Sprzedaż i najem nieruchomości


WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do zbycia na własność w drodze bezprzetargowej

06‑03‑2018 15:17:48

Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2018 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 5 marca 2018r w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do zbycia na własność w drodze bezprzetargowej

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r  poz. 121 z późn. zm.) BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 6 do 27 marca 2018r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca przeznaczonej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej.

 

Lp.

Numer

geodezyjny

Obszar
w [m2]

Położenie

Opis nieruchomości

Numer księgi

wieczystej

Wartość
nieruchomości w [zł]

 

1.

 

2324/2

 

 

6035

 

rejon ul. Przemysłowej

Działka usytuowana na terenie aktywizacji gospodarczej TAG-1, niezabudowana, nieuzbrojona. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej. Stan prawny działki jest uregulowany i zgodny ze stanem faktycznym i ewidencyjnym.

 

KN1S/00019951/5

 

166 200

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) – wynosi 6 tygodni od dnia, w którym przedmiotowy wykaz podany został do publicznej wiadomości.

Słupca, 5 marca 2018r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

06‑03‑2018 15:15:18

Załącznik do zarządzenia Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 5 stycznia 2018 roku
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia. oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Słupcy podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 6 do 27 marca 2018 roku wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupca, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Numer

KW

Obszar w m2

Położenie
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

Stawka
czynszu
za dzierżawę

Czas trwania umowy

1.

1168/3
 

KN1S/00006527/0
 

60

ul. Cmentarna
 

Działalność gospodarcza

258,00 zł
netto/m-c

10 lat

2.

412/2

KN1S/00020645/7

84

ul. Traugutta
 

Ogródek
przydomowy

10,08 zł
netto/m-c

10 lat

 

Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

Do ustalonego czynszu dzierżawnego należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki.

Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 15 każdego miesiąca kalendarzowego.

 

Słupca, 5 marca 2018r.

TP/TP

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA - ul. Ogrodowa

01‑08‑2017 21:12:38

Załącznik do zarządzenia Nr 78/2017 Burmistrza
Miasta Słupcy z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie
przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Miasta Słupcy podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 1 do 22 sierpnia 2017 roku wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca, przeznaczonej do wydzierżawienia osobom fizycznym.

Lp. 1
Oznaczenie nieruchomości: 1916
Numer KW: 26800
Obszar w m2: 3966
Położenie nieruchomości: ul. Ogrodowa
Przeznaczenie nieruchomości: Uprawy rolne
Obecne wykorzystanie nieruchomości: Uprawy rolne
Stawka czynszu za dzierżawę: 65 zł/rok
Czas trwania umowy: 5 lat


Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
Czynsz dzierżawny płatny jest z góry w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Słupca, dnia 31 lipca 2017r.

TP/TP

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia na własność   wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu - Traugutta 16

01‑08‑2017 21:02:40

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy
Nr 77/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie
przeznaczenia lokalu mieszkalnego do zbycia
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia na własność 
 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 1 do 22 sierpnia 2017r. wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 12 przeznaczony do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, znajdujący się w budynku na nieruchomości przy ul. Traugutta 16 w Słupcy stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca – działka nr 2635/5 o pow. 0,1967 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KN1S/00026872/9.


Lp. 1
Numer lokalu: 12
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 47,88
Powierzchnia przynależna w m2: 3,10
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 50,98
Udział w nieruchomości wspólnej: 5098/161720
Wartość lokalu w zł: 96300
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 4300
Wysokość pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w zł (15% z rubryki 8 wraz z 80% bonifikatą): 129,00
Wysokość opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego w zł (1% z rubryki 8): 43

W przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 80%. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, nabywca zobowiązany jest jednorazowo zapłacić – po odliczeniu bonifikaty w wysokości 50% - 20% ceny lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, natomiast pozostała część ceny nabycia może być rozłożona na raty, płatne w terminach ustalonych przez strony w umowie, nie dłużej niż na 10 lat.
Przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty na okres do 5 lat oprocentowanie wynosi 0,15 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, a przy okresie powyżej 5 lat oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
Wysokość opłaty rocznej z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji jednak nie częściej niż raz na 3 lata na zasadach określonych w art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Słupca, 31 lipca 2017r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  14‑05‑2007 11:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  14‑05‑2007 11:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑03‑2018 15:20:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie