Sprzedaż i najem nieruchomości


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

03‑08‑2018 09:12:02


Załącznik do zarządzenia Nr 67/2018 
Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 
2 sierpnia 2018r.w sprawie przeznaczenia 
nieruchomości do wydzierżawienia.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r, poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Słupcy podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 3 do 24 sierpnia 2018r. wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Słupca, dla której urządzona jest księga wieczysta KN1S/00047398/5 przeznaczoną do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.


Lp. 1.
Oznaczenie 
nieruchomości: 439/1
Obszar 
w [m2]: 2238
Położenie 
nieruchomości: ul. Gajowa
Przeznaczenie 
nieruchomości: Tereny sportu 
i rekreacji
Stawka czynszu 
za dzierżawę 
w zł netto: od 01.05 do 30.09 415 zł/m-c od 1.10 do 30.04 200 zł/m-c
Czas trwania umowy: 10 lat


Do ustalonego w umowie czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia danego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni. Pierwsza waloryzacja nastąpi z dniem 1 stycznia 2019r.


Słupca,  2 sierpnia 2018r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA - OKOPOWA

03‑08‑2018 09:07:06

Załącznik do zarządzenia Nr 66/2018 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 2 sierpnia 2018 roku 
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia  oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Słupcy podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 3 do 24 sierpnia 2018 roku wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.


Lp. 1.
Oznaczenie nieruchomości: 1756/1 

Numer KW: KN1S/00020644/0

Obszar w m2: 73
Położenie 
nieruchomości: ul. Okopowa 
Przeznaczenie 
nieruchomości: MN/U2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej
Wartość 
nieruchomości w zł: 7 600

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) – wynosi 6 tygodni od dnia, w którym przedmiotowy wykaz podany został do publicznej wiadomości. 


Słupca,  2 sierpnia 2018r.

TP/TP

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do zamiany - Ogrodowa

03‑08‑2018 08:57:38

Załącznik do Zarządzenia Nr 65/2018 
Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 
2 sierpnia 2018r w sprawie przeznaczenia 
nieruchomości do zbycia w drodze zamiany 
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do zamiany

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r  poz. 121 z późn. zm.) BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 3 do 24 sierpnia 2018r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

Lp. 1.
Numer geodezyjny:1916
Obszar 
w [m2]: 3966
Położenie: ul. Ogrodowa
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: 1TAG – teren aktywizacji 
gospodarczej
Numer księgi wieczystej: KN1S/00026800/4
Wartość
nieruchomości w [zł]: 103 400,-


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) – wynosi 6 tygodni od dnia, w którym przedmiotowy wykaz podany został do publicznej wiadomości. 

Słupca,  2 sierpnia 2018r.


TP/TP

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA - ul. Ogrodowa

01‑08‑2017 21:12:38

Załącznik do zarządzenia Nr 78/2017 Burmistrza
Miasta Słupcy z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie
przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Miasta Słupcy podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 1 do 22 sierpnia 2017 roku wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca, przeznaczonej do wydzierżawienia osobom fizycznym.

Lp. 1
Oznaczenie nieruchomości: 1916
Numer KW: 26800
Obszar w m2: 3966
Położenie nieruchomości: ul. Ogrodowa
Przeznaczenie nieruchomości: Uprawy rolne
Obecne wykorzystanie nieruchomości: Uprawy rolne
Stawka czynszu za dzierżawę: 65 zł/rok
Czas trwania umowy: 5 lat


Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
Czynsz dzierżawny płatny jest z góry w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Słupca, dnia 31 lipca 2017r.

TP/TP

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia na własność   wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu - Traugutta 16

01‑08‑2017 21:02:40

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy
Nr 77/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie
przeznaczenia lokalu mieszkalnego do zbycia
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia na własność 
 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 1 do 22 sierpnia 2017r. wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 12 przeznaczony do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, znajdujący się w budynku na nieruchomości przy ul. Traugutta 16 w Słupcy stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca – działka nr 2635/5 o pow. 0,1967 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KN1S/00026872/9.


Lp. 1
Numer lokalu: 12
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 47,88
Powierzchnia przynależna w m2: 3,10
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 50,98
Udział w nieruchomości wspólnej: 5098/161720
Wartość lokalu w zł: 96300
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 4300
Wysokość pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w zł (15% z rubryki 8 wraz z 80% bonifikatą): 129,00
Wysokość opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego w zł (1% z rubryki 8): 43

W przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 80%. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, nabywca zobowiązany jest jednorazowo zapłacić – po odliczeniu bonifikaty w wysokości 50% - 20% ceny lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, natomiast pozostała część ceny nabycia może być rozłożona na raty, płatne w terminach ustalonych przez strony w umowie, nie dłużej niż na 10 lat.
Przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty na okres do 5 lat oprocentowanie wynosi 0,15 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, a przy okresie powyżej 5 lat oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
Wysokość opłaty rocznej z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji jednak nie częściej niż raz na 3 lata na zasadach określonych w art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Słupca, 31 lipca 2017r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  14‑05‑2007 11:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  14‑05‑2007 11:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑08‑2018 09:14:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie