Oferty pracy


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: ds.utrzymania urządzeń komunalnych  w Urzędzie Miasta w Słupcy

06‑07‑2017 14:59:03

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko:
ds.utrzymania urządzeń komunalnych 
w Urzędzie Miasta w Słupcy
ul. Pułaskiego 21  62-400 Słupca


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan:  

Lp. 1.
Imię: Artur
Nazwisko: Opłatkowski
Miejsce zamieszkania: Słupca

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat jako jedyny przedstawi swoją kandydaturę na stanowisko ds. utrzymania urządzeń komunalnych. Po szczegółowym przeanalizowaniu przez komisję rekrutacyjną złożonej aplikacji stwierdzono, że posiada on wymagane kwalifikacje jak również wymagany staż pracy. 
Dotychczasowe doświadczenie kandydata w pracy w administracji samorządowej pozwoli zmniejszyć czas związany z wprowadzeniem go w zakres spraw prowadzonych w referacie. 

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk


Słupca, dnia  06.07.2017r.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: ds.infrastruktury miejskiej w Urzędzie Miasta w Słupcy

06‑07‑2017 14:56:02

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko:
ds.infrastruktury miejskiej
w Urzędzie Miasta w Słupcy
ul. Pułaskiego 21  62-400 Słupca


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan:  

Lp.1.
Imię: Jacek
Nazwisko: Szczap
Miejsce zamieszkania: Słomczyce


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat jako jedyny przedstawi swoją kandydaturę na stanowisko ds. infrastruktury miejskiej. Po szczegółowym przeanalizowaniu przez komisję rekrutacyjną złożonej aplikacji stwierdzono, że posiada on wymagane kwalifikacje jak również wymagany staż pracy. Do-świadczenie kandydata w pracy w administracji samorządowej pozwoli zmniejszyć czas związany z wprowadzeniem go w zakres spraw prowadzonych w referacie. 

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk

Słupca, dnia  06.07.2017r.


 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na stanowisko ds. utrzymania urządzeń komunalnych w Urzędzie Miasta w Słupcy

22‑06‑2017 21:59:03


BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko ds. utrzymania urządzeń komunalnych
w Urzędzie Miasta w Słupcy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. wykształcenie wyższe,
c. staż pracy minimum 3 lata,
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie,
f. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku
2. Wymagania dodatkowe:
a. co najmniej roczne doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
b. znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, rozporządzenia w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, prawa samorządowego, postępowania administracyjnego oraz znajomość i umiejętność stosowania instrukcji kancelaryjnej,
c. prawo jazdy kategorii B,
d. dobra znajomość obsługi komputera,
e. zdolność rozwiązywania problemów,
f. odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
g. umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi.

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia miejskiego.
2. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.
3. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem placy targowych. 
4. Pobieranie opłaty targowej i opłaty za rezerwację targową.
5. Współpraca z kontrolerami strefy płatnego parkowania w zakresie monitorowania sprawności parkomatów oraz oznakowania strefy,
6. Prowadzenie dokumentacji związanej ze sprzedażą identyfikatorów, abonamentów i kart w SPP,
7. Udzielanie informacji oraz przyjmowanie wszelkich uwag dotyczących funkcjonowania strefy płatnego parkowania oraz reklamacji związanych z nałożonymi opłatami.
8. Obsługa samochodu służbowego w tym:
a) rozliczanie zużytego paliwa, 
b) utrzymanie jego należytego stanu technicznego i sanitarnego.
9. Współpraca z jednostkami komunalnymi miasta (MZGM, MZEC, MZWiK),
10. Przygotowywanie dokumentów wytworzonych na stanowisku pracy do archiwizacji.

III. Warunki pracy:
1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych,
2. Praca na pełen etat, w podstawowym systemie czasu pracy,
3. Praca częściowo w terenie,
4. Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku (budynek jest przystosowany dla poruszania się na wózku inwalidzkim).
5. Przewidywany termin zatrudnienia – sierpień 2017r.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. 

V. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny. 
2. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.
3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B.
4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, również w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
5. Opinie, referencje.
6. Oświadczenie o niekaralności.
7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.
8. Kwestionariusz osobowy.

VI. Dodatkowe informacje:
1. Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenia o niekaralności jest dostępny w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 lub pocztą na adres: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko 
ds. utrzymania urządzeń komunalnych” w terminie do dnia 03 lipca 2017r. do godz. 16.30. Wszelkich informacji udziela inspektor ds. kadr tel. 63 277-27-27 wew. 224.
3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.
5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
7. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
8. Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.)”.

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk
Słupca, dnia  22.06.2017r.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na stanowisko ds. infrastruktury miejskiej w Urzędzie Miasta w Słupcy

22‑06‑2017 21:50:35

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko ds. infrastruktury miejskiej
w Urzędzie Miasta w Słupcy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. wykształcenie wyższe,
c. staż pracy minimum 3 lata,
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie,
f. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
a. co najmniej roczne doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
b. znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy o zamówieniach publicznych, prawa samorządowego, postępowania administracyjnego oraz znajomość i umiejętność stosowania instrukcji kancelaryjnej,
c. prawo jazdy kategorii B,
d. dobra znajomość obsługi komputera,
e. zdolność rozwiązywania problemów,
f. odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
g. umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi.

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1. Opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych remontów kapitalnych i bieżących ulic,
2. Prowadzenie spraw związanych z właściwym utrzymaniem nawierzchni jezdni, chodników, ciągów pieszych, obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających,
3. Przygotowywanie przetargów na roboty remontowe,
4. Uzgadnianie własnej i powierzonej infrastruktury technicznej przebiegającej w pasach drogowych,
5. Przeprowadzanie komisyjnych odbiorów przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego,
6. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego wraz z naliczaniem opłat,
7. Wydawanie oświadczeń o dostępie do drogi publicznej,
8. Naliczanie kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
9. Prowadzenie uzgodnień w zakresie ogrodzeń, reklam, zjazdów, chodników, budynków, sieci i urządzeń technicznych,
10. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
11. Pomoc w opracowywaniu wniosków o dotacje z dostępnych funduszy pomocowych na realizacje zadań w zakresie dróg gminnych,
12. Opracowywanie projektów dokumentów dotyczących zlecania usług komunalnych,
13. Współdziałanie z zarządcami dróg w zakresie remontów, bieżącego utrzymania i znakowania dróg,
14. Zastępstwo na stanowisku ds. zamówień publicznych,
15. Współpraca z jednostkami komunalnymi miasta (MZGM, MZEC, MZWiK),
16. Przygotowywanie dokumentów wytworzonych na stanowisku pracy do archiwizacji.

III. Warunki pracy:
1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych,
2. Praca na pełen etat, w podstawowym systemie czasu pracy,
3. Praca częściowo w terenie,
4. Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku (budynek jest przystosowany dla poruszania się na wózku inwalidzkim).
5. Przewidywany termin zatrudnienia – sierpień 2017r.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. 

V. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny. 
2. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.
3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, również w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
4. Opinie, referencje.
5. Oświadczenie o niekaralności.
6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.
7. Kwestionariusz osobowy.

VI. Dodatkowe informacje:
1. Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenia o niekaralności jest dostępny w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 lub pocztą na adres: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko 
ds. infrastruktury miejskiej” w terminie do dnia 03 lipca 2017r. do godz. 16.30. Wszelkich informacji udziela inspektor ds. kadr tel. 63 277-27-27 wew. 224.
3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.
5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
7. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
8. Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.)”.

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk
Słupca, dnia  22.06.2017r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: ds.ewidencji ludności w Urzędzie Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21  62-400 Słupca

29‑05‑2017 15:16:48

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko:
ds.ewidencji ludności
w Urzędzie Miasta w Słupcy
ul. Pułaskiego 21  62-400 Słupca


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pani:  

Lp. 1.
Imię: Lidia
Nazwisko: Roszak
Miejsce zamieszkania: Słupca


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła kandydaturę Pani Lidii Roszak. Kandydatka wykazała się najlepszą wiedzą w zakresie wskazanych w ogłoszeniu przepisów, ponadto wykazał się doświadczeniem w pracy z problematyką dotycząca spraw ewidencji ludności.

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk

Słupca, dnia  29.05.2017r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikamiINFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: ds.zagospodarowania i planowania przestrzennego w Urzędzie Miasta w Słupcy

29‑05‑2017 15:14:11

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko:
ds.zagospodarowania i planowania przestrzennego
w Urzędzie Miasta w Słupcy
ul. Pułaskiego 21  62-400 Słupca


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybra-na Pani:  

Lp. 1.    
Imię: Karolina 
Nazwisko: Nowaczyk
Miejsce zamieszkania: Słupca


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła kandydaturę Pani Karoliny No-waczyk. Wiedza kandydatki jaką wykazała się podczas rozmowy kwalifikacyjnej jak również dotychczasowe doświadczenie w pracy w administracji samorządowej zawiązane z problema-tyką zagospodarowania i planowanie przestrzennego pozwoli zmniejszyć czas z wprowadze-niem pracownika w zakres spraw prowadzonych w referacie.


Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk


Słupca, dnia  29.05.2017r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na stanowisko ds. ewidencji ludności  w Urzędzie Miasta w Słupcy

08‑05‑2017 17:49:06

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko ds. ewidencji ludności 
w Urzędzie Miasta w Słupcy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. wykształcenie wyższe magisterskie,
c. staż pracy minimum 2 lata,
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie.
2. Wymagania dodatkowe:
a. co najmniej roczne doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
b. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
c. znajomość przepisów z zakresu: ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, kodeksu wyborczego, ustawy o cudzoziemcach, ustawy o ochronie danych osobowych, prawa samorządowego, postępowania administracyjnego oraz znajomość i umiejętność stosowania instrukcji kancelaryjnej,
d. dobra znajomość obsługi komputera,
e. odporność na stres i działanie pod presją,
f. zdolność rozwiązywania problemów,
g. odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
h. umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi.
II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie ewidencji ludności, a w szczególności: 
a. prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy oraz ewidencji komputerowej i ich aktualizacja na podstawie zgłoszeń meldunkowych,
b. przyjmowanie zgłoszeń zameldowania na pobyt stały i czasowy oraz zgłoszeń wymeldowania,
c. aktualizowanie danych w ewidencji ludności w aktualne dane dotyczące: zmiany stanu cywilnego, zmiany dokumentu tożsamości, zmiany imion i nazwisk oraz miejsca zamieszkania,
d. prowadzenie rejestrów zgłoszeń osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy, rejestrów zgłoszeń osób wymeldowanych z pobytu stałego i czasowego, oraz rejestrów zameldowań i wymeldowań na pobyt czasowy cudzoziemców,
e. wydawanie zaświadczeń dotyczących zameldowań i wymeldowań na pobyt stały i czasowy oraz okresach zameldowań,
f. prowadzenie postępowania administracyjnego na wniosek strony lub z urzędu w zakresie zameldowania i wymeldowania,
g. sporządzanie wykazów dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, osób do rejestracji i kwalifikacji wojskowej oraz na potrzeby innych uprawnionych jednostek,
2. Prowadzenie spraw dotyczących cudzoziemców, w tym: 
a. przyjmowanie zgłoszeń pobytu czasowego cudzoziemców,
b. bieżące prowadzenie ewidencji pobytu czasowego cudzoziemców,
3. Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców, a w szczególności: 
a. aktualizacja spisu wyborców,
b. udostępnianie danych z rejestru i spisu wyborców,
4. Załatwianie spraw należących do zakresu czynności stanowiska ds. dowodów osobistych w razie nieobecności w pracy współpracownika.
III. Warunki pracy:
1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych,
2. Praca na pełen etat, w podstawowym systemie czasu pracy,
3. Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku (budynek jest przystosowany dla poruszania się na wózku inwalidzkim).
IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. 
V. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny. 
2. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.
3. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
4. Opinie, referencje.
5. Oświadczenie o niekaralności.
6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.
7. Kwestionariusz osobowy.
VI. Dodatkowe informacje:
1. Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenia o niekaralności jest dostępny w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 lub pocztą na adres: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko 
ds. ewidencji ludności” w terminie do dnia 18 maja 2017r. do godz. 15.30. Wszelkich informacji udziela inspektor ds. kadr tel. 63 277-27-27 wew. 224.
3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.
5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
7. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
8. Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.)”.


Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk


Słupca, dnia  08.05.2017r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na stanowisko ds. zagospodarowania i planowania przestrzennego w Urzędzie Miasta w Słupcy

08‑05‑2017 17:41:08

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko ds. zagospodarowania i planowania przestrzennego
w Urzędzie Miasta w Słupcy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek gospodarka przestrzenna,
c. staż pracy minimum 2 lata,
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie.
2. Wymagania dodatkowe:
a. co najmniej roczne doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
b. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
c. znajomość przepisów z zakresu: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa samorządowego oraz postępowania administracyjnego oraz znajomość i umiejętność stosowania instrukcji kancelaryjnej,
d. biegłość w posługiwaniu się mapami i rysunkami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, znajomość technik biurowych,
e. dobra znajomość obsługi komputera,
f. zdolność rozwiązywania problemów,
g. odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
h. umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi.
II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1. Sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2. Sporządzanie opinii dotyczących podziałów nieruchomości,
3. Wydawanie interpelacji z zakresu planowania przestrzennego,
4. Udział w pracy przy sporządzaniu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
5. Udział w pracy przy sporządzaniu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
6. Sporządzanie zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
III. Warunki pracy:
1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych,
2. Praca na pełen etat, w podstawowym systemie czasu pracy,
3. Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku (budynek jest przystosowany dla poruszania się na wózku inwalidzkim).
IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. 
V. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny. 
2. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.
3. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
4. Opinie, referencje.
5. Oświadczenie o niekaralności.
6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.
7. Kwestionariusz osobowy.
VI. Dodatkowe informacje:
1. Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenia o niekaralności jest dostępny w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 lub pocztą na adres: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko 
ds. zagospodarowania i planowania przestrzennego” w terminie do dnia 18 maja 2017r. do godz. 15.30. Wszelkich informacji udziela inspektor ds. kadr tel. 63 277-27-27 wew. 224.
3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.
5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
7. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
8. Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.)”.

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk

Słupca, dnia  08.05.2017r.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli

07‑03‑2017 12:43:31

ZARZĄDZENIE NR 12/2017
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 7 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.)1), 36a ust.2 w zw. z art.5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.)2), § 1 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz.1436 ze zm.)3), oraz §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektora szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r. Nr 60, poz. 373 ze zm.)4)zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:
1) Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Słupcy,
2) Przedszkola nr 2 „Miś” w Słupcy,
3) Przedszkola nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy,
zarządzam przeprowadzenie konkursów.

§ 2. Ogłoszenia o konkursach stanowią załączniki nr 1,2, 3 do zarządzenia.

§ 3. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane odrębnym zarządzeniem.

§ 4. Informację o ogłoszeniu konkursów zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi do spraw oświaty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Zmiany do niniejszego aktu zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579, poz. 1948
2) Zmiany do niniejszego aktu zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169, z 2017r. poz. 60
3) Zmiany do niniejszego aktu zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. poz. 254, poz. 1526
4) Zmiany do niniejszego aktu zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. poz. 254, poz. 1525

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2017
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 7 marca 2017 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta Słupcy
ogłasza
konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Słupcy,
ul. Okopowa 4A, 62 – 400 Słupca.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).
1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu,
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4) uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego- karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 września 2012r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.168 z późn. zm.).
2. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
2) ukończyła studia magisterskie,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
6) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2,5,7 i 9.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi.
2. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.
3. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
b) stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.
4. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3.
5. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
6. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela.
7. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
9. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
10. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
11. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 168 ze zm.).
12. Oświadczenie , że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. , poz. 1379 z późn. zm.), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r., poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
13. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.
14. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
„Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupcy ”
w terminie do dnia 27 marca 2017 r. do godz.15:30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, lub przesłać na adres korespondencyjny:
Urząd Miasta w Słupcy
62-400 Słupca
ul. Pułaskiego 21
do dnia 27 marca 2017 r.(decyduje data stempla pocztowego).

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Słupcy.
V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na wskazany w ofercie adres zwrotny.

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2017
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 7 marca 2017 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta Słupcy
ogłasza
konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 2 Miś w Słupcy, ul. Armii Krajowej 4A,
62 – 400 Słupca.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).
1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu,
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4) uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego- karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 września 2012r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.168 z późn. zm.).
2. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
2) ukończyła studia magisterskie,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
6) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2,5,7 i 9.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Nr 2 Miś.
2. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.
3. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
b) stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.
4. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3.
5. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
6. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela.
7. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
9. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
10. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
11. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 168 ze zm.).
12. Oświadczenie , że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. , poz. 1379 z późn. zm.), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r., poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
13. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.
14. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
„Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 Miś w Słupcy ”
w terminie do dnia 27 marca 2017 r. do godz.15:30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, lub przesłać na adres korespondencyjny:
Urząd Miasta w Słupcy
62-400 Słupca
ul. Pułaskiego 21
do dnia 27 marca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Słupcy.
V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na wskazany w ofercie adres zwrotny.

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2017
Burmistrza Miasta Słupcy
z dnia 7 marca 2017 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta Słupcy
ogłasza
konkurs na stanowisko
Dyrektora Przedszkola Nr 4 Jarzębinka w Słupcy, ul. Generała Władysława Sikorskiego 3
62 – 400 Słupca.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).
1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu,
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4) uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego- karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 września 2012r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.168 z późn. zm.).
2. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
2) ukończyła studia magisterskie,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
6) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2,5,7 i 9.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Nr 4 Jarzębinka.
2. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.
3. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
b) stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.
4. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3.
5. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
6. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela.
7. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
9. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
10. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
11. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 168 ze zm.).
12. Oświadczenie , że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. , poz. 1379 z późn. zm.), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r., poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
13. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.
14. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
„Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 Jarzębinka w Słupcy ”
w terminie do dnia 27 marca 2017 r. do godz.15:30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, lub przesłać na adres korespondencyjny:
Urząd Miasta w Słupcy
62-400 Słupca
ul. Pułaskiego 21
do dnia 27 marca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Słupcy.
V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na wskazany w ofercie adres zwrotny.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: ds.inwestycji i przygotowania remontów w Urzędzie Miasta w Słupcy

27‑04‑2016 13:16:02

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko:
ds.inwestycji i przygotowania remontów
w Urzędzie Miasta w Słupcy
ul. Pułaskiego 21  62-400 Słupca


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybra-na Pani:  

Lp. 1.    
Imię: Dagmara
Nazwisko: Brzezińska
Miejsce zamieszkania: Strzałkowo
                
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka w pełni spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wymagane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe jak również stosowne uprawnienia. Zakres obowiązków wykonywanych przez kandydatkę u poprzednich pracodawców adekwatnie wpisuje się w zadania, które przypisane są do aplikowanego stanowiska.  


Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk


Słupca, dnia  27.04.2016r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  14‑05‑2007 11:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  14‑05‑2007 11:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑07‑2017 15:00:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie