Sprzedaż i najem nieruchomości


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

09‑10‑2017 13:08:02

Załącznik do zarządzenia Nr 96/2017
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 05 października 2017 roku 
w sprawie przeznaczenia nieruchomości
do wydzierżawienia,
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Miasta Słupcy podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 9 do 30 października 2017 roku wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupca, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Lp. Oznaczenie nieruchomości Numer KW Obszar w m2 Położenie nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Stawka czynszu za dzierżawę Czas trwania umowy
1. 361  271/29 część KN1S/00020645/7
KN1S/00020649/5    
7890 ul. Smugowa, 
ul. Jana III 
Sobieskiego
Uprawy rolne 102,57 zł brutto/rok 10 lat
2. 271/29 część KN1S/00020649/5 200 ul. Jana III Sobieskiego Ogródek przydomowy 24 zł + VAT/m-c     3 lata

 

Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
Czynsz dzierżawny roczny płatny jest z góry w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego.
Czynsz dzierżawny miesięczny płatny jest do dnia 15 każdego miesiąca.

Słupca, 09 października 2017r.
TP/TP

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA - ul. Ogrodowa

01‑08‑2017 21:12:38

Załącznik do zarządzenia Nr 78/2017 Burmistrza
Miasta Słupcy z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie
przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Miasta Słupcy podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 1 do 22 sierpnia 2017 roku wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca, przeznaczonej do wydzierżawienia osobom fizycznym.

Lp. 1
Oznaczenie nieruchomości: 1916
Numer KW: 26800
Obszar w m2: 3966
Położenie nieruchomości: ul. Ogrodowa
Przeznaczenie nieruchomości: Uprawy rolne
Obecne wykorzystanie nieruchomości: Uprawy rolne
Stawka czynszu za dzierżawę: 65 zł/rok
Czas trwania umowy: 5 lat


Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
Czynsz dzierżawny płatny jest z góry w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Słupca, dnia 31 lipca 2017r.

TP/TP

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia na własność   wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu - Traugutta 16

01‑08‑2017 21:02:40

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy
Nr 77/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie
przeznaczenia lokalu mieszkalnego do zbycia
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia na własność 
 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 1 do 22 sierpnia 2017r. wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 12 przeznaczony do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, znajdujący się w budynku na nieruchomości przy ul. Traugutta 16 w Słupcy stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca – działka nr 2635/5 o pow. 0,1967 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KN1S/00026872/9.


Lp. 1
Numer lokalu: 12
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 47,88
Powierzchnia przynależna w m2: 3,10
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 50,98
Udział w nieruchomości wspólnej: 5098/161720
Wartość lokalu w zł: 96300
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 4300
Wysokość pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w zł (15% z rubryki 8 wraz z 80% bonifikatą): 129,00
Wysokość opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego w zł (1% z rubryki 8): 43

W przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 80%. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, nabywca zobowiązany jest jednorazowo zapłacić – po odliczeniu bonifikaty w wysokości 50% - 20% ceny lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, natomiast pozostała część ceny nabycia może być rozłożona na raty, płatne w terminach ustalonych przez strony w umowie, nie dłużej niż na 10 lat.
Przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty na okres do 5 lat oprocentowanie wynosi 0,15 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, a przy okresie powyżej 5 lat oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
Wysokość opłaty rocznej z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji jednak nie częściej niż raz na 3 lata na zasadach określonych w art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Słupca, 31 lipca 2017r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

31‑07‑2017 13:36:38

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr  207,  poz. 2108 z późn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony


na zbycie na własność osobom fizycznym lub prawnym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca położonej w Słupcy przy ul. Kopernika. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz posiada dogodne połączenia komunikacyjne. Działka tworzy obszar o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski bez uciążliwości zewnętrznych .
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem U 3 czyli teren zabudowy usługowej, w tym usług publicznych. Stan prawny nieruchomości jest uregulowany i zgodny ze stanem faktycznym i ewidencyjnym. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami, roszczeniami ani hipoteką.

Lp. 1.
Oznaczenie geodezyjne: 2874/11
Numer KW: KN1S/00019711/1    
Obszar w m2: 407
Cena  wywoławcza brutto w [zł]: 42 500 zł
Wadium: 4 500 zł
                
       
 Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2017r. o godz. 1000 w sali nr 207 Urzędu Miasta Słupcy, ul. Pułaskiego 21.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na rachunek Urzędu Miasta Słupcy w Banku Spółdzielczym w Słupcy numer 69 8542 0001 0024 3377 0003 6903 lub w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Słupcy przy ul. Pułaskiego 21, do dnia 4 września 2017r. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się najpóźniej w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. Postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
Regulamin przetargu wraz z ogłoszeniem oraz mapką poglądową zbywanej nieruchomości dostępne są na stronie internetowej www.miasto.slupca.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Słupcy, Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Pułaskiego 21, pokój 303, tel. 63 277-27-27 wew. 102, e-mail: parus@miasto.slupca.pl.


Słupca, 31 lipca 2017r.
Burmistrz Miasta Słupcy
/-/ Michał Pyrzyk


 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz - Kopernika

02‑06‑2017 08:58:41

Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2017 
Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 
31 maja 2017r w sprawie przeznaczenia 
nieruchomości do zbycia 
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do zamiany

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r  poz. 2147 z późn. zm) BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 2 do 23 czerwca 2017r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca przeznaczonej do zamiany z Powiatem Słupeckim.

Lp.1.
Numer geodezyjny: 2381/79
Obszar w [m2]: 2958
Położenie: ul. Kopernika
Przeznaczenie nieruchomości: Droga – w ciągu drogi powiatowej ul. Kopernika    
Numer księgi wieczystej: KN1S/00020149/0    
Wartość nieruchomości w [zł]: 230 100,-


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) – wynosi 6 tygodni od dnia, w którym przedmiotowy wykaz podany został do publicznej wiadomości. 

Słupca,  31 maja 2017r.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz - Kopernika

02‑06‑2017 08:53:08

Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2017 
Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 
31 maja 2017r w sprawie przeznaczenia 
nieruchomości do zbycia 
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do zbycia na własność w drodze przetargu

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r  poz. 2147 z późn. zm) BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 2 do 23 czerwca 2017r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca przeznaczonej do sprzedaży na własność w drodze przetargowej.

Lp.1.
Numer geodezyjny: 2874/11
Obszar w [m2]: 407
Położenie: ul. Kopernika
Opis nieruchomości: Działka usytuowana na terenie zabudowy usługowej, niezabudowana, uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Działka posiada dogodny dojazd z drogi publicznej, teren działki płaski bez uciążliwości zewnętrznych.    
Numer księgi wieczystej: KN1S/00019711/1    
Cena wywoławcza nieruchomości w [zł]: 42 500


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) – wynosi 6 tygodni od dnia, w którym przedmiotowy wykaz podany został do publicznej wiadomości. 

Słupca,  31 maja 2017r.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz - Traugutta 12A

02‑06‑2017 08:46:49


Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy 
Nr 41/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie 
przeznaczenia lokali mieszkalnych do zbycia 
oraz ogłoszenia wykazów nieruchomości

Wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia na własność 
 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 2 do 23 czerwca 2017r. wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 17 przeznaczony do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, znajdujący się w budynku na nieruchomości przy ul. Traugutta 12A w Słupcy stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca – działka nr 2635/4 o pow. 0,1371 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KN1S/00026871/2.

Lp.1.
Numer lokalu: 17
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 19,41
Powierzchnia przynależna w m2: 3,18
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 22,59
Udział w nieruchomości wspólnej: 2259/118683
Wartość lokalu w zł: 39 300,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 2 300,-
Wysokość pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w zł (15% z rubryki 8 wraz z 80% bonifikatą): 69,-
Wysokość opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego w zł (1% z rubryki 8): 23,-


W przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 80%. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, nabywca zobowiązany jest jednorazowo zapłacić – po odliczeniu bonifikaty w wysokości 50% - 20% ceny lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, natomiast pozostała część ceny nabycia może być rozłożona na raty, płatne w terminach ustalonych przez strony w umowie, nie dłużej niż na 10 lat.
Przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty na okres do 5 lat oprocentowanie wynosi 0,15 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, a przy okresie powyżej 5 lat oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
Wysokość opłaty rocznej z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji jednak nie częściej niż raz na 3 lata na zasadach określonych w art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Słupca, 31 maja 2017r.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz - Orzeszkowej 3A

02‑06‑2017 08:40:25

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy 
Nr 41/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie 
przeznaczenia lokali mieszkalnych do zbycia 
oraz ogłoszenia wykazów nieruchomości

Wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia 
wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 2 do 23 czerwca 2017r. wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 15 przeznaczony do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu, znajdujący się w budynku na nieruchomości przy ul. Orzeszkowej 3A w Słupcy stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca – działki nr 904/11 i 2622/3 o łącznej pow. 0,2879 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KN1S/00021225/4.


Lp.1.    
Numer lokalu: 15
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 59,40
Powierzchnia przynależna w m2: 3,53
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 62,93
Udział w nieruchomości wspólnej: 6293/175044
Wartość lokalu w zł: 127 900,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 8 700,-

                            

W przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 80%. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, nabywca zobowiązany jest jednorazowo zapłacić – po odliczeniu bonifikaty w wysokości 50% - 20% ceny lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, natomiast pozostała część ceny nabycia może być rozłożona na raty, płatne w terminach ustalonych przez strony w umowie, nie dłużej niż na 10 lat.
Przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty na okres do 5 lat oprocentowanie wynosi 0,15 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, a przy okresie powyżej 5 lat oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Słupca, 31 maja 2017r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Poznańska I ogłoszenie przetarg ustny nieograniczony

30‑05‑2017 14:40:53


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr  207,  poz. 2108 z późn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony


na zbycie na własność osobom fizycznym lub prawnym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca położonej w Słupcy przy ul. Poznańskiej. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz posiada dogodne połączenia komunikacyjne. Działka ze względu na powierzchnię i usytuowanie wśród gęstej zabudowy śródmiejskiej posiada trudne warunki do zabudowy.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MW/MN/U czyli teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej. Stan prawny nieruchomości jest uregulowany i zgodny ze stanem faktycznym i ewidencyjnym. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami, roszczeniami ani hipoteką.

Lp.1.
Oznaczenie geodezyjne: 267/2
Numer KW: KN1S/00014523/1
Obszar w m2: 71
Cena  wywoławcza netto w [zł]: 8 000 zł
Wadium: 1 000 zł
                    
       
Przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca 2017r. o godz. 1000 w sali nr 207 Urzędu Miasta Słupcy, ul. Pułaskiego 21.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na rachunek Urzędu Miasta Słupcy w Banku Spółdzielczym w Słupcy numer 69 8542 0001 0024 3377 0003 6903 lub w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Słupcy przy ul. Pułaskiego 21, do dnia 3 lipca 2017r. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się najpóźniej w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. Postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
Regulamin przetargu wraz z ogłoszeniem oraz mapką poglądową zbywanej nieruchomości dostępne są na stronie internetowej www.miasto.slupca.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Słupcy, Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Pułaskiego 21, pokój 303, tel. 63 277-27-27 wew. 102, e-mail: parus@miasto.slupca.pl.


Burmistrz Miasta Słupcy
/-/ Michał Pyrzyk
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Aleie Tysiąclecia 2a

25‑04‑2017 12:47:54

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY


podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Słupcy wywieszony został na okres od 28 kwietnia do 19 maja 2017r. wykaz lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielomieszkaniowym przy alei Tysiąclecia 2a przeznaczonego do sprzedaży na własność najemcy w drodze bezprzetargowej wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 151 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 16
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  14‑05‑2007 11:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  14‑05‑2007 11:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2017 13:20:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie