Sprzedaż i najem nieruchomości


Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia   wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu 

16‑11‑2018 11:43:55

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy 
Nr 101/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie 
przeznaczenia lokali mieszkalnych do zbycia 
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Wykaz
lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia 
 wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 16 listopada do 7 grudnia 2018r. wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 1 i lokal mieszkalny Nr 18 przeznaczone do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu.

Lp. 1.
Numer lokalu: 1
Położenie (ulica): Ratajczaka 7
Numer geodezyjny działki: 982
Numer księgi wieczystej: KN1S/00026125/8
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 81,00
Powierzchnia przynależna w m2:  6,10
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 87,10
Udział w nieruchomości wspólnej: 871/17850
Wartość lokalu w zł: 155 900,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 18 700,-


Lp. 2.
Numer lokalu: 18
Położenie (ulica): Ratajczaka 7
Numer geodezyjny działki: 982
Numer księgi wieczystej: KN1S/00026125/8
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 47,40
Powierzchnia przynależna w m2: 4,30
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 51,70
Udział w nieruchomości wspólnej: 517/17850
Wartość lokalu w zł: 93 400,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 11 100,-


W przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 80%. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, nabywca zobowiązany jest jednorazowo zapłacić – po odliczeniu bonifikaty w wysokości 50% - 20% ceny lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, natomiast pozostała część ceny nabycia może być rozłożona na raty, płatne w terminach ustalonych przez strony w umowie, nie dłużej niż na 10 lat.
Przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty na okres do 5 lat oprocentowanie wynosi 0,15 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, a przy okresie powyżej 5 lat oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Słupca, 14 listopada 2018r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA

16‑11‑2018 11:33:26

Załącznik do zarządzenia Nr 100/2018 
Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 
14 listopada 2018r.w sprawie przeznaczenia 
nieruchomości do wydzierżawienia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r, poz. 121 ze zm.) 
Burmistrz Miasta Słupcy podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 16 listopada do 7 grudnia 2018r. wykaz obejmujący część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca, dla której urządzona jest księga wieczysta KN1S/00020620/6 przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.


Lp. 1.
Oznaczenie nieruchomości: 1216/2
Obszar w [m2]: 450
Położenie nieruchomości: ul. Poznańska
Przeznaczenie nieruchomości: ogródek przydomowy
Stawka czynszu za dzierżawę w zł netto: 54 zł
Czas trwania umowy: 5 lat


Do ustalonego w umowie czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia danego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni. Pierwsza waloryzacja nastąpi z dniem 1 stycznia 2019r.


Słupca,  14 listopada 2018r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

09‑11‑2018 09:35:38

Załącznik do zarządzenia Nr 96/2018
Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 8 listopada 2018r
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

    Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.  poz. 121 z późn. zm.) BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 9 do 30 listopada 2018r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupca przeznaczonych do zbycia na własność dotychczasowym użytkownikom wieczystym w drodze bezprzetargowej.


Lp.1.
Oznaczenie nieruchomości: 1677 
Numer KW: KN1S/00000889/0
Obszar w [m2]: 307
Położenie nieruchomości: ul. Sukiennicza 
Przeznaczenie nieruchomości: MW/MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej
Wartość prawa własności: 35 400 zł
Wartość prawa uż. wiecz: 20 040 zł
Cena zbycia: 15 360 zł


    
Lp. 2.
Oznaczenie nieruchomości: 904/54
Numer KW: KN1S/00025368/6
Obszar w [m2]: 565
Położenie nieruchomości: al. Tysiąclecia
Przeznaczenie nieruchomości: U3 – teren zabudowy usługowej, w tym usług publicznych
Wartość prawa własności: 68 960 zł
Wartość prawa uż. wiecz: 40 480 zł
Cena zbycia: 28 480 zł

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.) nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) – wynosi 6 tygodni od dnia, w którym przedmiotowy wykaz podany został do publicznej wiadomości.

Burmistrz Miasta Słupcy
/-/ Michał Pyrzyk


Słupca,  8 listopada 2018r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

24‑09‑2018 20:19:18

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy 
Nr 82/2018 z dnia 19 września 2017 roku w sprawie 
przeznaczenia lokalu mieszkalnego do zbycia 
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia 
 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 24 września do 15 października 2018r. wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 10 przeznaczony do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy, znajdujący się w budynku wielomieszkaniowym na nieruchomości przy ul. Traugutta 16 w Słupcy, stanowiący własność Gminy Miejskiej Słupca – działka nr 2635/5 o pow. 0,1967 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KN1S/00026872/9, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu,.

Lp. 1
Numer lokalu: 10
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 57,84
Powierzchnia przynależna w m2: 3,13
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 60,97
Udział w nieruchomości wspólnej: 6097/161720
Wartość lokalu w zł: 82 200,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 8 800,-

W przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 80%. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, nabywca zobowiązany jest jednorazowo zapłacić – po odliczeniu bonifikaty w wysokości 50% - 20% ceny lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, natomiast pozostała część ceny nabycia może być rozłożona na raty, płatne w terminach ustalonych przez strony w umowie, nie dłużej niż na 10 lat.
Przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty na okres do 5 lat oprocentowanie wynosi 0,15 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, a przy okresie powyżej 5 lat oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) – wynosi 6 tygodni od dnia, w którym przedmiotowy wykaz został wywieszony tj. do dnia 06.11.2018r.


Słupca, 19 września 2018r.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonego do zbycia wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu

24‑09‑2018 20:12:07

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy 
Nr 81/2018 z dnia 19 września 2017 roku w sprawie 
przeznaczenia lokali mieszkalnych do zbycia 
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


Wykaz
lokali mieszkalnych przeznaczonego do zbycia 
 wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 24 września do 15 października 2018r. wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 3, lokal mieszkalny Nr 5 i lokal mieszkalny Nr 10 przeznaczone do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu.

Lp. 1
Numer lokalu: 3
Położenie (ulica): Tysiąclecia 2a
Numer geodezyjny działki: 898/3
Numer księgi wieczystej: KN1S/00027850/6
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 46,00
Powierzchnia przynależna w m2: 7,00
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 53,00
Udział w nieruchomości wspólnej: 530/3582
Wartość lokalu w zł: 82 200,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 8 800,-

Lp. 2
Numer lokalu: 5
Położenie (ulica): Tysiąclecia 2a
Numer geodezyjny działki: 898/3
Numer księgi wieczystej: KN1S/00027850/6
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 36,20
Powierzchnia przynależna w m2: 8,70
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 44,90
Udział w nieruchomości wspólnej: 449/3582
Wartość lokalu w zł: 66 200,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 7 500,-


Lp. 3
Numer lokalu: 10
Położenie (ulica): Warszawska 18
Numer geodezyjny działki: 1761
Numer księgi wieczystej: KN1S/00023391/2
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 48,50
Powierzchnia przynależna w m2: 8,50
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 57,00
Udział w nieruchomości wspólnej: 570/6231
Wartość lokalu w zł: 80 200,-
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 7 600,-

W przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 80%. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, nabywca zobowiązany jest jednorazowo zapłacić – po odliczeniu bonifikaty w wysokości 50% - 20% ceny lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, natomiast pozostała część ceny nabycia może być rozłożona na raty, płatne w terminach ustalonych przez strony w umowie, nie dłużej niż na 10 lat.
Przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty na okres do 5 lat oprocentowanie wynosi 0,15 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, a przy okresie powyżej 5 lat oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) – wynosi 6 tygodni od dnia, w którym przedmiotowy wykaz został wywieszony tj. do dnia 06.11.2018r.

Słupca, 19 września 2018r.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA - ul. Ogrodowa

01‑08‑2017 21:12:38

Załącznik do zarządzenia Nr 78/2017 Burmistrza
Miasta Słupcy z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie
przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Miasta Słupcy podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 1 do 22 sierpnia 2017 roku wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca, przeznaczonej do wydzierżawienia osobom fizycznym.

Lp. 1
Oznaczenie nieruchomości: 1916
Numer KW: 26800
Obszar w m2: 3966
Położenie nieruchomości: ul. Ogrodowa
Przeznaczenie nieruchomości: Uprawy rolne
Obecne wykorzystanie nieruchomości: Uprawy rolne
Stawka czynszu za dzierżawę: 65 zł/rok
Czas trwania umowy: 5 lat


Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
Czynsz dzierżawny płatny jest z góry w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Słupca, dnia 31 lipca 2017r.

TP/TP

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia na własność   wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu - Traugutta 16

01‑08‑2017 21:02:40

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy
Nr 77/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie
przeznaczenia lokalu mieszkalnego do zbycia
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości

Wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia na własność 
 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 1 do 22 sierpnia 2017r. wykaz obejmujący lokal mieszkalny Nr 12 przeznaczony do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, znajdujący się w budynku na nieruchomości przy ul. Traugutta 16 w Słupcy stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupca – działka nr 2635/5 o pow. 0,1967 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KN1S/00026872/9.


Lp. 1
Numer lokalu: 12
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 47,88
Powierzchnia przynależna w m2: 3,10
Powierzchnia łączna (rubryka 3+4): 50,98
Udział w nieruchomości wspólnej: 5098/161720
Wartość lokalu w zł: 96300
Wartość ułamkowej części gruntu w zł: 4300
Wysokość pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w zł (15% z rubryki 8 wraz z 80% bonifikatą): 129,00
Wysokość opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego w zł (1% z rubryki 8): 43

W przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny lokalu przysługuje bonifikata w wysokości 80%. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, nabywca zobowiązany jest jednorazowo zapłacić – po odliczeniu bonifikaty w wysokości 50% - 20% ceny lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, natomiast pozostała część ceny nabycia może być rozłożona na raty, płatne w terminach ustalonych przez strony w umowie, nie dłużej niż na 10 lat.
Przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty na okres do 5 lat oprocentowanie wynosi 0,15 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP, a przy okresie powyżej 5 lat oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
Wysokość opłaty rocznej z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji jednak nie częściej niż raz na 3 lata na zasadach określonych w art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Słupca, 31 lipca 2017r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  14‑05‑2007 11:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  14‑05‑2007 11:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑11‑2018 11:45:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie