Sprzedaż i najem nieruchomości


Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

24‑09‑2018 20:19:18

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy 
Nr 82/2018 z dnia 19 września 2017 roku w sprawie 
przeznaczenia lokalu mieszkalnego do zbycia 
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia 
 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 24 września do 15 października 2018r. wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 10 przeznaczony do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy, znajdujący się w budynku wielomieszkaniowym na nieruchomości przy ul. Traugutta 16 w Słupcy, stanowiący własność Gminy Miejskiej Słupca – działka nr 2635/5 o pow. 0,1967 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KN1S/00026872/9, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu,.

Lp. 1
Numer lokalu: 10
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 57,84
Powierzchnia przynależna w m2: 3,13
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 60,97
Udział w nieruchomości wspólnej: 6097/161720
Wartość lokalu w zł: 82 200,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 8 800,-

W przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 80%. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, nabywca zobowiązany jest jednorazowo zapłacić – po odliczeniu bonifikaty w wysokości 50% - 20% ceny lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, natomiast pozostała część ceny nabycia może być rozłożona na raty, płatne w terminach ustalonych przez strony w umowie, nie dłużej niż na 10 lat.
Przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty na okres do 5 lat oprocentowanie wynosi 0,15 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, a przy okresie powyżej 5 lat oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) – wynosi 6 tygodni od dnia, w którym przedmiotowy wykaz został wywieszony tj. do dnia 06.11.2018r.


Słupca, 19 września 2018r.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonego do zbycia wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu

24‑09‑2018 20:12:07

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy 
Nr 81/2018 z dnia 19 września 2017 roku w sprawie 
przeznaczenia lokali mieszkalnych do zbycia 
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


Wykaz
lokali mieszkalnych przeznaczonego do zbycia 
 wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 24 września do 15 października 2018r. wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 3, lokal mieszkalny Nr 5 i lokal mieszkalny Nr 10 przeznaczone do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu.

Lp. 1
Numer lokalu: 3
Położenie (ulica): Tysiąclecia 2a
Numer geodezyjny działki: 898/3
Numer księgi wieczystej: KN1S/00027850/6
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 46,00
Powierzchnia przynależna w m2: 7,00
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 53,00
Udział w nieruchomości wspólnej: 530/3582
Wartość lokalu w zł: 82 200,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 8 800,-

Lp. 2
Numer lokalu: 5
Położenie (ulica): Tysiąclecia 2a
Numer geodezyjny działki: 898/3
Numer księgi wieczystej: KN1S/00027850/6
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 36,20
Powierzchnia przynależna w m2: 8,70
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 44,90
Udział w nieruchomości wspólnej: 449/3582
Wartość lokalu w zł: 66 200,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 7 500,-


Lp. 3
Numer lokalu: 10
Położenie (ulica): Warszawska 18
Numer geodezyjny działki: 1761
Numer księgi wieczystej: KN1S/00023391/2
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 48,50
Powierzchnia przynależna w m2: 8,50
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 57,00
Udział w nieruchomości wspólnej: 570/6231
Wartość lokalu w zł: 80 200,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 7 600,-

W przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 80%. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, nabywca zobowiązany jest jednorazowo zapłacić – po odliczeniu bonifikaty w wysokości 50% - 20% ceny lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, natomiast pozostała część ceny nabycia może być rozłożona na raty, płatne w terminach ustalonych przez strony w umowie, nie dłużej niż na 10 lat.
Przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty na okres do 5 lat oprocentowanie wynosi 0,15 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, a przy okresie powyżej 5 lat oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) – wynosi 6 tygodni od dnia, w którym przedmiotowy wykaz został wywieszony tj. do dnia 06.11.2018r.

Słupca, 19 września 2018r.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

03‑08‑2018 09:12:02


Załącznik do zarządzenia Nr 67/2018 
Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 
2 sierpnia 2018r.w sprawie przeznaczenia 
nieruchomości do wydzierżawienia.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r, poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Słupcy podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 3 do 24 sierpnia 2018r. wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Słupca, dla której urządzona jest księga wieczysta KN1S/00047398/5 przeznaczoną do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.


Lp. 1.
Oznaczenie 
nieruchomości: 439/1
Obszar 
w [m2]: 2238
Położenie 
nieruchomości: ul. Gajowa
Przeznaczenie 
nieruchomości: Tereny sportu 
i rekreacji
Stawka czynszu 
za dzierżawę 
w zł netto: od 01.05 do 30.09 415 zł/m-c od 1.10 do 30.04 200 zł/m-c
Czas trwania umowy: 10 lat


Do ustalonego w umowie czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia danego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni. Pierwsza waloryzacja nastąpi z dniem 1 stycznia 2019r.


Słupca,  2 sierpnia 2018r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA - OKOPOWA

03‑08‑2018 09:07:06

Załącznik do zarządzenia Nr 66/2018 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 2 sierpnia 2018 roku 
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia  oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Słupcy podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 3 do 24 sierpnia 2018 roku wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.


Lp. 1.
Oznaczenie nieruchomości: 1756/1 

Numer KW: KN1S/00020644/0

Obszar w m2: 73
Położenie 
nieruchomości: ul. Okopowa 
Przeznaczenie 
nieruchomości: MN/U2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej
Wartość 
nieruchomości w zł: 7 600

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) – wynosi 6 tygodni od dnia, w którym przedmiotowy wykaz podany został do publicznej wiadomości. 


Słupca,  2 sierpnia 2018r.

TP/TP

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do zamiany - Ogrodowa

03‑08‑2018 08:57:38

Załącznik do Zarządzenia Nr 65/2018 
Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 
2 sierpnia 2018r w sprawie przeznaczenia 
nieruchomości do zbycia w drodze zamiany 
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do zamiany

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r  poz. 121 z późn. zm.) BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 3 do 24 sierpnia 2018r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

Lp. 1.
Numer geodezyjny:1916
Obszar 
w [m2]: 3966
Położenie: ul. Ogrodowa
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: 1TAG – teren aktywizacji 
gospodarczej
Numer księgi wieczystej: KN1S/00026800/4
Wartość
nieruchomości w [zł]: 103 400,-


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) – wynosi 6 tygodni od dnia, w którym przedmiotowy wykaz podany został do publicznej wiadomości. 

Słupca,  2 sierpnia 2018r.


TP/TP

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

08‑06‑2018 14:28:15

Załącznik do zarządzenia Nr 45/2018 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 6 czerwca 2018 roku 
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Słupcy podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 8 do 29 czerwca 2018 roku wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupca, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.


Lp. 1.
Oznaczenie nieruchomości: część 223/7
Numer KW: KN1S/00020620/6
Obszar w m2: 217
Położenie nieruchomości: ul. Kopernika
Przeznaczenie nieruchomości: Działalność gospodarcza
Stawka czynszu za dzierżawę: 150,00 zł netto/m-c
Czas trwania umowy: 10 lat
    

Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
Do ustalonego czynszu dzierżawnego należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki.
Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 15 każdego miesiąca kalendarzowego.


Słupca, 6 czerwca 2018r.

TP/TP
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do zbycia na własność w drodze bezprzetargowej

06‑03‑2018 15:17:48

Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2018 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 5 marca 2018r w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do zbycia na własność w drodze bezprzetargowej

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r  poz. 121 z późn. zm.) BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 6 do 27 marca 2018r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca przeznaczonej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej.

 

Lp.

Numer

geodezyjny

Obszar
w [m2]

Położenie

Opis nieruchomości

Numer księgi

wieczystej

Wartość
nieruchomości w [zł]

 

1.

 

2324/2

 

 

6035

 

rejon ul. Przemysłowej

Działka usytuowana na terenie aktywizacji gospodarczej TAG-1, niezabudowana, nieuzbrojona. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej. Stan prawny działki jest uregulowany i zgodny ze stanem faktycznym i ewidencyjnym.

 

KN1S/00019951/5

 

166 200

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) – wynosi 6 tygodni od dnia, w którym przedmiotowy wykaz podany został do publicznej wiadomości.

Słupca, 5 marca 2018r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

06‑03‑2018 15:15:18

Załącznik do zarządzenia Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 5 stycznia 2018 roku
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia. oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Słupcy podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 6 do 27 marca 2018 roku wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupca, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Numer

KW

Obszar w m2

Położenie
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

Stawka
czynszu
za dzierżawę

Czas trwania umowy

1.

1168/3
 

KN1S/00006527/0
 

60

ul. Cmentarna
 

Działalność gospodarcza

258,00 zł
netto/m-c

10 lat

2.

412/2

KN1S/00020645/7

84

ul. Traugutta
 

Ogródek
przydomowy

10,08 zł
netto/m-c

10 lat

 

Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

Do ustalonego czynszu dzierżawnego należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki.

Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 15 każdego miesiąca kalendarzowego.

 

Słupca, 5 marca 2018r.

TP/TP

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

17‑01‑2018 14:36:53

Załącznik do zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 15 stycznia 2018 roku  w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzier-żawienia. oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Słupcy podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 16 stycznia do 06 lutego 2018 roku wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupca, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Lp.1.

Oznaczenie nieruchomości: 1633 

Numer KW: KN1S/00025371/0

Obszar w m2: 11507

Położenie nieruchomości: ul. Stodolna 

Przeznaczenie nieruchomości: Uprawy rolne

Stawka czynszu za dzierżawę: 285,40 zł brutto/rok

Czas trwania umowy: 10 lat


Lp.2.

Oznaczenie nieruchomości: 143

Numer KW: KN1S/00020649/5

Obszar w m2: 4483

Położenie nieruchomości: ul. Wygonowa

Przeznaczenie nieruchomości: Uprawy rolne

Stawka czynszu za dzierżawę: 58,30 zł  brutto/rok

Czas trwania umowy: 10 lat


Lp.3.

Oznaczenie nieruchomości: 51 i 45/2

Numer KW: KN1S/00026800/4

Obszar w m2: 14428

Położenie nieruchomości: ul. Poznańska

Przeznaczenie nieruchomości: Uprawy rolne

Stawka czynszu za dzierżawę: 381,20 zł   brutto/rok

Czas trwania umowy: 3 lata


Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
Czynsz dzierżawny roczny płatny jest z góry w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

 

Słupca, 15 stycznia 2018r.
TP/TP

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

09‑10‑2017 13:08:02

Załącznik do zarządzenia Nr 96/2017
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 05 października 2017 roku 
w sprawie przeznaczenia nieruchomości
do wydzierżawienia,
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Miasta Słupcy podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 9 do 30 października 2017 roku wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupca, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Lp. Oznaczenie nieruchomości Numer KW Obszar w m2 Położenie nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Stawka czynszu za dzierżawę Czas trwania umowy
1. 361  271/29 część KN1S/00020645/7
KN1S/00020649/5    
7890 ul. Smugowa, 
ul. Jana III 
Sobieskiego
Uprawy rolne 102,57 zł brutto/rok 10 lat
2. 271/29 część KN1S/00020649/5 200 ul. Jana III Sobieskiego Ogródek przydomowy 24 zł + VAT/m-c     3 lata

 

Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
Czynsz dzierżawny roczny płatny jest z góry w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego.
Czynsz dzierżawny miesięczny płatny jest do dnia 15 każdego miesiąca.

Słupca, 09 października 2017r.
TP/TP

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 160 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 16
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  14‑05‑2007 11:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  14‑05‑2007 11:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑09‑2018 20:21:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie