liczba głosów ważnych: 25
Liczba głosów nieważnych: 0


(Lista kandydatów według kolejności zgłoszeń)


Lp. 1.     
Imię i nazwisko kandydata: Krzysztof Filipiak
Organizacja zgłaszająca: Słupeckie Towarzystwo Koszykówki GROM Ul. Traugutta 10A/11, 62-400 Słupca    
Liczba głosów: 2

Lp. 2.    
Imię i nazwisko kandydata: Marcin Pietrzykowski
Organizacja zgłaszająca: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej ANMAR ul. Powstańców Wlkp. 28, 62-400 Słupca    
Liczba głosów: 6

Lp. 3.
Imię i nazwisko kandydata: Jacek Smuszkiewicz
Organizacja zgłaszająca: Stowarzyszenie „Z Wiatrem i Pod Wiatr” Słomczyce 8c, 62-420 Strzałkowo    
Liczba głosów: 6

Lp. 4.
Imię i nazwisko kandydata: Teresa Więckowska
Organizacja zgłaszająca: Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ul. Warszawska 53    
Liczba głosów: 4
 
Lp. 5.
Imię i nazwisko kandydata: Rafał Piwowarczyk
Organizacja zgłaszająca: Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Słupca Pl. Szkolny 1/LO 62-400 Słupca    
Liczba głosów: 6

Lp. 6.    
Imię i nazwisko kandydata: Tomasz Wiśniewski
Organizacja zgłaszająca: Stowarzyszenie Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca, ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca    
Liczba głosów: 1

Do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy jako przedstawiciele organizacji pozarządowych wybrani zostali:

- Marcin Pietrzykowski        
- Teresa Więckowska
- Jacek Smuszkiewicz        
- Rafał Piwowarczyk
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 54/2017 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie rozdziału środków z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca.

19‑06‑2017 14:56:27

ZARZĄDZENIE NR 54/2017
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie rozdziału środków z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca.


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) orazUchwały Nr XIV/94/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca (Dz. Urz. Woj. Wlkp.  z 2016r. poz. 1527 z dnia 23 lutego 2016r.) i zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej, Burmistrz Miasta Słupcy zarządza, co następuje: 
§ 1. Przyznać wsparcie finansowe z zakresu wspierania sportu w Gminie Miejskiej Słupca na rok 2016 następującym klubom sportowym:
1) Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu w Słupcy, ul. Powstańców Wlkp. 22b, 62-400 Słupca  dotację w wysokości 3 000 zł,
2) Słupeckiemu Towarzystwu Koszyków GROM w Słupcy, ul. Traugutta 10A/11, 62-400 Słupca dotację w wysokości 12 000 zł,
3) Słupeckiemu Klubowi Piłkarskiemu Słupca, ul. Gajowa 4, 62-400 Słupca dotację w wysokości 18 000 zł,
4) Klubowi Sportowemu Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki w Słupcy, ul. Plac Szkolny 1/LO, 62-400 Słupca dotację w wysokości 22 000 zł.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. sportu. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy www.miasto.slupca.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY ZGODNIE Z §8. UCHWAŁY NR XXIV/164/17 RADY MIASTA SŁUPCY Z DNIA 30 MARCA 2017 R. W SPRAWIE POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA SŁUPCY OGŁASZA WYBORY KANDYDATÓW Z ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA SŁUPCY

14‑06‑2017 23:37:10

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY ZGODNIE Z §8. UCHWAŁY NR XXIV/164/17 RADY MIASTA SŁUPCY Z DNIA 30 MARCA 2017 R. W SPRAWIE POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA SŁUPCY OGŁASZA WYBORY KANDYDATÓW Z ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA SŁUPCY

I. INFORMACJE PODSTAWOWE
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy jest organem konsultacyjnym w sprawach dotyczących sfery zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1. Celem Rady jest wypracowanie kierunków merytorycznych będących podstawą do tworzenia praktycznej współpracy pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym.
2. Rada pełni funkcję doradczą i inicjatywną oraz realizuje swój cel poprzez zadania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
4. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów dojazdu.
5. Kadencja Rady trwa 3 lata.
II. PODMIOTY UPRAWNIONE DO GŁOSOWANIA
Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, póz. 1817 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Miasta Słupcy może głosować maksymalnie na czterech kandydatów.
III. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Karta do głosowania na kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Załącznik nr 2).
IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA GŁOSÓW
1. Głosy przyjmowane będą od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 26.06.2017 roku. 
2. Karty do głosowania można wysyłać w zamkniętych kopertach drogą pocztową na adres Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21 z dopiskiem „Gminna Rada Pożytku Publicznego - wybory” lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy w godzinach urzędowania.
3. O przyjęciu karty decydować będzie data wpływu do Urzędu Miasta w Słupcy.
4. Druki niezbędne do głosowania na kandydatów oraz lista pozytywnie zweryfikowanych kandydatów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Słupcy www.bip.slupca.pl, na stronie internetowej Miasta Słupcy http://www.miasto.slupca.pl  
V. INFORMACJE DODATKOWE
1. Po upływie terminu głosowania nastąpi sprawdzenie kompletności i poprawności kart pod względem wymogów określonych w ogłoszeniu.
2. Wyniki głosowania ustala powołana przez Burmistrza komisja.
3. Glosowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/164/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i  trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy. 
VI. Dodatkowe informacje nie znajdujące się na stronach www.bip.slupca.pl oraz na   www.miasto.slupca.pl można uzyskać w Urzędzie Miasta w Słupcy pod numerem telefonu (63) 277 27 27 wew. 233
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
2. Uchwała Nr XXIV/164/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy.

Załączniki:
1. Lista pozytywnie zweryfikowanych kandydatów
2. Karta do głosowania


Słupca, dnia 14.06.2017 r.

AL

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprawozdanie

29‑05‑2017 15:04:39
z realizacji Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami porzarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY Z UWAGI NA BRAK ODPOWIEDNIEJ LICZBY KANDYDATÓW OGŁASZA PONOWNY NABÓR KANDYDATÓW  Z ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA SŁUPCY

24‑05‑2017 19:25:16

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY Z UWAGI NA BRAK ODPOWIEDNIEJ LICZBY KANDYDATÓW OGŁASZA PONOWNY NABÓR KANDYDATÓW 
Z ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA SŁUPCY

I. INFORMACJE PODSTAWOWE
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy jest organem konsultacyjnym w sprawach dotyczących sfery zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1. Celem Rady jest wypracowanie kierunków merytorycznych będących podstawą do tworzenia praktycznej współpracy pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym.
2. Rada pełni funkcję doradczą i inicjatywną oraz realizuje swój cel poprzez zadania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
4. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów dojazdu.
5. Kadencja Rady trwa 3 lata.


II. PODMIOTY UPRAWNIONE I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, póz. 1817 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Miasta Słupcy może zgłosić jednego kandydata.


III. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Karta zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Załącznik nr 1).
2. Oświadczenia kandydata na członka Rady (Załącznik nr 2) o:
- wyrażeniu zgody na kandydowanie
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne.
3. Oświadczenie podmiotu uprawnionego do zgłaszania kandydatów o prowadzeniu działalności na terenie Miasta Słupca (Załącznik nr 3).

IV. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA ZGŁOSZEŃ
1. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do  8 czerwca 2017 roku. 
2. Zgłoszenie można wysłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21 z dopiskiem „Gminna Rada Pożytku Publicznego” lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy w godzinach urzędowania.
3. O przyjęciu zgłoszenia decydować będzie data wpływu do Urzędu Miasta w Słupcy.
4. Druki niezbędne do zgłaszania kandydatów dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Słupcy www.bip.slupca.pl, na stronie internetowej Miasta Słupcy http://www.miasto.slupca.pl  

V. INFORMACJE DODATKOWE
1. Po upływie terminu składania zgłoszeń nastąpi sprawdzenie kompletności i poprawności względem wymogów określonych w ogłoszeniu.
2. Lista pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń kandydatów wraz z nazwą organizacji zgłaszającej, opisem ich doświadczeń i umiejętności zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy.
3. Glosowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/164/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i  trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy. 
4. Kandydaci zgłoszeni prawidłowo w poprzednim naborze będą uwzględnieni przy ustalaniu składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy.

VI. Dodatkowe informacje nie znajdujące się na stronach www.bip.slupca.pl oraz na    www.miasto.slupca.pl można uzyskać w Urzędzie Miasta w Słupcy pod numerem telefonu (63) 277 27 27 wew. 233
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
2. Uchwała Nr XXIV/164/17 Rady Miasta Słupcy z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Słupcy.


Słupca, dnia 24.05.2017 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku dotyczącego rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2017 rok

26‑04‑2017 13:34:27

ZARZĄDZENIE NR 31/2017
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku dotyczącego rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)1) oraz art. 11 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)2) art 221, ust. 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.)3) oraz uchwały Nr XX/123/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, zarządzam co następuje: 
§ 1. W Zarządzeniu nr 21/2017 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 7 kwietnia 2017 roku zmienia się §2 pkt. 1 i otrzymuje on brzmienie:
1. Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu w Słupcy - MOS, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wlkp. 22b, dotację w wysokości 4 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Obóz sportowo-wypoczynkowy w Darłówku"
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej w ustawy ogłoszonej w Dz. U. z 2016 poz. 1948, z 2017 poz 573
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 poz 191

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2017 rok

10‑04‑2017 09:25:51

ZARZĄDZENIE NR 21/2017
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 7 kwietnia 2017 r.

w sprawie rozdziału środków na wsparcie realizacji zadań o charakterze gminnym na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) )   oraz art. 11 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) )  art 221, ust. 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) )  oraz uchwały Nr XX/123/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, zarządzam co następuje: 

§ 1. Na wsparcie realizacji zadania: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM w ramach:
1) Organizacji wypoczynku wakacyjnego połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, przyznaje się:
1. Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 2000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: "Lato pod Żaglami"
2. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANMAR”, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wielkopolskich 28, dotację w wysokości: 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Wesołe wakacje z przygodą V edycja" 
3. Stowarzyszenie Klub Motocyklowy Wielkopolscy Fani Motocykli, 62-400 Słupca, ul. Poznańska 18, dotację w wysokości: 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: "Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży„
2) Pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród osób uzależnionych i współuzależnionych, przyznaje się:
1. Słupeckiemu Stowarzyszeniu „Centrum”, 62-400 Słupca, ul. Traugutta 10A, dotację w wysokości 7000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: "Wsparcie osób uzależnionych od alkoholu i utrzymujących abstynncje - wzmocnienie integracji środowiska samopomocowego oraz rozwijanie umiejętności społecznych poprzez kulturę fizyczną i rozwój duchowy„
2. Stowarzyszeniu im. św. Brata Alberta w Słupcy, 62-400 Słupca ul. Sienkiewicza 11, dotację w wysokości: 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: "Życie jest piękne - naucz się z niego kożystać"

§ 2. Na wsparcie realizacji zadania: WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY w ramach: Organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, na wypoczynek letni:
1. Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wlkp. 22b, dotację w wysokości 4 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Obóz sportowo-wypoczynkowy w Darłówku"
2. Klubowi Biegacza „Wartko”, 62-590 Golina, Plac Kazimierza Wielkiego 2, dotację w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: "POŻYTECZNY WIATR - WAKACYJNE EDUKACYJNE WARSZTATY TECHNICZNE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA ENERGII WIATROWEJ DLA DZIECI"
3. Stowarzyszeniu „Z Wiatrem i Pod Wiatr”, 62-420 Strzałkowo, Słomczyce 8c, dotację w wysokości: 5000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: ”Żeglarskie wakacje„
4. Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Ratajczaka, dotację w wysokości: 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: ”Lato z Orkiestrą Dętą OSP w Słupcy„
5. Stowarzyszeniu "Słupecki Klub Mam„  62-400 Słupca, ul. Tuwima 12, dotację w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: "FERIE Z KLUBEM MAM"
6. Stowarzyszeniu "Słupeckie Towarzystwo Tenisowe, 62-400 Słupca, ul. Gajowa 4, dotację w wysokości: 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: "Sportowe półkolonie"

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slupca.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy www.miasto.slupca.pl
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

24‑03‑2017 11:21:45

logo

Słupca, 23.03.2017 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 
Zamawiający, Gmina Miejska Słupca reprezentowana przez Burmistrza Miasta Słupcy zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2015 r. Poz. 2164 ze zmianami) na Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Słupca na lata 2017 – 2023 stanowiącego  aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupcy na lata 2011–2021wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta nr 3 złożona przez firmę:
GREEN WOOD, ul. Fabryczna 2 lok. 59, 00-446 Warszawa
Cena wybranej oferty wynosi brutto 11 800,00 zł.
Doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu programów rewitalizacji: 5 dokumentów

Uzasadnienie wyboru: 
Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 70%; doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu programów rewitalizacji - 30%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 70,00 pkt, doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu programów rewitalizacji – 4,05 pkt, łącznie oferta uzyskała 74,05 pkt.
Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy (punkty przyznane w ocenie umieszczone są w protokole):
1) FUTURE GREEN INNOVATIONS S.A. Ul. Podole 60 30-394 Kraków (oferta nr 1), cena oferty brutto: 33210 zł, doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu programów rewitalizacji: 9 dokumentów.
2) ATMOTERM S.A., Ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole (oferta nr 2), cena oferty brutto 35114,04zł, doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu programów rewitalizacji: 17 dokumentów.
3) IPC Instytut Badawczy Sp. Z o.o., ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław (oferta nr 4) , cena oferty brutto 24600 zł, doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu programów rewitalizacji: 26 dokumentów.
4) Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c., ul. Jedności Narodowej 45 B, 50-260 Wrocław (oferta nr 5), cena oferty brutto 23370 zł, doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu programów rewitalizacji: 37 dokumentów.
5) Stowarzyszenie Wspierania inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, Ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn (oferta nr 6), cena oferty brutto 36299,76 zł, doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu programów rewitalizacji: 23.
6) Centrum Funduszy UE Sp. Z o.o. Spółka Komandytowa, Ul. Batorego 46/52 lok. 14, 87-100 Toruń (oferta nr 7), cena oferty brutto 20 295 zł, doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu programów rewitalizacji: 10.
7) EU-CONSULT Sp. Z o.o., Ul. Toruńska 18c lok. D, 80-747 Gdańsk (oferta nr 8), cena oferty brutto 17835 zł, doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu programów rewitalizacji: 34.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAPYTANIE OFERTOWE Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Słupca na lata 2017 – 2023  stanowiącego  aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupcy na lata 2011–2021 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

07‑03‑2017 14:47:36

LPR Gminy Miejskiej Słupca na lata 2017 - 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 uPzp)
na zadanie: 
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Słupca na lata 2017 – 2023
 stanowiącego  aktualizację
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupcy na lata 2011–2021
wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

I. Zamawiający: 
Nazwa: Gmina Miejska Słupca
Adres: ul. Pułaskiego 21
Kod, Miejscowość: 62-400 Słupca
Kontakt: tel. +48 63 277 27 27, fax +48 63 277 26 69
Adres strony internetowej: http://www.miasto.slupca.pl/
BIP: http://www.bip.umslupca.finn.pl/
Adres poczty elektronicznej: um@miasto.slupca.pl
Numer identyfikacyjny: NIP: 667-173-93-85, Regon: 311019355
Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa 
Dni i godziny urzędowania: Poniedziałek 7:30 - 16:30
 Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30
 
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Słupca na lata 2017 – 2023 stanowiącego  aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupcy na lata 2011–2021, zwanego dalej „LPR”
a) Etap I – przeprowadzenie diagnozy w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, kulturowej i środowiskowej na podstawie danych pozyskanych przez Wykonawcę, przeprowadzenie procedury partycypacji społecznej poprzez zorganizowanie badań sondażowych w postaci ankiet/spotkań, zebranie wniosków z konsultacji społecznych i dokonanie opracowania analizy oraz podsumowania zebranych  materiałów (1 konferencja), opracowanie treści ulotek promocyjnych.

b) Etap II – uzyskaniem decyzji właściwych organów w sprawie konieczności/lub jej braku sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dn. 3.10.2008 r. (Dz. U. 2016, poz. 353) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu LPR (Wykonawca zwróci się do RDOŚ i PWIS z zapytaniem o możliwość odstąpienia od przeprowadzenia OOŚ. W przypadku braku tej zgody Wykonawca uzgodni zakres i stopień szczegółowości oraz opracuje Prognozę oddziaływania na środowisko i uzyska pozytywna opinię).
c) Etap III – opracowanie aktualizacji LPR będącej załącznikiem do uchwały Rady Miasta. Dokument musi uzyskać akceptację Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
LPR powinien zostać opracowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Rozwoju z dnia 2.08.2016 r. i zawierać co najmniej:
1) opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy;
2) diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych;
3) zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji, 
4) charakterystykę, opis poszczególnych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji;
5) wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji);
6) cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk;
7) listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami 
8) charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową;
9) mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem  rewitalizacji;
10) indykatywny plan finansowy w odniesieniu do przedsięwzięć, 
11) mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji;
12) system realizacji programu rewitalizacji;
13) system monitoringu skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu (wraz z listą wskaźników produktu i rezultatu).
2. Opracowany LPR powinien cechować się:
- kompleksowością, koncentracją, komplementarnością z innymi dokumentami,
- komplementarnością projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym: komplementarnością przestrzenną, problemową, międzyokresową, źródeł finansowania,
- realizacją zasady partnerstwa i partycypacji.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji Zadania w formie spotkań bezpośrednich w siedzibie Zamawiającego, kontaktów telefonicznych i e-mail w godzinach pracy Urzędu.
4. W związku z przyznaniem Zamawiającemu dofinansowania aktualizacja PR będzie podlegał ocenie przez ekspertów wskazanych przez Województwo Wielkopolskie, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania go do ewentualnych uwag wskazanych w toku ww. oceny bezzwłocznie (najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania uwag od Zamawiającego).
5. Wykonawca, jest zobowiązany do informowania odbiorców (np.: na pismach, ankietach, formularzach, raportach, wydrukach, prezentacjach, zaproszeniach, materiałach informacyjnych, listach obecności, itp.) że projekt jest zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z rekomendacjami i rozwiązaniami w zakresie informacji i promocji opisanymi w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, Karcie wizualizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
6. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zaprezentowania na żądanie Zamawiającego projektu LPR w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w tym wygłoszenie prelekcji podczas konferencji dotyczącej rewitalizacji (Cz.II, pkt 1, ppkt a).

III. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, która zawiera nazwę i adres Wykonawcy.
Oferta powinna:
• posiadać datę sporządzenia
• zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP.
• posiadać treść oferty w tym wartość (cenę) wykonania zamówienia
• podpis.
• Koperta powinna być opisana:


OFERTA – Zapytanie ofertowe
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Słupca na lata 2017 – 2023

i być opatrzona pieczęcią firmową

IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
1.  O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiada wiedzę i doświadczenie, który w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował:
b1) co najmniej 2 usługi potwierdzone dokumentami o należytym wykonaniu (np. referencje, protokoły, itp.) polegające na sporządzeniu programów rewitalizacji dla gmin wraz z potwierdzeniem odpowiednich urzędów marszałkowskich,
lub
b2) wykonał co najmniej 4 programy rewitalizacji potwierdzone referencjami.
c) nie są powiązani z zamawiającym osobowo i kapitałowo.
2. Wyżej wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie oraz nie muszą wynikać z tych samych opracowań.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału na podstawie załączników złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą. Sposób oceny spełnienia w/w warunków będzie zgodny z formułą: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

V. W ramach oferty Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:
1. Formularza ofertowego - na podstawie Załącznika nr 1
2. Dokumentów o których mowa w pkt. IV Zapytania ofertowego.

VI. Termin wykonania:
1. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do – 31.05.2017 r.
2. Wstępne uzgodnienie koncepcji projektowej najpóźniej do 30 kwietnia 2017 r.

VIII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. Cena brutto 70 %
Punkty obliczane będą wg wzoru:
C=(Cmin/Cof)x70%x100
C-liczba punktów w kryterium cena
Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert
Cof – cena badanej oferty
2. Doświadczenie 30 %.
R=(Rb/Rn) x 30% x 100
R – liczba punktów w kryterium doświadczenie
Rb - liczba opracowanych programów rewitalizacji badanej oferty potwierdzonych referencjami (patrz. IV.1.b), przy czym kryterium określone w pkt IV.1.b.b1, będzie punktowane podwójnie.
Rn - największa liczba opracowanych programów rewitalizacji potwierdzonych referencjami.
Postępowanie wygra oferent, który otrzyma największa liczbę punktów.

IX. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert, wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów i informacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania i uwzględnienia w cenie za wykonanie całej usługi wszelkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jej realizacji. Koszt nieskalkulowany w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający (kupujący) jest obowiązany zapłacić Wykonawcy (przedsiębiorcy) za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie.
5. Warunki dotyczące dokonywania zmian umowy zostały wskazane w projekcie umowy.
6. Oferty złożone po terminie nie będą oceniane.

X. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.
Zamawiający prosi o złożenie oferty w terminie do dnia 16.03.2017r. do godziny 13:00.
do Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca
(Biuro Obsługi Klientów).

XI. Kontakt z Zamawiającym.
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Joanna Kazibut – inspektor ds. Rozwoju Lokalnego,
 tel. 63 277 27 27 wew.233, e-mail: fundusze@miasto.slupca.pl

XII. Tryb udzielania zamówienia: 
1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).
2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

XIII. Okres rękojmi i gwarancji:
W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji za wady.
Załączniki do zapytania:
1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 66 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  09‑09‑2007 18:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  09‑09‑2007 18:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑06‑2017 15:10:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie