Sprzedaż i najem nieruchomości


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

17‑01‑2018 14:36:53

Załącznik do zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 15 stycznia 2018 roku  w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzier-żawienia. oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Słupcy podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 16 stycznia do 06 lutego 2018 roku wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupca, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Lp.1.

Oznaczenie nieruchomości: 1633 

Numer KW: KN1S/00025371/0

Obszar w m2: 11507

Położenie nieruchomości: ul. Stodolna 

Przeznaczenie nieruchomości: Uprawy rolne

Stawka czynszu za dzierżawę: 285,40 zł brutto/rok

Czas trwania umowy: 10 lat


Lp.2.

Oznaczenie nieruchomości: 143

Numer KW: KN1S/00020649/5

Obszar w m2: 4483

Położenie nieruchomości: ul. Wygonowa

Przeznaczenie nieruchomości: Uprawy rolne

Stawka czynszu za dzierżawę: 58,30 zł  brutto/rok

Czas trwania umowy: 10 lat


Lp.3.

Oznaczenie nieruchomości: 51 i 45/2

Numer KW: KN1S/00026800/4

Obszar w m2: 14428

Położenie nieruchomości: ul. Poznańska

Przeznaczenie nieruchomości: Uprawy rolne

Stawka czynszu za dzierżawę: 381,20 zł   brutto/rok

Czas trwania umowy: 3 lata


Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
Czynsz dzierżawny roczny płatny jest z góry w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

 

Słupca, 15 stycznia 2018r.
TP/TP

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

09‑10‑2017 13:08:02

Załącznik do zarządzenia Nr 96/2017
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 05 października 2017 roku 
w sprawie przeznaczenia nieruchomości
do wydzierżawienia,
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Miasta Słupcy podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 9 do 30 października 2017 roku wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupca, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Lp. Oznaczenie nieruchomości Numer KW Obszar w m2 Położenie nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Stawka czynszu za dzierżawę Czas trwania umowy
1. 361  271/29 część KN1S/00020645/7
KN1S/00020649/5    
7890 ul. Smugowa, 
ul. Jana III 
Sobieskiego
Uprawy rolne 102,57 zł brutto/rok 10 lat
2. 271/29 część KN1S/00020649/5 200 ul. Jana III Sobieskiego Ogródek przydomowy 24 zł + VAT/m-c     3 lata

 

Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
Czynsz dzierżawny roczny płatny jest z góry w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego.
Czynsz dzierżawny miesięczny płatny jest do dnia 15 każdego miesiąca.

Słupca, 09 października 2017r.
TP/TP

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA - ul. Ogrodowa

01‑08‑2017 21:12:38

Załącznik do zarządzenia Nr 78/2017 Burmistrza
Miasta Słupcy z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie
przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Miasta Słupcy podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 1 do 22 sierpnia 2017 roku wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca, przeznaczonej do wydzierżawienia osobom fizycznym.

Lp. 1
Oznaczenie nieruchomości: 1916
Numer KW: 26800
Obszar w m2: 3966
Położenie nieruchomości: ul. Ogrodowa
Przeznaczenie nieruchomości: Uprawy rolne
Obecne wykorzystanie nieruchomości: Uprawy rolne
Stawka czynszu za dzierżawę: 65 zł/rok
Czas trwania umowy: 5 lat


Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
Czynsz dzierżawny płatny jest z góry w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Słupca, dnia 31 lipca 2017r.

TP/TP

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia na własność   wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu - Traugutta 16

01‑08‑2017 21:02:40

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy
Nr 77/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie
przeznaczenia lokalu mieszkalnego do zbycia
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia na własność 
 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 1 do 22 sierpnia 2017r. wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 12 przeznaczony do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, znajdujący się w budynku na nieruchomości przy ul. Traugutta 16 w Słupcy stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca – działka nr 2635/5 o pow. 0,1967 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KN1S/00026872/9.


Lp. 1
Numer lokalu: 12
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 47,88
Powierzchnia przynależna w m2: 3,10
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 50,98
Udział w nieruchomości wspólnej: 5098/161720
Wartość lokalu w zł: 96300
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 4300
Wysokość pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w zł (15% z rubryki 8 wraz z 80% bonifikatą): 129,00
Wysokość opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego w zł (1% z rubryki 8): 43

W przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 80%. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, nabywca zobowiązany jest jednorazowo zapłacić – po odliczeniu bonifikaty w wysokości 50% - 20% ceny lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, natomiast pozostała część ceny nabycia może być rozłożona na raty, płatne w terminach ustalonych przez strony w umowie, nie dłużej niż na 10 lat.
Przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty na okres do 5 lat oprocentowanie wynosi 0,15 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, a przy okresie powyżej 5 lat oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
Wysokość opłaty rocznej z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji jednak nie częściej niż raz na 3 lata na zasadach określonych w art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Słupca, 31 lipca 2017r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

31‑07‑2017 13:36:38

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr  207,  poz. 2108 z późn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony


na zbycie na własność osobom fizycznym lub prawnym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca położonej w Słupcy przy ul. Kopernika. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz posiada dogodne połączenia komunikacyjne. Działka tworzy obszar o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski bez uciążliwości zewnętrznych .
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem U 3 czyli teren zabudowy usługowej, w tym usług publicznych. Stan prawny nieruchomości jest uregulowany i zgodny ze stanem faktycznym i ewidencyjnym. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami, roszczeniami ani hipoteką.

Lp. 1.
Oznaczenie geodezyjne: 2874/11
Numer KW: KN1S/00019711/1    
Obszar w m2: 407
Cena  wywoławcza brutto w [zł]: 42 500 zł
Wadium: 4 500 zł
                
       
 Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2017r. o godz. 1000 w sali nr 207 Urzędu Miasta Słupcy, ul. Pułaskiego 21.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na rachunek Urzędu Miasta Słupcy w Banku Spółdzielczym w Słupcy numer 69 8542 0001 0024 3377 0003 6903 lub w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Słupcy przy ul. Pułaskiego 21, do dnia 4 września 2017r. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się najpóźniej w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. Postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
Regulamin przetargu wraz z ogłoszeniem oraz mapką poglądową zbywanej nieruchomości dostępne są na stronie internetowej www.miasto.slupca.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Słupcy, Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Pułaskiego 21, pokój 303, tel. 63 277-27-27 wew. 102, e-mail: parus@miasto.slupca.pl.


Słupca, 31 lipca 2017r.
Burmistrz Miasta Słupcy
/-/ Michał Pyrzyk


 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz - Kopernika

02‑06‑2017 08:58:41

Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2017 
Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 
31 maja 2017r w sprawie przeznaczenia 
nieruchomości do zbycia 
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do zamiany

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r  poz. 2147 z późn. zm) BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 2 do 23 czerwca 2017r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca przeznaczonej do zamiany z Powiatem Słupeckim.

Lp.1.
Numer geodezyjny: 2381/79
Obszar w [m2]: 2958
Położenie: ul. Kopernika
Przeznaczenie nieruchomości: Droga – w ciągu drogi powiatowej ul. Kopernika    
Numer księgi wieczystej: KN1S/00020149/0    
Wartość nieruchomości w [zł]: 230 100,-


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) – wynosi 6 tygodni od dnia, w którym przedmiotowy wykaz podany został do publicznej wiadomości. 

Słupca,  31 maja 2017r.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz - Kopernika

02‑06‑2017 08:53:08

Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2017 
Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 
31 maja 2017r w sprawie przeznaczenia 
nieruchomości do zbycia 
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do zbycia na własność w drodze przetargu

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r  poz. 2147 z późn. zm) BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 2 do 23 czerwca 2017r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca przeznaczonej do sprzedaży na własność w drodze przetargowej.

Lp.1.
Numer geodezyjny: 2874/11
Obszar w [m2]: 407
Położenie: ul. Kopernika
Opis nieruchomości: Działka usytuowana na terenie zabudowy usługowej, niezabudowana, uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Działka posiada dogodny dojazd z drogi publicznej, teren działki płaski bez uciążliwości zewnętrznych.    
Numer księgi wieczystej: KN1S/00019711/1    
Cena wywoławcza nieruchomości w [zł]: 42 500


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) – wynosi 6 tygodni od dnia, w którym przedmiotowy wykaz podany został do publicznej wiadomości. 

Słupca,  31 maja 2017r.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz - Traugutta 12A

02‑06‑2017 08:46:49


Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy 
Nr 41/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie 
przeznaczenia lokali mieszkalnych do zbycia 
oraz ogłoszenia wykazów nieruchomości

Wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia na własność 
 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 2 do 23 czerwca 2017r. wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 17 przeznaczony do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, znajdujący się w budynku na nieruchomości przy ul. Traugutta 12A w Słupcy stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca – działka nr 2635/4 o pow. 0,1371 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KN1S/00026871/2.

Lp.1.
Numer lokalu: 17
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 19,41
Powierzchnia przynależna w m2: 3,18
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 22,59
Udział w nieruchomości wspólnej: 2259/118683
Wartość lokalu w zł: 39 300,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 2 300,-
Wysokość pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w zł (15% z rubryki 8 wraz z 80% bonifikatą): 69,-
Wysokość opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego w zł (1% z rubryki 8): 23,-


W przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 80%. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, nabywca zobowiązany jest jednorazowo zapłacić – po odliczeniu bonifikaty w wysokości 50% - 20% ceny lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, natomiast pozostała część ceny nabycia może być rozłożona na raty, płatne w terminach ustalonych przez strony w umowie, nie dłużej niż na 10 lat.
Przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty na okres do 5 lat oprocentowanie wynosi 0,15 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, a przy okresie powyżej 5 lat oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
Wysokość opłaty rocznej z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji jednak nie częściej niż raz na 3 lata na zasadach określonych w art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Słupca, 31 maja 2017r.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz - Orzeszkowej 3A

02‑06‑2017 08:40:25

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy 
Nr 41/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie 
przeznaczenia lokali mieszkalnych do zbycia 
oraz ogłoszenia wykazów nieruchomości

Wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia 
wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 2 do 23 czerwca 2017r. wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 15 przeznaczony do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu, znajdujący się w budynku na nieruchomości przy ul. Orzeszkowej 3A w Słupcy stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca – działki nr 904/11 i 2622/3 o łącznej pow. 0,2879 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KN1S/00021225/4.


Lp.1.    
Numer lokalu: 15
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 59,40
Powierzchnia przynależna w m2: 3,53
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 62,93
Udział w nieruchomości wspólnej: 6293/175044
Wartość lokalu w zł: 127 900,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 8 700,-

                            

W przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 80%. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, nabywca zobowiązany jest jednorazowo zapłacić – po odliczeniu bonifikaty w wysokości 50% - 20% ceny lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, natomiast pozostała część ceny nabycia może być rozłożona na raty, płatne w terminach ustalonych przez strony w umowie, nie dłużej niż na 10 lat.
Przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty na okres do 5 lat oprocentowanie wynosi 0,15 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, a przy okresie powyżej 5 lat oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Słupca, 31 maja 2017r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Poznańska I ogłoszenie przetarg ustny nieograniczony

30‑05‑2017 14:40:53


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr  207,  poz. 2108 z późn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony


na zbycie na własność osobom fizycznym lub prawnym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca położonej w Słupcy przy ul. Poznańskiej. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz posiada dogodne połączenia komunikacyjne. Działka ze względu na powierzchnię i usytuowanie wśród gęstej zabudowy śródmiejskiej posiada trudne warunki do zabudowy.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MW/MN/U czyli teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej. Stan prawny nieruchomości jest uregulowany i zgodny ze stanem faktycznym i ewidencyjnym. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami, roszczeniami ani hipoteką.

Lp.1.
Oznaczenie geodezyjne: 267/2
Numer KW: KN1S/00014523/1
Obszar w m2: 71
Cena  wywoławcza netto w [zł]: 8 000 zł
Wadium: 1 000 zł
                    
       
Przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca 2017r. o godz. 1000 w sali nr 207 Urzędu Miasta Słupcy, ul. Pułaskiego 21.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na rachunek Urzędu Miasta Słupcy w Banku Spółdzielczym w Słupcy numer 69 8542 0001 0024 3377 0003 6903 lub w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Słupcy przy ul. Pułaskiego 21, do dnia 3 lipca 2017r. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się najpóźniej w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. Postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
Regulamin przetargu wraz z ogłoszeniem oraz mapką poglądową zbywanej nieruchomości dostępne są na stronie internetowej www.miasto.slupca.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Słupcy, Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Pułaskiego 21, pokój 303, tel. 63 277-27-27 wew. 102, e-mail: parus@miasto.slupca.pl.


Burmistrz Miasta Słupcy
/-/ Michał Pyrzyk
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 152 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 16
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  14‑05‑2007 11:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  14‑05‑2007 11:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑01‑2018 14:38:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie