Oferty pracy


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: ds. obronnych i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miasta w Słupcy

21‑12‑2017 14:57:00

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko:
ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
w Urzędzie Miasta w Słupcy
ul. Pułaskiego 21  62-400 Słupca


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybra-naPani:  

Lp.    Imię    Nazwisko    Miejsce zamieszkania
1.    Sylwia    Frydrychowicz    Słupca


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydata jako jedyna przedstawiła swoją kandydaturę na stanowisko ds. obronnych 
i zarządzania kryzysowego. Po szczegółowym przeanalizowaniu przez komisję rekrutacyjną złożonej aplikacji stwierdzono, że posiada ona wymagane kwalifikacje jak również wymagany staż pracy. Dotychczasowe doświadczenie kandydatki w pracy w administracji samorządowej pozwoli nam zmniejszyć czas związany z wprowadzeniem jej w zakres spraw prowadzonych w referacie. 


Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk


Słupca, dnia  21.12.2017r.


 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: ds. obsługi klienta w Urzędzie Miasta w Słupcy

21‑12‑2017 14:54:45

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko:
ds. obsługi klienta
w Urzędzie Miasta w Słupcy
ul. Pułaskiego 21  62-400 Słupca


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostały wybra-nePanie:  

Lp.    Imię    Nazwisko    Miejsce zamieszkania
1.        Roma    Trawińska    Słupca
2.        Monika     Przybylska    Poniatówek


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła kandydatury Pani Romy Trawiń-skiej i Pani Moniki Przybylskiej. Wiedza kandydatek jaką wykazały się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak również doświadczenie w pracy w administracji samorządowej zawiązane z bezpośrednią obsługą klienta pozwoli nam znacznie zmniejszyć czas z wprowadzeniem pracowników w zakres spraw prowadzonych w biurze obsługi klienta.


Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk


Słupca, dnia  21.12.2017r.


 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na stanowisko ds. obsługi klienta w Urzędzie Miasta w Słupcy

30‑11‑2017 15:12:26

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko ds. obsługi klienta
w Urzędzie Miasta w Słupcy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. wykształcenie wyższe,
c. staż pracy minimum 2 lata,
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie.
1. Wymagania dodatkowe:
a. pożądany co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej na stanowisku związanym z bezpośrednią obsługą klienta,
b. znajomość przepisów z zakresu:ustawy o ochronie danych osobowych, prawa samorządowego, postępowania administracyjnego oraz znajomość i umiejętność stosowania instrukcji kancelaryjnej,
c. umiejętność biegłej obsługi komputera oraz bardzo dobrej organizacji pracy,
d. odporność na stres i działanie pod presją,
e. zdolność rozwiązywania problemów,
f. odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
g. umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi.

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1. Udzielanie informacji dot. funkcjonowania Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych miasta, 
2. Udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie, 
3. Obsługa interesantów w zakresie: wydawania druków wniosków do załatwiania spraw, pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją i przekazywanie referatom celem ich załatwienia, 
4. Udzielanie informacji w sprawie składania i przyjmowania skarg, wniosków dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta,
5. Udostępnianie zbiorów przepisów aktów prawnych,
6. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji i przesyłek w Urzędzie oraz prowadzenie ich ewidencji,
7. Obsługa kserokopiarki,
8. Zastępstwo na stanowisku ds. obsługi sekretariatu.

III. Warunki pracy:
1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych,
2. Praca na pełen etat, w podstawowym systemie czasu pracy (dwa etaty),
3. Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku (budynek jest przystosowany dla poruszania się na wózku inwalidzkim),
4. Przewidywany termin zatrudnienia – styczeń 2018r.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. 

V. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny. 
2. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.
3. Kserokopie świadectw pracy,zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, również w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
4. Opinie, referencje.
5. Oświadczenie o niekaralności.
6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.
7. Kwestionariusz osobowy.

VI. Dodatkowe informacje:
1. Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenia o niekaralności jest dostępny w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 lub pocztą na adres: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi klienta” w terminie do dnia 11 grudnia 2017r. do godz. 16.30. Wszelkich informacji udziela inspektor ds. kadr tel. 63 277-27-27 wew. 224.
3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.
5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
7. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
8. Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.)”.

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk

Słupca, dnia 30.11.2017r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miasta w Słupcy

30‑11‑2017 15:06:37

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
w Urzędzie Miasta w Słupcy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. wykształcenie wyższemagisterskie,
c. staż pracy minimum 3 lata,
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie.
2. Wymagania dodatkowe:
a. co najmniej roczne doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
b. znajomość przepisów z zakresu: ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o stanie klęsk żywiołowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy Prawo o zgromadzeniach, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ochronie danych osobowych, prawa samorządowego, postępowania administracyjnego oraz znajomość i umiejętność stosowania instrukcji kancelaryjnej,
c. dobra znajomość obsługi komputera,
d. odporność na stres i działanie pod presją,
e. zdolność rozwiązywania problemów,
f. odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
g. umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi.

II.Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1. Realizowanie zadań na rzecz organów wojskowych związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych,
2. Realizowanie zadań związanych z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony,
3. Realizowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
4. Zapewnienie realizacji zadań należących do gminnego centrum zarządzania kryzysowego,
5. Realizowanie zadań na rzecz obrony cywilnej,
6. Prowadzenie spraw obronnych zleconych do realizacji samorządów gminnych przez organy administracji rządowej,
7. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, 
8. Realizowanie zadań należących do Pionu Ochrony Informacji Niejawnych,
9. Zastępstwo na stanowisku do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych. 

III. Warunki pracy:
1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych,
2. Praca na pełen etat, w podstawowym systemie czasu pracy,
3. Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku (budynek jest przystosowany dla poruszania się na wózku inwalidzkim),
4. Przewidywany termin zatrudnienia – styczeń 2018r.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. 

V. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny. 
2. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.
3. Kserokopie świadectw pracy,zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, również w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
4. Opinie, referencje.
5. Oświadczenie o niekaralności.
6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.
7. Kwestionariusz osobowy.

VI. Dodatkowe informacje:
1. Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenia o niekaralności jest dostępny w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 lub pocztą na adres: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. obronnych i zarzadzania kryzysowego” w terminie do dnia 11 grudnia 2017r. do godz. 16.30. Wszelkich informacji udziela in-spektor ds. kadr tel. 63 277-27-27 wew. 224.
3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.
5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
7. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
8. Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.)”.

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk


Słupca, dnia 30.11.2017r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: ds.utrzymania urządzeń komunalnych  w Urzędzie Miasta w Słupcy

06‑07‑2017 14:59:03

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko:
ds.utrzymania urządzeń komunalnych 
w Urzędzie Miasta w Słupcy
ul. Pułaskiego 21  62-400 Słupca


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan:  

Lp. 1.
Imię: Artur
Nazwisko: Opłatkowski
Miejsce zamieszkania: Słupca

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat jako jedyny przedstawi swoją kandydaturę na stanowisko ds. utrzymania urządzeń komunalnych. Po szczegółowym przeanalizowaniu przez komisję rekrutacyjną złożonej aplikacji stwierdzono, że posiada on wymagane kwalifikacje jak również wymagany staż pracy. 
Dotychczasowe doświadczenie kandydata w pracy w administracji samorządowej pozwoli zmniejszyć czas związany z wprowadzeniem go w zakres spraw prowadzonych w referacie. 

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk


Słupca, dnia  06.07.2017r.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: ds.infrastruktury miejskiej w Urzędzie Miasta w Słupcy

06‑07‑2017 14:56:02

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko:
ds.infrastruktury miejskiej
w Urzędzie Miasta w Słupcy
ul. Pułaskiego 21  62-400 Słupca


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan:  

Lp.1.
Imię: Jacek
Nazwisko: Szczap
Miejsce zamieszkania: Słomczyce


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat jako jedyny przedstawi swoją kandydaturę na stanowisko ds. infrastruktury miejskiej. Po szczegółowym przeanalizowaniu przez komisję rekrutacyjną złożonej aplikacji stwierdzono, że posiada on wymagane kwalifikacje jak również wymagany staż pracy. Do-świadczenie kandydata w pracy w administracji samorządowej pozwoli zmniejszyć czas związany z wprowadzeniem go w zakres spraw prowadzonych w referacie. 

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk

Słupca, dnia  06.07.2017r.


 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na stanowisko ds. utrzymania urządzeń komunalnych w Urzędzie Miasta w Słupcy

22‑06‑2017 21:59:03


BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko ds. utrzymania urządzeń komunalnych
w Urzędzie Miasta w Słupcy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. wykształcenie wyższe,
c. staż pracy minimum 3 lata,
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie,
f. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku
2. Wymagania dodatkowe:
a. co najmniej roczne doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
b. znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, rozporządzenia w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, prawa samorządowego, postępowania administracyjnego oraz znajomość i umiejętność stosowania instrukcji kancelaryjnej,
c. prawo jazdy kategorii B,
d. dobra znajomość obsługi komputera,
e. zdolność rozwiązywania problemów,
f. odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
g. umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi.

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia miejskiego.
2. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.
3. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem placy targowych. 
4. Pobieranie opłaty targowej i opłaty za rezerwację targową.
5. Współpraca z kontrolerami strefy płatnego parkowania w zakresie monitorowania sprawności parkomatów oraz oznakowania strefy,
6. Prowadzenie dokumentacji związanej ze sprzedażą identyfikatorów, abonamentów i kart w SPP,
7. Udzielanie informacji oraz przyjmowanie wszelkich uwag dotyczących funkcjonowania strefy płatnego parkowania oraz reklamacji związanych z nałożonymi opłatami.
8. Obsługa samochodu służbowego w tym:
a) rozliczanie zużytego paliwa, 
b) utrzymanie jego należytego stanu technicznego i sanitarnego.
9. Współpraca z jednostkami komunalnymi miasta (MZGM, MZEC, MZWiK),
10. Przygotowywanie dokumentów wytworzonych na stanowisku pracy do archiwizacji.

III. Warunki pracy:
1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych,
2. Praca na pełen etat, w podstawowym systemie czasu pracy,
3. Praca częściowo w terenie,
4. Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku (budynek jest przystosowany dla poruszania się na wózku inwalidzkim).
5. Przewidywany termin zatrudnienia – sierpień 2017r.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. 

V. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny. 
2. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.
3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B.
4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, również w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
5. Opinie, referencje.
6. Oświadczenie o niekaralności.
7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.
8. Kwestionariusz osobowy.

VI. Dodatkowe informacje:
1. Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenia o niekaralności jest dostępny w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 lub pocztą na adres: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko 
ds. utrzymania urządzeń komunalnych” w terminie do dnia 03 lipca 2017r. do godz. 16.30. Wszelkich informacji udziela inspektor ds. kadr tel. 63 277-27-27 wew. 224.
3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.
5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
7. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
8. Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.)”.

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk
Słupca, dnia  22.06.2017r.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na stanowisko ds. infrastruktury miejskiej w Urzędzie Miasta w Słupcy

22‑06‑2017 21:50:35

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko ds. infrastruktury miejskiej
w Urzędzie Miasta w Słupcy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. wykształcenie wyższe,
c. staż pracy minimum 3 lata,
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie,
f. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
a. co najmniej roczne doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
b. znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy o zamówieniach publicznych, prawa samorządowego, postępowania administracyjnego oraz znajomość i umiejętność stosowania instrukcji kancelaryjnej,
c. prawo jazdy kategorii B,
d. dobra znajomość obsługi komputera,
e. zdolność rozwiązywania problemów,
f. odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
g. umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi.

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1. Opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych remontów kapitalnych i bieżących ulic,
2. Prowadzenie spraw związanych z właściwym utrzymaniem nawierzchni jezdni, chodników, ciągów pieszych, obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających,
3. Przygotowywanie przetargów na roboty remontowe,
4. Uzgadnianie własnej i powierzonej infrastruktury technicznej przebiegającej w pasach drogowych,
5. Przeprowadzanie komisyjnych odbiorów przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego,
6. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego wraz z naliczaniem opłat,
7. Wydawanie oświadczeń o dostępie do drogi publicznej,
8. Naliczanie kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
9. Prowadzenie uzgodnień w zakresie ogrodzeń, reklam, zjazdów, chodników, budynków, sieci i urządzeń technicznych,
10. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
11. Pomoc w opracowywaniu wniosków o dotacje z dostępnych funduszy pomocowych na realizacje zadań w zakresie dróg gminnych,
12. Opracowywanie projektów dokumentów dotyczących zlecania usług komunalnych,
13. Współdziałanie z zarządcami dróg w zakresie remontów, bieżącego utrzymania i znakowania dróg,
14. Zastępstwo na stanowisku ds. zamówień publicznych,
15. Współpraca z jednostkami komunalnymi miasta (MZGM, MZEC, MZWiK),
16. Przygotowywanie dokumentów wytworzonych na stanowisku pracy do archiwizacji.

III. Warunki pracy:
1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych,
2. Praca na pełen etat, w podstawowym systemie czasu pracy,
3. Praca częściowo w terenie,
4. Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku (budynek jest przystosowany dla poruszania się na wózku inwalidzkim).
5. Przewidywany termin zatrudnienia – sierpień 2017r.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. 

V. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny. 
2. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.
3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, również w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
4. Opinie, referencje.
5. Oświadczenie o niekaralności.
6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.
7. Kwestionariusz osobowy.

VI. Dodatkowe informacje:
1. Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenia o niekaralności jest dostępny w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 lub pocztą na adres: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko 
ds. infrastruktury miejskiej” w terminie do dnia 03 lipca 2017r. do godz. 16.30. Wszelkich informacji udziela inspektor ds. kadr tel. 63 277-27-27 wew. 224.
3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.
5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
7. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
8. Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.)”.

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk
Słupca, dnia  22.06.2017r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: ds.ewidencji ludności w Urzędzie Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21  62-400 Słupca

29‑05‑2017 15:16:48

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko:
ds.ewidencji ludności
w Urzędzie Miasta w Słupcy
ul. Pułaskiego 21  62-400 Słupca


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pani:  

Lp. 1.
Imię: Lidia
Nazwisko: Roszak
Miejsce zamieszkania: Słupca


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła kandydaturę Pani Lidii Roszak. Kandydatka wykazała się najlepszą wiedzą w zakresie wskazanych w ogłoszeniu przepisów, ponadto wykazał się doświadczeniem w pracy z problematyką dotycząca spraw ewidencji ludności.

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk

Słupca, dnia  29.05.2017r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikamiINFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: ds.zagospodarowania i planowania przestrzennego w Urzędzie Miasta w Słupcy

29‑05‑2017 15:14:11

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko:
ds.zagospodarowania i planowania przestrzennego
w Urzędzie Miasta w Słupcy
ul. Pułaskiego 21  62-400 Słupca


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybra-na Pani:  

Lp. 1.    
Imię: Karolina 
Nazwisko: Nowaczyk
Miejsce zamieszkania: Słupca


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła kandydaturę Pani Karoliny No-waczyk. Wiedza kandydatki jaką wykazała się podczas rozmowy kwalifikacyjnej jak również dotychczasowe doświadczenie w pracy w administracji samorządowej zawiązane z problema-tyką zagospodarowania i planowanie przestrzennego pozwoli zmniejszyć czas z wprowadze-niem pracownika w zakres spraw prowadzonych w referacie.


Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk


Słupca, dnia  29.05.2017r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 19 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  14‑05‑2007 11:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  14‑05‑2007 11:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑12‑2017 14:58:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie