Oferty pracy


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

04‑07‑2018 13:56:30

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko:
ds. księgowości podatkowej
w Urzędzie Miasta w Słupcy
ul. Pułaskiego 21  62-400 Słupca


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybra-naPani:  

Lp. 1.
Imię: Milena
Nazwisko: Kujawa
Miejsce zamieszkania: Słupca
                

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła kandydaturę Pani Mileny Kuja-wy. Wiedza kandydatki jaką wykazała się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak również jej ponad ośmioletnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowejpozwoli nam znacz-nie zmniejszyć czas z wprowadzeniem pracownika w zakres spraw prowadzonych na apliko-wanym stanowisku. 


Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk


Słupca, dnia  04.07.2018r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miasta w Słupcy

12‑06‑2018 19:56:41


BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko ds. księgowości podatkowej
w Urzędzie Miasta w Słupcy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. wykształcenie wyższe 
c. staż pracy minimum 2 lata,
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie,
f. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
a. doświadczenie w pracy w księgowości lub w administracji samorządowej,
b. preferowane wykształcenie na kierunkach: rachunkowość, finanse, ekonomia lub administracja,
c. znajomość przepisów z zakresu: ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, ordynacji podatkowej, przepisów dot. udzielania pomocy publicznej, prawa samorządowego, postępowania administracyjnego oraz znajomość i umiejętność stosowania instrukcji kancelaryjnej,
d. dobra znajomość obsługi komputera,
e. zdolność rozwiązywania problemów,
f. odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
g. umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi.
II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych księgowości podatkowej metodą komputerową tj. bieżące księgowanie wpłat i zwrotów.
2. Terminowe wystawianie upomnień na zalegających w opłatach podatkowych.
3. Prowadzenie ewidencji i aktualizacja wystawionych tytułów wykonawczych.
4. Monitorowanie czynności egzekucyjnych prowadzonych przez komorników skarbowych (Urząd Skarbowy).
5. Prowadzenie kart kontowych podatników, uzgadnianie sald.
6. Systematyczne rozliczanie zaległości podatkowych.
7. Przyjmowanie podań o rozłożeniu na raty, odroczeń umorzeń podatku od osób prawnych i fizycznych.
8. Miesięczne uzgadnianie podatków z księgowością budżetową.
9. Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach.
10. Przygotowywanie dokumentów celem dochodzenia roszczeń na drodze sądowej i ściąganie prawomocnie zasądzonych należności.
11. Sporządzanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.
12. Współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości wymiarowej oraz ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Załatwianie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.
14. Prowadzenie rejestru podatków od psów i księgowanie wpłat.
15. Prowadzenie rejestru wymiaru opłaty targowej i rezerwacji targowej, księgowanie wpłat.
III. Warunki pracy:
1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych,
2. Praca na pełen etat, w podstawowym systemie czasu pracy,
3. Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku (budynek jest przystosowany dla poruszania się na wózku inwalidzkim).
4. Przewidywany termin zatrudnienia – lipiec 2018r.
IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. 
V. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny. 
2. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.
3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, również w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
4. Oświadczenie o niekaralności.
5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
VI. Dodatkowe informacje:
1. Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenia o niekaralności jest dostępny w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 lub pocztą na adres: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości podatkowej” w terminie do dnia 22 czerwca 2018r. do godz. 15.30. Wszelkich informacji udziela inspektor ds. kadr i płac tel. 63 277-27-27 wew. 224.
3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.
5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
7. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk
Słupca, dnia 12.06.2018r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy do dnia 15 maja 2018r. 

22‑03‑2018 11:51:55

W związku ze zmianą Zarządzenia Nr 19/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy:
przedłuża się termin składania ofert na konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy do dnia 15 maja 2018r. 
Aktualne brzmienie ogłoszenia o konkursie:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Burmistrz Miasta Słupcy
ogłasza 
konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy, ul. Plac Szkolny 1a, 62 – 400 Słupca.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.
1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole, placówce, bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej.
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4) uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz.1189), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 września 2012r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.1311 z późn. zm.).
11) w przypadku cudzoziemca- posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60).
2. Stanowisko dyrektora publicznej szkołymoże zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
6) spełnia wymagania określone w pkt I. 1 pkt 2,5,6,8,10 i 11.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej.
2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
b) stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.
3. Oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
 - imię (imiona) i nazwisko,
 - datę i miejsce urodzenia,
 - obywatelstwo,
 - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).
4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
6. Poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca.
7. Poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
8. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10. Oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.1311 z późn. zm..).
11. Oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
12. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela.
13. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela  akademickiego.
14. Oświadczenie , że kandydat nie był prawomocnie karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela Dz.U. z 2017r., poz. 1189 z późn. zm.), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017r., poz. 2183 z późn. zm) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
15. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
16. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać:
1.W zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 
„Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy ”


w terminie do dnia 15 maja 2018 r. do godz.15:30 w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, lub przesłać na adres korespondencyjny:
Urząd Miasta w Słupcy
62-400 Słupca
ul. Pułaskiego 21
do dnia 15 maja 2018 r.(decyduje data stempla pocztowego).


2. W formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę nadawczo - podawczą Urzędu Miasta w Słupcy oferta składana powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załącznik do oferty.

w terminie do dnia 15 maja 2018 r. do godz.15:30

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Słupcy.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na wskazany w ofercie adres zwrotny.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 24/2018 BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy

22‑03‑2018 11:10:28

ZARZĄDZENIE NR 24/2018
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) , oraz art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r poz.59 ze zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz.1597), oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r., poz. 1587)  zarządzam, co następuje:
§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 19/2018 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie Zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy - Ogłoszenie o konkursie 
zmienia się punkt 3 i otrzymuje on nowe brzmienie:
III.   Oferty należy składać:
1.W zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy ”
w terminie do dnia 15 maja 2018 r. do godz.15:30 w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, lub przesłać na adres korespondencyjny:
Urząd Miasta w Słupcy
62-400 Słupca
ul. Pułaskiego 21
do dnia 15 maja 2018 r.(decyduje data stempla pocztowego).


2. W formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę nadawczo - podawczą Urzędu Miasta w Słupcy oferta składana powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załącznik do oferty.

w terminie do dnia 15 maja 2018 r. do godz.15:30”


§ 2. Informację o zmienionym ogłoszeniu o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi do spraw oświaty.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2018 
Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 21 marca 2018r

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Burmistrz Miasta Słupcy
ogłasza 
konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy, ul. Plac Szkolny 1a, 62 – 400 Słupca.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.
1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole, placówce, bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej.
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4) uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz.1189), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 września 2012r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.1311 z późn. zm.).
11) w przypadku cudzoziemca- posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60).
2. Stanowisko dyrektora publicznej szkołymoże zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
6) spełnia wymagania określone w pkt I. 1 pkt 2,5,6,8,10 i 11.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej.
2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
b) stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem.
3. Oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
 - imię (imiona) i nazwisko,
 - datę i miejsce urodzenia,
 - obywatelstwo,
 - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).
4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
6. Poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca.
7. Poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
8. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10. Oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.1311 z późn. zm..).
11. Oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
12. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela.
13. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela  akademickiego.
14. Oświadczenie , że kandydat nie był prawomocnie karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela Dz.U. z 2017r., poz. 1189 z późn. zm.), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017r., poz. 2183 z późn. zm) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
15. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
16. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać:
1.W zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 
„Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy ”
w terminie do dnia 15 maja 2018 r. do godz.15:30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, lub przesłać na adres korespondencyjny:


Urząd Miasta w Słupcy
62-400 Słupca
ul. Pułaskiego 21
do dnia 15 maja 2018 r.(decyduje data stempla pocztowego).


2. W formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę nadawczo - podawczą Urzędu Miasta w Słupcy oferta składana powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załącznik do oferty.

w terminie do dnia 15 maja 2018 r. do godz.15:30

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Słupcy.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na wskazany w ofercie adres zwrotny.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na stanowisko ds. obsługi klienta w Urzędzie Miasta w Słupcy

30‑11‑2017 15:12:26

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko ds. obsługi klienta
w Urzędzie Miasta w Słupcy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. wykształcenie wyższe,
c. staż pracy minimum 2 lata,
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie.
1. Wymagania dodatkowe:
a. pożądany co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej na stanowisku związanym z bezpośrednią obsługą klienta,
b. znajomość przepisów z zakresu:ustawy o ochronie danych osobowych, prawa samorządowego, postępowania administracyjnego oraz znajomość i umiejętność stosowania instrukcji kancelaryjnej,
c. umiejętność biegłej obsługi komputera oraz bardzo dobrej organizacji pracy,
d. odporność na stres i działanie pod presją,
e. zdolność rozwiązywania problemów,
f. odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
g. umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi.

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1. Udzielanie informacji dot. funkcjonowania Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych miasta, 
2. Udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie, 
3. Obsługa interesantów w zakresie: wydawania druków wniosków do załatwiania spraw, pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją i przekazywanie referatom celem ich załatwienia, 
4. Udzielanie informacji w sprawie składania i przyjmowania skarg, wniosków dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta,
5. Udostępnianie zbiorów przepisów aktów prawnych,
6. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji i przesyłek w Urzędzie oraz prowadzenie ich ewidencji,
7. Obsługa kserokopiarki,
8. Zastępstwo na stanowisku ds. obsługi sekretariatu.

III. Warunki pracy:
1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych,
2. Praca na pełen etat, w podstawowym systemie czasu pracy (dwa etaty),
3. Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku (budynek jest przystosowany dla poruszania się na wózku inwalidzkim),
4. Przewidywany termin zatrudnienia – styczeń 2018r.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. 

V. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny. 
2. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.
3. Kserokopie świadectw pracy,zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, również w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
4. Opinie, referencje.
5. Oświadczenie o niekaralności.
6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.
7. Kwestionariusz osobowy.

VI. Dodatkowe informacje:
1. Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenia o niekaralności jest dostępny w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 lub pocztą na adres: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi klienta” w terminie do dnia 11 grudnia 2017r. do godz. 16.30. Wszelkich informacji udziela inspektor ds. kadr tel. 63 277-27-27 wew. 224.
3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.
5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
7. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
8. Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.)”.

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk

Słupca, dnia 30.11.2017r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miasta w Słupcy

30‑11‑2017 15:06:37

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
w Urzędzie Miasta w Słupcy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. wykształcenie wyższemagisterskie,
c. staż pracy minimum 3 lata,
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie.
2. Wymagania dodatkowe:
a. co najmniej roczne doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
b. znajomość przepisów z zakresu: ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o stanie klęsk żywiołowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy Prawo o zgromadzeniach, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ochronie danych osobowych, prawa samorządowego, postępowania administracyjnego oraz znajomość i umiejętność stosowania instrukcji kancelaryjnej,
c. dobra znajomość obsługi komputera,
d. odporność na stres i działanie pod presją,
e. zdolność rozwiązywania problemów,
f. odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
g. umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi.

II.Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1. Realizowanie zadań na rzecz organów wojskowych związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych,
2. Realizowanie zadań związanych z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony,
3. Realizowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
4. Zapewnienie realizacji zadań należących do gminnego centrum zarządzania kryzysowego,
5. Realizowanie zadań na rzecz obrony cywilnej,
6. Prowadzenie spraw obronnych zleconych do realizacji samorządów gminnych przez organy administracji rządowej,
7. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, 
8. Realizowanie zadań należących do Pionu Ochrony Informacji Niejawnych,
9. Zastępstwo na stanowisku do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych. 

III. Warunki pracy:
1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych,
2. Praca na pełen etat, w podstawowym systemie czasu pracy,
3. Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku (budynek jest przystosowany dla poruszania się na wózku inwalidzkim),
4. Przewidywany termin zatrudnienia – styczeń 2018r.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. 

V. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny. 
2. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.
3. Kserokopie świadectw pracy,zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, również w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
4. Opinie, referencje.
5. Oświadczenie o niekaralności.
6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.
7. Kwestionariusz osobowy.

VI. Dodatkowe informacje:
1. Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenia o niekaralności jest dostępny w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 lub pocztą na adres: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. obronnych i zarzadzania kryzysowego” w terminie do dnia 11 grudnia 2017r. do godz. 16.30. Wszelkich informacji udziela in-spektor ds. kadr tel. 63 277-27-27 wew. 224.
3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.
5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
7. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
8. Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.)”.

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk


Słupca, dnia 30.11.2017r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: ds.utrzymania urządzeń komunalnych  w Urzędzie Miasta w Słupcy

06‑07‑2017 14:59:03

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko:
ds.utrzymania urządzeń komunalnych 
w Urzędzie Miasta w Słupcy
ul. Pułaskiego 21  62-400 Słupca


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan:  

Lp. 1.
Imię: Artur
Nazwisko: Opłatkowski
Miejsce zamieszkania: Słupca

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat jako jedyny przedstawi swoją kandydaturę na stanowisko ds. utrzymania urządzeń komunalnych. Po szczegółowym przeanalizowaniu przez komisję rekrutacyjną złożonej aplikacji stwierdzono, że posiada on wymagane kwalifikacje jak również wymagany staż pracy. 
Dotychczasowe doświadczenie kandydata w pracy w administracji samorządowej pozwoli zmniejszyć czas związany z wprowadzeniem go w zakres spraw prowadzonych w referacie. 

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk


Słupca, dnia  06.07.2017r.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: ds.infrastruktury miejskiej w Urzędzie Miasta w Słupcy

06‑07‑2017 14:56:02

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko:
ds.infrastruktury miejskiej
w Urzędzie Miasta w Słupcy
ul. Pułaskiego 21  62-400 Słupca


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan:  

Lp.1.
Imię: Jacek
Nazwisko: Szczap
Miejsce zamieszkania: Słomczyce


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat jako jedyny przedstawi swoją kandydaturę na stanowisko ds. infrastruktury miejskiej. Po szczegółowym przeanalizowaniu przez komisję rekrutacyjną złożonej aplikacji stwierdzono, że posiada on wymagane kwalifikacje jak również wymagany staż pracy. Do-świadczenie kandydata w pracy w administracji samorządowej pozwoli zmniejszyć czas związany z wprowadzeniem go w zakres spraw prowadzonych w referacie. 

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk

Słupca, dnia  06.07.2017r.


 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na stanowisko ds. utrzymania urządzeń komunalnych w Urzędzie Miasta w Słupcy

22‑06‑2017 21:59:03


BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko ds. utrzymania urządzeń komunalnych
w Urzędzie Miasta w Słupcy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. wykształcenie wyższe,
c. staż pracy minimum 3 lata,
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie,
f. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku
2. Wymagania dodatkowe:
a. co najmniej roczne doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
b. znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, rozporządzenia w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, prawa samorządowego, postępowania administracyjnego oraz znajomość i umiejętność stosowania instrukcji kancelaryjnej,
c. prawo jazdy kategorii B,
d. dobra znajomość obsługi komputera,
e. zdolność rozwiązywania problemów,
f. odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
g. umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi.

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia miejskiego.
2. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.
3. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem placy targowych. 
4. Pobieranie opłaty targowej i opłaty za rezerwację targową.
5. Współpraca z kontrolerami strefy płatnego parkowania w zakresie monitorowania sprawności parkomatów oraz oznakowania strefy,
6. Prowadzenie dokumentacji związanej ze sprzedażą identyfikatorów, abonamentów i kart w SPP,
7. Udzielanie informacji oraz przyjmowanie wszelkich uwag dotyczących funkcjonowania strefy płatnego parkowania oraz reklamacji związanych z nałożonymi opłatami.
8. Obsługa samochodu służbowego w tym:
a) rozliczanie zużytego paliwa, 
b) utrzymanie jego należytego stanu technicznego i sanitarnego.
9. Współpraca z jednostkami komunalnymi miasta (MZGM, MZEC, MZWiK),
10. Przygotowywanie dokumentów wytworzonych na stanowisku pracy do archiwizacji.

III. Warunki pracy:
1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych,
2. Praca na pełen etat, w podstawowym systemie czasu pracy,
3. Praca częściowo w terenie,
4. Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku (budynek jest przystosowany dla poruszania się na wózku inwalidzkim).
5. Przewidywany termin zatrudnienia – sierpień 2017r.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. 

V. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny. 
2. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.
3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B.
4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, również w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
5. Opinie, referencje.
6. Oświadczenie o niekaralności.
7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.
8. Kwestionariusz osobowy.

VI. Dodatkowe informacje:
1. Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenia o niekaralności jest dostępny w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 lub pocztą na adres: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko 
ds. utrzymania urządzeń komunalnych” w terminie do dnia 03 lipca 2017r. do godz. 16.30. Wszelkich informacji udziela inspektor ds. kadr tel. 63 277-27-27 wew. 224.
3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.
5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
7. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
8. Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.)”.

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk
Słupca, dnia  22.06.2017r.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY OGŁASZA NABÓR na stanowisko ds. infrastruktury miejskiej w Urzędzie Miasta w Słupcy

22‑06‑2017 21:50:35

BURMISTRZ MIASTA SŁUPCY
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko ds. infrastruktury miejskiej
w Urzędzie Miasta w Słupcy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
1. Wymagania niezbędne:
a. obywatelstwo polskie,
b. wykształcenie wyższe,
c. staż pracy minimum 3 lata,
d. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e. niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie,
f. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
a. co najmniej roczne doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
b. znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy o zamówieniach publicznych, prawa samorządowego, postępowania administracyjnego oraz znajomość i umiejętność stosowania instrukcji kancelaryjnej,
c. prawo jazdy kategorii B,
d. dobra znajomość obsługi komputera,
e. zdolność rozwiązywania problemów,
f. odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
g. umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi.

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1. Opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych remontów kapitalnych i bieżących ulic,
2. Prowadzenie spraw związanych z właściwym utrzymaniem nawierzchni jezdni, chodników, ciągów pieszych, obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających,
3. Przygotowywanie przetargów na roboty remontowe,
4. Uzgadnianie własnej i powierzonej infrastruktury technicznej przebiegającej w pasach drogowych,
5. Przeprowadzanie komisyjnych odbiorów przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego,
6. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego wraz z naliczaniem opłat,
7. Wydawanie oświadczeń o dostępie do drogi publicznej,
8. Naliczanie kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
9. Prowadzenie uzgodnień w zakresie ogrodzeń, reklam, zjazdów, chodników, budynków, sieci i urządzeń technicznych,
10. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
11. Pomoc w opracowywaniu wniosków o dotacje z dostępnych funduszy pomocowych na realizacje zadań w zakresie dróg gminnych,
12. Opracowywanie projektów dokumentów dotyczących zlecania usług komunalnych,
13. Współdziałanie z zarządcami dróg w zakresie remontów, bieżącego utrzymania i znakowania dróg,
14. Zastępstwo na stanowisku ds. zamówień publicznych,
15. Współpraca z jednostkami komunalnymi miasta (MZGM, MZEC, MZWiK),
16. Przygotowywanie dokumentów wytworzonych na stanowisku pracy do archiwizacji.

III. Warunki pracy:
1. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych,
2. Praca na pełen etat, w podstawowym systemie czasu pracy,
3. Praca częściowo w terenie,
4. Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku (budynek jest przystosowany dla poruszania się na wózku inwalidzkim).
5. Przewidywany termin zatrudnienia – sierpień 2017r.

IV. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. 

V. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny. 
2. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata.
3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, również w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
4. Opinie, referencje.
5. Oświadczenie o niekaralności.
6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku.
7. Kwestionariusz osobowy.

VI. Dodatkowe informacje:
1. Druk kwestionariusza osobowego oraz oświadczenia o niekaralności jest dostępny w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 lub pocztą na adres: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko 
ds. infrastruktury miejskiej” w terminie do dnia 03 lipca 2017r. do godz. 16.30. Wszelkich informacji udziela inspektor ds. kadr tel. 63 277-27-27 wew. 224.
3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.
5. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz w BIP Urzędu Miasta w Słupcy (www.bip.slupca.pl).
6. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zwrócone kandydatom po zakończeniu procedury naboru.
7. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
8. Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.)”.

Burmistrz Miasta Słupcy
(-) Michał Pyrzyk
Słupca, dnia  22.06.2017r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 21 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  14‑05‑2007 11:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Zaradzki
email: redaktor@bip.slupca.pl tel.:063 277 27 27 fax: 063 277 26 69
, w dniu:  14‑05‑2007 11:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑07‑2018 13:57:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie